جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران ودیگرجنبش های اجتماعی در ایران

روزشمار کارگری سه ماهه فروردین اردیبهشت و خرداد سال۱۳۹۰-۲۰۱۱

 

 

    گردآورنده و تدوين: 

 

   اميرجواھری لنگرودی 

Roozshomar_k@yahoo.com

دهم تیر ۱۳۹۰

 

 

      یادداشت:

 

درآغازاین نوشته، با یاد کارگرانی که درحین کاربدون کمترین پشتوانه شرایط تامین اجتماعی و بیمه کارگری، جان گران خود را برای چرخش چرخه سرمایه داری حاکم ازدست داده اند وامروزنه دولت ونه کارفرما،بلکه تنهادریاد وخاطرخانواده ها وکس وکسان شان،وهم طبقه ی هایشان ومدافعان کارگری، دیگرانی ازآنان یاد نمی کنند،بهترآن دیدم تا یادداشتم رابه نام آنان بنویسم.

فروردین ماه سال، یاد آورکشتارکارگرانی است که دریکی ازدهها معادن دولتی وبخش خودمانی شده صنعت،جان باختند. گفتنی آنکه دوسال پیش درتاریخ ۳۰فروردین۸۸ ما شاهدقتل عام شدن عمدی تعداد پانزده تن ازکارگران معدن زغال سنگ "باب نیزو"ی کرمان بودیم . جنایتی که بعد ازکشتارمعدن شاه زند اراک ، فروریختن بنای ساختمانی سعادت آباد ودهها وصد ها جنایت دیگر، برای طبقه کارگرایران وفعالان مدافع این جنبش عظیم طبقاتی، هیچ جای سکوت وفراموشی ببارنمی آورد . بی گمان تا روزی که این نظام برسرکاراست وتا روزی که ساختارفعلی کارگری ایران تغییراساسی نیابد وقوانین مستحکمی نباشد که همه ی کارگران را زیرپوشش وچترحمایتی خود قراردهد وتا زمانی که درامرتامین شغلی ومعیشت کارگران،بهداشت وبیمه وایمنی حین کارکارگران تسریع نگردد. تا زمانی که خود این اموربه نیرو، فکرو خلاقیت های بی نطیرخود طبقه کارگرمان بدل نشود وبه آن بی توجه بمانیم وتا زمانی که کارگران ازتشکل های مستقل طبقاتی خود محروم باشند به جرات می توان گفت : ما شاهد استمرارروند خونریزی بی وقفه کارگران خواهیم بود ومتاسفانه باید بگویم؛ میزان غم واندوه وغمگساری همه ی ما درکنارخانواده های کارگران ایران وجامعه ما فزونی خواهد یافت وچیزی ازآن کم نخواهد شد.

با آغازسال جدید واعلام سال" جهاد اقتصادی" رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران درکنارحاکمیت دین مدارواسلام پناه سرمایه داری،هرروزبرای خانه خرابی نیروی عظیم ومیلیونی چرخه کاروزحمت اجتماع ما نیرنگی جدید می تراشد.اعلام جهاد اقتصادی بقولی ازروبستن شمشیردرگسترش تهاجم به حق معیشت کارگران و زخمتکشان درتمامیت کشوراست.

 ازجمله؛ پیاده کردن طرح " هدفمندی یارانه "ها وحذف سوبسید ها ازکالاهای اساسی مورد استفاده مردم ازاین حیله ها بود.دیگراینکه پیام نوروزی سید علی خامنه ای، که سال جدید را سال جهاد اقتصادی نام گذاری کرد، یکی دیگرازاین ترفندها بود. کارگزاران رژیم ولایت فقیه باهمه ابزارهای تبلیغاتی رسمی وغیررسمی خود، سعی دارند همراه با جا انداختن توهمی برنامه ریزی شده درجامعه این باور را درذهن مردم جا بیندازند که با ادامه روند حذف یارانه ها، شکوفاییِ اقتصادی درحیات کشوروسرازیرشدن پول به سفره های خالی آنان نتیجه راهگشای این طرح خواهد بود. محمود احمدی نژاد ازفردای اعلان اجرایی شدن این طرح درپایان آذرسال گذشته به اینسو،همواره وطی سخنرانی ها ومصاحبه های مطبوعاتی خود براین نکته که برنامه های اقتصادی دولت درسال جاری به نتایج ملموسی خواهد رسید که مشخصه آن رشد اقتصادی وکاهش بیکاری خواهد بود،تاکید ی خاص داشته ودارد. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۶ فروردین، احمدی نژاد درتحلیل اوضاع اقتصادی کشور، تورم ورکود، گفت: " درکشوری که سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزارواحد مسکونی ساخته می شود، صادرات غیرنفتی از هفت میلیارد به سی میلیارد دلاررسیده، ورودی نیروی کار سالانه بیش ازیک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است، نرخ بیکاری رو به کاهش است، شاخص بورس با حجم معامله بسیار بالا رو به رو است وسال گذشته بیش ازهزارمیلیارد تومان حجم معاملاتی داشته ایم،ازکجا متوجه می شوند این کشوردچاررکود است؟" اینگونه حرف های بی مالیات،برای هیچ سفره خالی ای نان نشد بلکه ویرانی پشت ویرانی وخانه خرابی پشت خرابی به بارآورد وتعطیلی بخشی  ازصنایع کشور،اخراج وبیکاری هزاران هزارکارگررابه بارآوردتا جاییکه  مجبورمی گردند؛حتی درصحن مجلس اسلامی، مرزبیکاران کشوررابیش از۸ میلیون نفراعلام  دارند.

جدا از این درپاسخ به اظهارات دروغگویانه احمدی نژاد، که تلاش می کند تصویری بدون ضعف وسستی ازاقتصاد ایران ارائه دهد،استناد به گزارش "بانک مرکزی"ومراجعه به همین سه ماهه اول رورشمارکارگری سال ۱۳۹۰ گواه دروغگویی و لاف زنی رئیس جمهوری است که دست"گوبلز" را ازپشت بسته است.

 به گزارش بانک مرکزی درگزارش رسمی اش اعلام کرد که، نرخ تورم از ۸/ ۱۰ درصد درسال ۱۳۸۸ به ۴/ ۱۲ درصد درسال ۱۳۸۹ رسید.(خبرگزاری فارس، ۹ فروردین۱۳۹۰) نکته جالب دراین میان، اعلام نرخ جدید تورم است که تنها کمترازدو هفته بعد ازاعلام حداقل دستمزدها دراسفندسال گذشته صورت گرفته است.درحالی که دولت تعیین حداقل دستمزدها را براساس نرخ های قبلی "بانک مرکزی" محاسبه کرد،اکنون با اعلام نرخ جدید تورم ازسوی"بانک مرکزی"، ما شاهد افزایشی تقریباً دودرصدی دررابطه با نرخ تورم هستیم. این درحالی است که تعیین حداقل دستمزدها، براساس نرخی حتی کمترازنرخ تورم قبلی محاسبه گردید. حال این سوال پیش می آید که،برپایه ادعا های احمدی نژاد،چنانچه اقتصاد ایران رو به شکوفایی بوده است پس افزایش نرخ تورم چه معنایی می تواند داشته باشد؟ موضوع دیگری که باید در این میان به آن اشاره داشت این است که، در طول دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، اعلام آمار غیر واقعی به یک رویه معمول تبدیل گردیده است. بدین معنی که بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی در رابطه با همین اعلام آمار جدید، میزان های اعلام شده،را با واقعیت های موجود همخوان نمی دانند. نمونه دیگر که در مطبوعات رژیم اعلام شده است. اعلام نرخ بیکاری ازسوی وزیرکاربود. خبرگزاری دولتی مهر، ۱۵ فروردین، با این توضیح که وزیر کار نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ را معادل ۱۰ درصد اعلام کرد، می نویسد: مرکز آمار ایران که فقط نرخ بیکاری بهار ۸۹ را معادل ۶/ ۱۴ درصد محاسبه وجزییات آن را ارائه کرده بود به یکباره تا پایان سال گذشته دیگر نرخ های هیچ یک ازفصل تابستان،پاییزوزمستان ۸۹ رااعلام نکرد. درادامه این گزارش آمده است:"درواقع عدم اعلام وضعیت بیکاری کشور در فصول مختلف ۸۹ باعث شده بود تا فعالان و ارزیابان بازار کار کشور، اعلام نشدن نرخ بیکاری را نشانه افزایش آن قلمداد کنند و بر پذیرش ایجاد فرصت های جدید شغلی نیز تردیدهایی را وارد بدانند." همچنین خبرگزاری دولتی مهر، ایضا در تاریخ۱۵ فروردین، ازقول حمید حاجی اسماعیلی،مشاورکانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشورآورده است:|"دولت باید بگوید ازچه طریقی نرخ بیکاری کاهش یافته است؟ ابهامی که وجود دارد این است که درسال گذشته وپس ازتوقف طرح ایجاد و گسترش بنگاه های کوچک زود بازده، عملا هیچ طرح و پرونده اشتغالی درکشوروجود نداشته است که بگوییم براساس آن نرخ بیکاری کاهش یافته است." واین همه درحالی استکه امروزنرخ بیکاری را نه درطول وعرض خیابان بلکه درصحن مجلس اسلامی بیش از۳۰ % اعلام می دارند.

دریک عبارت ساده می توان گفت:مجموعه ی این خانه خرابی که این جماعت عهد بوقی متوجه کشورمان کرده اند.بد نیست که بپرسیم چراخامنه ای ولی مستبد،سال جدید را سال "جهاد اقتصادی" وافزایش بهره وری اعلام کرده است؟ " درپاسخ این چرایی می توان نوشت: درایران افزایش بیکاری، ورشکستگی اقتصادی،گرانی وتورم لجام گسیخته ،ازدیاد فقر و فلاکت عمومی،خیابان خوابی و بیابان گردی،فحشا و خودکشی،اعتیاد و قاچاق موادمخدر، محرومیت گسترده  اکثریت مردم، نتیجه دیگری برای زندگی کارگران و تهیدستان جامعه ما نداشته وندارد،بلکه تمامی این اجراء به هم پیوسته، اساسا جزءبرنامه دستگاه رهبری کشوراست. این واقعیتی است که خامنه ای خود رسما و آشکارا در سخنان نوروزی خود برآن صحه گذاشته است این خودنشان می دهد،.آنچه راکه  درسال جدید جمهوری اسلامی شعارخود ساخته درواقع عکس آن عمل می کند .وآن اینکه برای کارگران وبی چیزان کشور،یکسربا اعدام و شلاق، سرکوب وداغ ودرفش، ویا با اعلام عزم قاطع و"جهاد"گونه رهبری،درتداوم حمله به سطح معیشت همه کارگران وجویندگان کارونیروی وسیع بیکاران،با کاستن ازدرآمد صوری و واقعی هریک ازآنان ازطریق افزایش دستمزدهای پائین ترازسطح تورم و ادامه فشاربرفعالین وسازمانگران جنبش مطالباتی،ازابتداء سال آغازکرده تا برگرده آنان نشیند وسواری گیرد. روزشمارکارگری سه ماهه اخیر،مشحون ازاین مستندات است.

این راهم اضافه نمایم؛شعاراعلام داشته خامنه ای یعنی"جهاد اقتصادی" و" بهره وری نیروی کار "معنایش آن نیزمی تواند باشد که؛ حمله به زندگی زحمتکشان وآحاد میلیونی فقر و مسکنت گسترش یابد وازآنجا که جزارزانی نیروی کارهرعامل دیگری درتامین "بهره وری نیروی کار" مستلزم برنامه ریزی درازمدت و صرف هزینه های سنگین و مشروط به کارکرد زنجیره ای ازعوامل تحقق ناپذیر دیگراست،طرفه آنکه انگاری قراراست ازپس این شعار، شلاق بهره کشی واستثمارشدیدترازگذشته برگرده نیروی کارکشورفرود آید. کارگران درمبارزه علیه همه این عوامل فلاکت زا و در راس آنها رژیمی که پاسدارشرایط وحشیانه تربرده کشی وبی حقی اوست به تشکل مستقل کارگری و به اتحادیه های مستقل خود احتیاج دارد؛ اما رژیم که درهرگونه تشکل مستقل کارگری وهرگونه مبارزه سازمانیافته مطالباتی مزد وحقوق بگیران، خطرنابودی خود را می بیند فشاررابرفعالین کارگری شدت داده است. ازهمین رواست، منصوراسالو را با قراروثیقه مشروط وبرای مدتی محدود آزاد می سازند ، سراغ شاهرخ زمانی میروند و اورا به زندان تبریزمی کشانند. علی نجاتی را به محکمه بیداگاه می برند. خالد حسینی را زندان تعلیقی می دهند و پرونده پشت پرونده برای فعالین کارگری می بندند ونتیجه این اعمال عهد بوقی ،فردآوردن شلاق، برگرده کارگران وزحمتکشان است. 

درتبین روزشمارسه ماهه اخیر،اگربخواهیم جدا ازمشکلات عمومی زندگی کارگران، خاصه سختی معیشت آنان صحبت به میان آوریم باید که به بیکاری واخراج های بیرویه وموضوع ورشکستگی عمومی بخشی ازصنایع کشوردراین سه ماه اول سال بپردازیم. همچنین باید ازسوانح، مرگ ومیر،قتل حین کارکارگران ،عدم پرداخت حقوق های معوقه سه ماهه اول سال،دستمزدهای متغیرکارگران،قرارداد های موقت وسفید امضاء،گرانی و تورم،مشکلات زنان کارگر، کودکان خیابانی کاروبلاتکلیفی وضعیت آنان،تخریب محیط زیست وخاصه خشکسالی و ویرانی تالاب ها و رودخانه ها، ایضا دشواری زندگی روستائیان و کارگران روستایی درعرصه کاشت وبرداشت وفروش محصولات آنان دربرابرواردات بیرویه وغیرقابل کنترل،مافیای های قدرت وآقا زاده ها،دلال های پاچه ورمالیده بازارودستگاه های نانوشته نهادهای همچون؛ سپاه واین اواخربسیج،ودهها سوراخ و سنبه ناشناخته که همه خوان خود را گسترده اند،آنهم عمدتا برسرکالاهای اساسی مصرفی عموم مردم بمانند؛ برنج چای- شکر- منسوجات- کفش- وغیره ... که با دخالت گری غیرقابل کنترل خود،تماماورشکستگی این صنایع داخلی رافراهم ساخته اند.موارد فوق سطوح اساسی بررسی روزشمارکارگری سه ماهه سال ۱۳۹۰است.                                                                                                                                                                                                                     

 دراین مجموعه نگاه ویژه به اول ماه مه (یازدهم اردیبهشت) داشتن وجوانب مثبت آنرا برشمردن ازاهمیت خاصی برخورداراست . درآستانه اول ماه مه امسال "شورای برگزاری مراسم روزجهانی کارگرسال ۱۳۹۰"، با انتشاربيانيه شماره۱با عنوان:" سال ستيزطبقاتی به جای جهاد اقتصادی" درتاریخ ۱۸ فروردين‌ماه ۱۳۹۰قدم اول را برای طرح مطالبات کارگران ایران ازمنظرمستقل برداشت. متعاقب آن بیانیه شماره دوم این شورا نیزانتشارپیدا کرد. همچنین ما با فراخوان برگزاری جشن روزکارگر، با امضاء کا رگران فلزکارمیکانیک روبروشدیم . منشور مطالبات کارگری بمناسبت روزجهانی کارگرباامضاء کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشورو بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت اول ماه مه ،کانونیان خود را بعنوان کانون کارگران فکری قلمداد کردند و این روز را به طبقه ی کارگرایران و جهان تهنیت گفتند. قطعنامه مشترک به مناسبت روزجهانی کارگر با شعارزنده باداول ماه مه وزنده باد همبستگی بین المللی کارگران، امضاء گروهبندی های زیررا با خود داشت : سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه - اتحاديه آزاد كارگران ايران - هيئت بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش و تزئينات ساختمان - هیئت بازگشائی سندیکای فلز کار مکانیک - كانون مدافعان حقوق كارگر - كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري - كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري در۱۴ ماده ،عمده ترین مطالبات کارگران را ردیف کردند. جداازاین می توان به دهها سند دیگرازجمله : بیانیه روز اول ماه مه از طرف جمعی از کارگران منطقه عسلویه / سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: روز جهانی کارگر، روزماست / جمعي ازدانشجويان دانشگاه هاي تهران نوشتند:" ما بر عليه اين نابرابري ها بازهم قد راست ميكنيم ودرروز يازده ارديبهشت هم پاي با كارگران ميهنمان به خيابانها خواهيم آمد وفريادآزادي سرخواهيم داد./ ائتلاف جنبش زنان با جنبش کارگری، تحت امضاء زنانی دیگر/ جبهه واحد کارگری: جمعی از فعالین کارگری تبریز/ اتحادیه‌های مستقل کارگری شمال خوزستان واتحادیه مستقل کارگران دزفول درقطعنامه مشترک خود، خواستارآزادی فوری و بدون قید وشرط کلیه زندانیان عقیدتی وهمچنین تمامی کارگران وفعالین کارگری درزندان هستیم. ما خواستارتعطیلی یازدهم اردیبهشت روزجهانی کارگروثبت آن درتقویم رسمی کشوربه عنوان یک روز تعطیل... اعلام کنند/ بیانیه ی جمعی اززنان آزادیخواه وبرابری طلب سنندج به مناسبت این روزبا شعارمحوری  جهان ما نیازمند تغییر است./ كارگران و پرسنل كارخانه كفش بلا: با شركت در تظاهرات كارگري ۱۱ارديبهشت فرياد كارگران محروم خواهيم شد/ بیانیه ی کارگران ایران خودرو با عنوان  کارگران ایران خودرو در اول مه راهپیمایی می کنند / جعمی از کارگران فصلی و کارگران شاغل در کارخانه‌های منطقه دماوند/ بیانیه مادران پارک لاله به مناسبت روزکارگر - نگران زندگی طاقت فرسای فرزندانمان هستیم /انجمن جمال چراغ ویسی با اعلام اول ماه می : روزرزم طبقاتی کارگران/ بخشی ازدهها اطلاعیه و بیانیه داخل وخارج ازکشوراست که می توان درروزشمارکارگری فروردین واردیبهشت همه موارد آنان را مطالعه کرد . همجنین کانون صنفی معلمان تهران با اعلان معلمان و کارگران دربند را ازاد سازید، دراردیبهشت ماه به استقبال روزکارگرو روزمعلم رفتند.همچنین بیانیه عبدالله مومنی و محمد داوری از زندان، به مناسبت روز معلم ،فریاد معلمان دربند و خواست های آنان را طرح کردند.

می خواهم دریک عبارت ساده،استناج آنچه را که ازمجموعه پیام های اول ماه مه وبعد ازآن برمی آید را اینگونه بنویسم؛آماج نهایی جنبش مطالباتی درسال ۱۳۹۰ نه فقط دولت پادگانی احمدی نژاد وایادی و کارگزاران او که عقب نشاندن دستگاه ولایت فقیه وبزیرکشاندن کلیت نظام را نیزدردستورخوددارند. مقابله با برچیدن یارانه ها واعتراض به پیامدهای آن در حوزه های گوناگون؛ صرفنظر ازشکل های آن،اساسا مقابله ای است با دستگاه ولایت فقیه که خیمه وعمود اصلی نظام جمهوری اسلامی است. بدون درهم شکستن این دستگاه، حمله وحشیانه این گرازان شمشیر از نیام برکشیده به سطح عمومی معیشت مردم را نمی توان متوقف کرد. تنها ازاین همین روست که باید ولازم می نماید؛باردیگر به پیوند استوار درونی پیکاربرای آزادی وبرابری ووصول نان درجامعه ما وبه سطح کشاندن آنها بکوشیم وباورداشته باشیم.

باید اعلام داشت؛ نمی توان آزادی را به دست آورد مگر این که به مطالبات برحق لایه های محروم جامعه و سازماندهی مستقل کارگران و زحمتکشان توجه ضرورداشته باشیم . نمی توان مطالباتی چون حق کار، دستمزد متناسب با نرخ تورم،مسکن مناسب،پایان بخشیدن به عدم دریافت حقوق های معوقه،برابری حقوق زنان و مردان درعرصه کار، پایان بخشین به برده گی کارکودکان، درهم شکستن قرارداد های موقت کاروشرکت های پیمانی کاریابی ،همچنین بهره مندی ازحق بیمه وبهداشت وسلامت واساسا برخورداری ازحق زندگی برابررا درجامعه مختنق ایران به دست آورد مگراین که تهاجم وحشیانه به سفره های خالی مردم را متوقف کرد. بیگمان نه تنها مانع اصلی تحقق آزادی که دشمن اصلی مطالبات ابتدایی و بدیهی اکثریت مردم ایران ،موجودیت همین نظام جمهوری اسلامی جهنمی است. بنابراین حمایت صریح خامنه ای ازبرچیدن یارانه ها درسال۱۳۹۰ تنها می تواند با تحقق عملی پیوند هرچه گسترده ترجنبش مطالباتی با جنبش ضد دیکتاتوری و نظام سرمایه داری اسلامی ایران درشعارها واعتراضات سال جدید پاسخ بگیرد. اعتراضاتی که قبل از۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر درقالب گفتگوها و بیانیه ها و قطعنامه ها بازتاب یافته و آنچه راکه من دراین یادداشت برآن پای می فشارم: پلاتفرم"هفت تشکل"اعلام شده در بالا است. تشکلاتی که ازدرون پیکارطبقاتی جنبش کارگری ایران بیرون آمده وحاصل توافقات به نگارش درآمده میان فعالین و تشکل های شناخته شده آنان است.هریک ازآنان دراین جنبش پس ازسپری شدن سالیان متمادی کاروپیکاربرای تقویت جنبش کارگری کشورمان تلاش ورزیده وهزینه های بس گزاف نیزپرداخته اند. بدون تردید حمایت وقبول آن ونقد برکاستی هایش می تواند،درحمایت وتقویت جنبش کارگری ورودررویی هایش با نظام سرمایه داری حاکم موثرافتد. این پلاتفرم می تواند مبنائی برای اتحاد عمل ها ی مشترک سازمان های مختلف چپ گردد. نیروهایی که تا به امروز به تقویت قطب چپ پای می فشردند .

بحث اساسی این است حال که تشکل های کارگری داخل کشور،زیرتیغ نظام کارگرستیزاسلامی،علیرغم اختلافاتی چند درعرصه های گوناگون نظری، توانسته اند مبنای مشترکی برای فعالیت مطالباتی ومشترک خود پایه ریزی کنند ،بدون کمترین تردید، سازمان ها وتشکل ها ونهاد های مدافع حقوق کارگران وزحمتکشان یعنی نیروهای چپ وسوسیالیست، نیزمی توانند با درس آموزی ازچنین اقدام مثبت وموثرهفت تشکل داخل کشور، چپ های کارگری نیزمی توانند دردفاع ازسلسله اشتراکات جنبش کارگری درون کشورهمصدا شوند. درچنین شرایط و هنگامه ای این اقدام مشترک ومتحد می تواند یکی از مهم ترین سرفصل های درس آموزی ازقطعنامه هفت تشکل اول ماه مه امسال یعنی ؛ سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه - اتحاديه آزاد كارگران ايران - هيئت بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش و تزئينات ساختمان - هیئت بازگشائی سندیکای فلز کار مکانیک - كانون مدافعان حقوق كارگر - كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري - كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري باشد.....

ازچشم اندازمثبت وموثراین دوره درخردادماه امسال تجمع عظیم وموفق مدافعان حقوق کارگران ایران دراعتراض به نمایندگان قلابی رژیم جمهوری اسلامی درسطح مجامع جهانی و بصورت مشخص در اجلاس سازمان جهانی کار(آ.ال.او)درروزپنجشنبه ۹ژوئن برابر۱۹خرداد درژنو دربرابرساختمان سازمان جهانی کاربود . تلاشی که با پشتوانه همکاری " نهادهمبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران فرانسه" با پشتکار مداوم پیگیر موضوع بودند تا چهره ضد کارگری رژیم سرمایهداری اسلامی را به فعلان کلکتیو بشناسانند و آنها را بر آن دارند تا در دل پشتیبانی و حمایت از فعالان کارگری تونس ، مصر و .... در" بهار عربی " امرمدافعه ازکارگران ایران را نیزدردستورکارخود قراردهند. ازاینرو بود که ما با فراخوانی روبرو می شویم که درآن آمده است : " ما سندیکالیست های فرانسوی، همراه با با جنبش بین المللی سندیکایی، همبستگی خود را نسبت به این مبارزان ایرانی اعلام میداریم،زنان و مردان مبارزی که علیرغم تمام خطراتی که فعالیت سندیکایی در ایران به همراه دارد، درگیر مبارزه برای دفاع از کارگران ایران شده اند." در ادامه اعلام می دارند: " ما به کلیه مبارزین زندانی که در طی ماه ها و سال های گذشته، به جرم مبارزه برای احقاق حقوق ابتدایی سندیکایی زندانی شده اند، می اندیشیم. مبارزه آنان بسیار تحسین آمیزوموجب افتخار آنان وخانواده های شان که حمایت شان می کنند،می باشد. " سندیکا های فرانسوی می گویند : " زمان آن فرا رسیده که مچ آن کشورهایی که مقاوله نامه های سازمان جهانی کار را امضاء می کنند و لیکن درعمل آن ها رازیر پا می گذارند، گرفته شود. دراین رابطه حکومت ایران یک مورد بارز است ....به دلایل فوق است که ما به مناسب برگزاری کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار، تظاهرات ایستاده ای را در۹ ژوئن در مقابل دفتر سازمان مزبور در ژنو فرا می خوانیم ."

بدین ترتیب به دعوت "کلکتیو سندیکایی حمایت ازکارگران مغرب و خاورمیانه "  یعنی  س.ژ.ت فرانسه/اف.اس.او- فرانسه/سود "همبستگی"- فرانسه/ اونسا فرانسه/ و پشتیبانی دو سندیکای سوئیسی از جمله : اونیا سوئیس /س.ج.آ.اس،سوئیس/ انجام گرفت و تجمع بزرگی در ژنو جمع آمدند. که جزئیات آن درروزشمارکارگری خرداد ماه به تفصیل آمده است. باید ازاین تجربه موفق برای تقویت و پشیبانی ازجنبش کارگری درون کشورآموخت وآنرا درحوزه ها ی گوناگون جامعه میزبان تسری داد. 

 

دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد،گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله : خبرگزاری های رسمی ایران (ایلنا ایسنا مهر، دنیای اقتصاد، سایت آفتاب، سایت های اصلاح طلب کلمه، مردمک، جرس، سحام نیوزوسایت سفیروغیره) وتشکل ها،نهادها وسایت های مستقل مانند : (کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفعالان کارگری ایران خودرو،کانون مدافعان حقوق کارگر، وبلاگ دانشجویان مدافع حقوق کارگر،کمیته پیگیری ایجادتشکل های آزاد کارگری،آسمان دیلی نیوز،آژانس ایران خبر،سایت ميدان زنان، کانون صنفی معلمان تهران،کردستان میدیا،ساوالان سسی وغیره) درداخل وهمینطورامکانات خبررسانی های خارج ازکشور( تارنمای چشم اندازکارگری- افق روشن- سایت روشنگری  سایت پیام ،وبلاگ کارگری راه کارگروغیره ) وخبرهای دریافتی به ایمیل آدرس هایم فراهم آمده و به نظرتان می رسد.

 

خوشحال می گردم که فعالان کارگری،مدافعان به حقوق کارگران وهرآنکس که روزشماربه دستش می رسد، بتواند نکته نظرها وانتقادات سازنده وموثرخود رابرسراین مجموعه کاربا من درمیان نهد .

بیش ازهرچیزازدریافت ایمیل های شما خرسند گشته وخواهم آموخت .

با دوستی و رفاقت

 

امیرجواهری لنگرودی

شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۰  برابر با ۰۱ جولای  ۲۰۱۱ 

 

 

 

 

روز شمار اخبار کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و اعتراضی ایران فروردین 1390

 

 

پيام نوروزی سنديکای کارگران نيشکرهفت تپه 

نوروز برهمه مبارک باد 

مافرارسيدن نوروزرا به عموم ملت ايران وعلی الخصوص کارگران زحمت کش تبريک می گوييم واميدواريم درسال جديد کارگران به حقوق حقه خودنائل شوند.سرانجام درچندروز مانده به نوروزدولت باافزايش 9درصد،حداقل دستمزدرا330000هزارتومان اعلام نمود.اين اعلام افزايش ناچيزدستمزد ازطرف وزارت کارباتوجه به نرخ بالای تورم ،نامنطقی وبدورازواقعيت وناکافی می باشد.سنديکای کارگران هفت تپه که درراستای نيل به مطالبات کارگری گام برمی دارد خواهان افزايش دستمزدبراساس نرخ واقعی تورم به منظورايجاد يک زندگی انسانی است

سنديکای کارگران نيشکرهفت تپه 

فروردين /1390 

 

پيام نوروزی رضارخشان رئيس سنديکای کارگران نيشکرهفت تپه 

نوروز برهمه مبارک باد

 

فرارسیدن نوروزرا به عموم ملت ایران وعلی الخصوص کارگران زحمت کش تبریک می گویم وامیدوارم درسال جدید کارگران به حقوق حقه خودنائل شوند.سرانجام درچندروز مانده به نوروزدولت باافزایش 9درصد،حداقل دستمزدرا330000هزارتومان اعلام نمود.این اعلام افزایش ناچیزدستمزد ازطرف وزارت کارباتوجه به نرخ بالای تورم ،نامنطقی وبدورازواقعیت وناکافی می باشد.ماکارگران خواهان افزایش دستمزدبراساس نرخ واقعی تورم به منظورایجاد یک زندگی انسانی هستیم.

رضارخشان رئیس سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه

فروردین/1390

1فروردين :مادران پارک لاله:

در سی و سومين سال بهار خفقان زده ايران با نو شدن طبيعت مصمم ايم که کشورمان را آزاد سازيم

مادران پارک لاله:بيا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازيمفلک را سقف بشکافيم و طرحی نود در اندازيم
اگر غم لشگر انگيزد که خون عاشقان ريزدمن و ساقی بدو تازيم و بنيادش بر اندازيم"
سال نو و نوروز باستانی بر مادران و خانواده های داغدار تمامی جان باختگان راه آزادی و تمامی دوستان و ياران و مبارزان خستگی ناپذير عليه مرگ و نيستی و اعدام مبارک باد.
سرود "بهاران خجسته باد" توسط جان باخته کرامت دانشيان در زمان شاه برای رهايی و رسيدن به بهار آزادی ساخته شد. پيروزی در 22 بهمن سال 57 به دست آمد ولی ديری نگذشت و به خزان مرگ و نيستی تبديل شد.
حال بعد از گذشت 32سال و اندي، در آستانه سی و سومين سال خزان بهار سياسی ايران، بهار طبيعت در حالی فرا می رسد که بسياری از ايرانيان سال هاست زير خاک مدفون اند، بسياری در قفس های تنگ و نمور زندانها با دوری و ممنوع الملاقات بودن و بيماری و حتی مرگ دسته و پنجه نرم می کنند. بسياری آواره و سرگردان اين شهر و آن کشورند؛ ولی درختها سبز می شوند، گلها شکوفه می دهند و ماهی قرمز با صدای توپ تحويل سال نو، برای رسيدن به آزاد شدن از تنگ بلور، تنگی که اسيرش گشته تکانی می خورد و حتی جانش را هم می دهد.
آری بهار فرا می رسد و بنفشه سر از خاک برمی آورد و به طبيعت سلام می کند ولی مادران بسياری داغدار فرزندان خود هستند.
ما در شرايطی زمستان را پشت سر می گذاريم که بسياری از خانواده ها در دلهره احکام اعدام فرزندان خود، لحظه های پرالتهابی را سپری و آرزو می کنند که آخرين پدر و مادر دردمندی باشند که در انتظار اعدام فرزندشان هستند.
ما در حالی به بهار سلام می کنيم که فرزندان مان چشم انتظار آمدن پدر و مادرند تا سفره هفت سين بيارايند و عيدی بر آن بگذارند. آنها مانند ماهی دور افتاده از دريا در تنگ بلور به شيطنت مشغول اند، ولی تشنه ديدار پدر و مادرند.
ما در شرايطی به بنفشه لبخند می زنيم که همسران بسياری به ياد همسران خود گل های زيبای باغ و بوستان را می آرايند و آه می کشند.
ما در روزهايی به انتظار آمدن عمو نوروز می نشينيم که مادران و پدران بسياری چشم انتظار تصميم قاضی القضات اند، تا شايد به جای پهن کردن سفره هفت سين جلوی ديوارهای بلند زندان، فرزندان شان به ديدار آنها بيايند و چند صباحی را در کنار هم باشند و با بهار در کنار هم نفس بکشند.
ما در شرايطی سالی نو را انتظار می کشيم که رژيم اسلامی رافت و مدارا، حتی به زندانيان عادی رحم نمی کند و با حکم های بدون دادرسی عادلانه، تعداد زيادی از آنها را در زندان قزل حصار به گلوله می بندد. شايد اين زندانی ها به خاطر چک يا مهريه سنگين يا حادثه رانندگی يا طعمه دلالان مواد مخدر يا در درگيری با پليس و يا هزاران شايد ديگر به زندان افتاده و محکوم شده اند.
ما در شرايطی آغاز بهار و سال نو را به شما مادران، پدران، فرزندان، همسران و خانواده ها تبريک می گوييم که کشورمان ايران، شديدترين لحظات بحرانی غم و درد و ستم را طی می کند. باشد که سال 1390، سال آزادی و شادی و برابری برای تمامی ايرانيان در داخل و خارج از کشور باشد.
و ما اينک در سی و سومين سال بهار خفقان زده ايران با نو شدن طبيعت مصمم ايم که کشورمان را آزاد سازيم تا اينبار با فراغ بال در زير سايه برگ های نورسته دمی بياسايد و خستگی قرنها مرگ و نابودی را از تن به در کند.
ما مادران پارک لاله با شکفتن لاله های طبعيت، بياد لاله های خونين ايران در 32 سال گذشته، فرا رسيدن نوروز باستانی را در کنار خانواده همه جان باختگان، و زندانيان سياسی و عقيدتی و همگام با آنها برای رسيدن به حقوق اوليه انسانی خود تلاش خواهيم کرد تا اين بار بهار را برای نسل های بعد به ارمغان بياوريم.
با سبز شدن طبيعت، ما دوباره سبز خواهيم شد و با شکفتن شکوفه ها به رنگارنگی خواهيم رسيد.
برای اتحاد و رسيدن به بهار سياسي، ما حتی رنگ سياه را هم از خود می دانيم. ما مادران ايران يکبار برای هميشه می خواهيم فرهنگ انسان دوستی و انسان سازی را بجای نابودی و خونخواهی برای تمامی نسل های آينده به ارث بگذاريم.
باشد که در اين راه، با کمک مردم آزاده ايران دست در دست هم به آزادی و امنيت و آرامش و رهايی برسيم و هرگز هيچ خانه ای را برای داشتن عقيده مخالف خود در سوگ نبينيم.
"هوا دلپذير شد گل از خاک بر دميدپرستو به بازگشت زد نغمه اميدبه جوش آمده است خون درون رگ گياهبهار خجسته باز خرامان رسد ز راهبه خويشان، به دوستان به ياران آشنابه مردان تيز خشم که پيکار می کنندبه آنان که با قلم تمامی درد را به چشم جهانيان پديدار می کنندبهاران خجسته باد، بهاران خجسته بادو اين بند بندگي، و اين بار فقر و جهلبه سرتاسر جهان به هر صورتی که هستنگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد"

 

 

اخراج دهها کارگر شاغل در شرکت "کارین صنعت"

              

بر اساس خبر منتشره در سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در اول فروردین آمده است : کارفرمای شرکت "کارین صنعت" واقع در شهر سنندج 50 کارگر شاغل در این شرکت را اخراج کرد.

اخراج این تعداد از کارگران شرکت "کارین صنعت" در حالی صورت می گیرد که کارفرما 11 ماه دستمزدهای معوقه آنان را پرداخت نکرده است. کارفرما به کارگران چک بی محل پرداخت و خود را از چشم کارگران مخفی کرده است. در شرکت "کارین صنعت" 70 کارگر مشغول بکار بودند که از این مجموع تنها 20 کارگر باقی مانده اند، اما آنان نیز 11 ماه دستمزدهای معوقه خود را دریافت نکرده اند و در بلاتکلیفی کامل بسر می برند.

 

ورشکستگی صنایع و بیکارسازی وسیع کارگران به دنبال حذف یارانه ها

 

به گزارش منابع کارگری، به دنبال اجرای طرح حذف یارانه ها چهار کارخانه و یک استخر  در سلماس تعطیل و تمامی کارگران آنها از کار اخراج شدند. بنابراین گزارشات، کارخانه قند و شکر آرش و کارخانه فراورده‌های لبنی و شیر مهسا و کارخانه زولا سوت وکارخانه فراورده‌های گوشتی پالیده و همچنین استخر تفریحی ورزشی مروارید واقع در جاده ارومیه به سلماس تعطیل شده و تمامی کارگر آنها از کار بیکار شدند.

 

همچنین کارخانه‌های فراورده‌های لبنی قلندری و ظروف یکبار مصرف اطمینان همگی واقع در شهرک صنعتی شهرستان سلماس در حال تعطیل شدن هستند و در این راستا اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند و تعدادی از کارگران را اخراج کرده‌اند.

 

 

بازداشت و بازجویی چند تن از اعضای کمیته هماهنگی در سنندج

 

ماموران دستگاه امنیتی رژیم در شهر سنندج با احضار و تهدید چند تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، به مدت چند ساعت آنان را مورد بازجویی قرار دادند.

بر پایه این گزارش منتشره در سایت کمیته هماهنگی، در واپسین روز سال 1389 "وفا قادری، جلیل محمدی، غالب حسینی و کوروش بخشنده" از اعضای این کمیته و "طیب چتانی و خلیل دورگیران" از کوهنوردان سنندج، افراد بازداشتی بوده اند که تا ساعاتی پیش از آغاز سال نو در حالت بازداشت و تحت بازجویی بوده اند. افراد را پس از چند ساعت آزاد گردیدند.

 

 

بخشنـامـه مـزد سال 1390

شوراي عالي کار با حضور نمايندگان 3 گروه(دولت، کارفرمايان و کارگران) در جلسه مورخ 23 اسفند 89 در اجراي ماده 41 قانون کار و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و همچنين با توجه به مقتضيات بنگاه‌هاي توليدي، کارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه، موضوع دستمزد كارگران را نهايي كرد.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل بخشنامه مزد سال 1390 كه به امضاي وزير كار و امور اجتماعي رسيده، به شرح زير است:

1- از اول سال 1390حداقل مزد روزانه با نرخ يکسان براي کليه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دايم يا موقت) مبلغ 110.100 ريال (يکصد و 10 هزار و يکصد ريال) تعيين مي شود. همچنين از اول سال 1390 ساير سطوح مزدي نيز روزانه 6 درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده 26 قانون کار) به اضافه روزانه 3040 ريال به نسبت آخرين مزد در سال 1389 افزايش مي‌يابد.

تبصره: با اعمال افزايش اين بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير کارگران نبايد از مبلغ 110.100ريال (يکصد و 10 هزار و يکصد ريال) بند (1) کمتر شود.

2- به کارگراني که در سال1390 داراي يک سال سابقه کار شده و يا يک سال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 2000 ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي کارگران مشمول طرح‌هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعي با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر براي گروه يک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامي توسط اداره کل تنظيم و نظارت بر روابط کار و نظام‌هاي جبران خدمات صورت مي‌گيرد.

تبصره 2: به کارگران فصلي به نسبت مدت کارکردشان در سال 1389، ميزان مقرر در اين بند يا تبصره يک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

3- براساس مصوبه مورخ 21 مهر 87 شورايعالي کار و در جهت افزايش رضايت‌مندي کارگران و کارفرمايان و به منظور تثبيت و تسري به تمامي کارگران، اعم از دايم و موقت مقرر شد از ابتداي سال1390 کمک هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل يا مجرد) ماهيانه مبلغ 280 هزار ريال از سوي کارفرمايان به آنان پرداخت شود.

4- ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند (1) و تبصره يک بند (2) در کارگاه‌هايي که داراي طرح طبقه بندي مشاغل هستند و نيز در مورد کارگران کارمزدي و همچنين چگونگي ارتقاي طبقه شغلي به موجب دستورالعمل‌هاي اداره کل تنظيم و نظارت بر روابط کار و نظام‌هاي جبران خدمت خواهد بود.

5- مقررات اين مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجوياني که در ايام تعطيلات تابستاني در سال 1390 به صورت موقت در کارگاه‌ها اشتغال مي‌يابند نخواهند شد.

6- واحدهاي مشمول قانون کار به منظور ايجاد رابطه‌ هرچه بيشتر مزد و مزايا با بهره وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر در بين کارکنان خود، علاوه بر اجراي اين مصوبه مي‌توانند نسبت به افزايش و برقرراي مزايا در قالب موافقت‌نامه‌هاي کارگاهي و پبمان‌هاي دسته جمعي و پس از تاييد وزارت کار و امور اجتماعي اقدام كنند.

 

 

تجمع اعتراضی کارگران شرکتهای پیمانکاری در مجتمع پتروشیمی بندرامام

در آخرین روزکاری پایان سال یعنی در روز شنبه ٢٨/١٢/٨٩ کارگران پیمانکاری شرکتهای طرف قرارداد با مجتمع پتروشیمی بندرامام از اول صبح در جلوی دفتر مرکزی این پتروشیمی که بزرگترین مجتمع پتروشیمی درمنطقه ماهشهراست، 
با اطلاع وهماهنگی قبلی یک تجمع اعتراضی بزرگ برگزار کردند. خواست اصلی ومحوری این کارگران لغوقراردادهای متعدد پیمانکاری و زیر پوشش قراردادن مستقیم کارگران (قراردادمستقیم) توسط مجتمع پتروشیمی بندرامام بود. این تجمع باعث شد رئیس اداره کار منطقه درمیان کارگران حضور یابد و با تائید خواسته آنان و اینکه مدتهاست این موضوع مدنظربوده، به کارگران قول داد که بلافاصله بعدازتعطیلات این موضوع پیگیری شود.
کارگران ٢٠ فروردین ماه سال جدید را فرجه زمانی برای پاسخ و پیگیری خواست خود تعیین کردند و تاکید نمودند در این روز برای پاسخ این خواسته خود مجددا در همین محل تجمع خواهند کرد. زیرپوشش قرارگرفتن این کارگران جدا از تضمین کاری بهتر وامنیت شغلی بیشتروبهبود معیشت، به سه دهه تفرقه و تکه پاره کردن صفوف کارگران در پیمانکاریهای متعدد وخلق الساعه که کارگران را بمثابه جزایرپراکنده آسیب پذیر کرده بود، پایان داده و وضعیت کارگران را درجهت متحد ویکپارچه شدن بهبود خواهد داد. از آنجائیکه برای نخستین بار کارگران شرکتهای متعدد پیمانکاری یک خواسته مشترک را همزمان وباهمدیگر مطرح کرده اند، این تجمع دارای اهمیت زیادی است و یک شرایط تعرضی را نشان میدهد. امروزه همراه با خواسته ی لغوقراردادهای موقت وسفید امضاء ، لغو واسطه های پیمانکاری وایجاد قراردادهای مستقیم با کارفرمای اصلی نیز بصورت یک خواست سراسری درآمده است. همانطورکه میدانیم قبلا این مطالبه در کارخانه بزرگ ذوب آهن اصفهان اجرا شده است وکارگران ایران خودرو نیز میروند تا آن را بصورت یک خواست محوری خود به اجرا درآورند.

 

ورشکستگی چهار کارخانه و یک استخر و بیکاری کارگران آن در سلماس

 

بنا به خبر دیافتی آمده است : اجرای طرح هدفمند کردن یارانه در طی ماههای گذشته تعطیلی کارخانه‌های زیادی را با خود همراه داشته است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کارخانه قند و شکر آرش و کارخانه فراورده‌های لبنی و شیر مهسا و کارخانه زولا سوت وکارخانه فراورده‌های گوشتی پالیده و همچنین استخر تفریحی ورزشی مروارید واقع در جاده ارومیه و سلماس کاملا تعطیل شده و ده‌ها کارگر آنان بیکار شده‌اند.

همچنین کارخانه‌های فراورده‌های لبنی قلندری و ظروف یکبار مصرف اطمینان همگی واقع در شهرک صنعتی شهرستان سلماس در حال تعطیل شدن هستند و در این راستا اقدام به تعدیل نیروهای خویش کرده‌اند و تعدادی از کارگران خویش را اخراج کرده‌اند.

احضار و بازجویی فعالین کارگری در سنندج

 

بر اساس خبر ارسالی به کمیته ی هماهنگی در واپسین روز سال ٨۹، عوامل امنیتی و اطلاعاتی در شهر سنندج با تهدید و احضار چند تن از اعضای کمیته ی هماهنگی به مدت چند ساعت آنها را مورد بازجویی و تهدید قرار داده اند. در بازجویی ها افراد بازداشت شده مورد سوال قرار گرفته اند که چرا برای ساعات پایانی سال به همراه اعضای خانواده ی خود قصد جمع شدن با دیگر دوستان خود داشته و یا قصد شرکت در برنامه ی شادی به مناسبت آغاز سال نو داشته اند.
وفا قادری، جلیل محمدی، غالب حسینی، کوروش بخشنده از اعضای کمیته هماهنگی و طیب چتانی و خلیل دورگیران از کوهنوردان سنندج افراد بازداشتی بوده اند که تا ساعاتی پیش از آغاز سال نو در حالت بازداشت و تحت بازجویی بوده اند. از افراد نامبرده خواسته شده که تعهدات کتبی در موارد مختلف بدهند که مورد اعتراض آنان قرار گرفته است. نامبردگان در موارد مختلف از جمله فعالیت های کمیته هماهنگی مورد سوال و تهدید قرار گرفته اند. بازجویان بدون به دست آوردن هیچ گونه موفقیتی در اخذ تعهد و یا موثر واقع شدن تهدیدهایشان ناچار شدند افراد مذکور را پس از چند ساعت آزاد کنند.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
۱ فروردین ۱٣۹۰

 

 

تعطیلی شماری از کارخانه های واقع در شهر سلماس

 

بر پایه خبر رسیده در اول فروردین 90 آمده است : در نتیجه اجرای قانون حذف یارانه ها توسط رژیم اسلامی، شماری از کارخانه های واقع در شهر "سلماس" نیز همچون سایر مراکز تولیدی و صنعتی ایران ورشکسته و کارگران آن از کار، اخراج شدند.

کارخانه های "قند و شکر آرش، فرآورده‌ های لبنی و شیر مهسا، زولا سوت و فرآورده ‌های گوشتی پالیده" و همچنین استخر تفریحی ورزشی "مروارید" واقع در جاده ارومیه سلماس، در نتیجه اجرای قانون حذف یارانه ها تعطیل و صدها کارگر شاغل در آنها از کار اخراج شدند. همچنین کارخانه ‌های فراورده‌ های لبنی "قلندری" و ظروف یکبار مصرف "اطمینان" واقع در شهرک صنعتی شهر سلماس در آستانه ورشکستگی قرار دارند و شماری از کارگران شاغل در آنها از کار اخراج شده اند.

 

 

اخراج دهها کارگر شاغل در شرکت "کارین صنعت"

 

بر اساس خبر منتشره در سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در اول فروردین آمده است : کارفرمای شرکت "کارین صنعت" واقع در شهر سنندج 50 کارگر شاغل در این شرکت را اخراج کرد.

اخراج این تعداد از کارگران شرکت "کارین صنعت" در حالی صورت می گیرد که کارفرما 11 ماه دستمزدهای معوقه آنان را پرداخت نکرده است. کارفرما به کارگران چک بی محل پرداخت و خود را از چشم کارگران مخفی کرده است. در شرکت "کارین صنعت" 70 کارگر مشغول بکار بودند که از این مجموع تنها 20 کارگر باقی مانده اند، اما آنان نیز 11 ماه دستمزدهای معوقه خود را دریافت نکرده اند و در بلاتکلیفی کامل بسر می برند.

 

دو فعال حقوق کودک دستگیر شدند

 

"به گزارش امروز در تاریخ 1 فروردین 90 آمده است : "سارا حاج بهرامی " و " علی دیوسالار" از فعالان حقوق کودک دستگیر شده و به زندان کرمان انتقال یافته اند.به گزارش امروز، این دو فعال حقوق کودک هفته گذشته به اتهام همکاری با بهاییان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و به زندان کرمان منتقل شده اند و هنوز اطلاع دقیقی از وضعیت نگهداری و زمان دقیق بازداشت این دو در دست نیست.
لازم به ذکر است که سارا حاج بهرامی و علی دیوسالار بعد از زلزله ی بم در این شهر اقدام به تاسیس موسسه ای برای نگه داری از کودکان زلزله زده کرده و تا امروز نیز فعالیت قانونی خود را ادامه داده اند.


هم چنین شایان ذکر است که علی دیوسالار از آذر ماه 89 به عضویت هیئت مدیره ی انجمن حمایت از حقوق کودکان در آمده و بعد از نسرین ستوده دومین عضو این انجمن است که به اتهامات واهی دستگیر شده است. علی دیوسالار از اعضای خانه ی کودک شوش می باشد که چندی پیش نیز پدرش را از دست داده بود.

 

سه تن از کارکنان یک کتاب فروشی در کرمانشاه دستگیر شدند

 

سه تن از کارکنان یک کتابفروشی دستگیر بازداشت و روز گذشته به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شدند. به گزارش هرانا، آخر اسفند ماموران امنیتی با مراجعه به کتاب فروشی پاییزان در کرمانشاه سه تن از کارکنان این کتاب فروشی را به اتهام فروش کتب دینی بهایی بازداشت و پس از چند روز بازجویی به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل نمودند.

هدف از تجاوز به ليبی منحرف کردن انقلاب مردم است.جبهه واحد کارگری


پيروز باد انقلاب مردم ليبی

خامنه ای
- احمدی نژاد در فضای مشمئز کننده نظام فاشيستی - اسلامی جهت حفظ و افزايش سود سرمايه و پياده کردن دستورات برادران بزرگتر خود در قالب حذف يارانه ها و... با اعدام و کشتار معترضين در خيابانها و زندانها پيش برده و فريبکارانه جنايات خود را خدمت به مردم و پياده کردن عدل و عدالت تبليغ می کند، وبرادران بزرگتر اين نظام جنايت کار با باران بمب و موشک و راکت بر سر مردم ليبی ادعای بر قراری دمکراسی و حقوق بشر را تبليغ می کنند همان گونه که سالهاست عليه مردم افغانستان و عراق تجاوز را پيش می برند.
وقتی پای حفظ و افزايش سود سرمايه در ميان است،نقاب بشر دوستی و دمکراسی خواهی کنار می رود و معلوم می گردد که ميان احمدی نژاد و قذافی با اوباما ، سارکوزی ، مرکل ، برلسکونی و... ذره ای تفاوت وجود ندارد.
خامنه ای برای حفظ و بر قرار ماندن نظام سرمايه داری وافزايش سود سرمايه فتوای کشتن جوانان در خيابانها با چاقو، دسته کلنگ ... و گلوله و در زندانها با شکنجه ، تجاوز و اعدام را صادر می کند. برادران بزرگتر او در جهت حفظ وضعيت موجود و افزايش سود سرمايه دستور سرکوب مستقيم و غير مستقيم هر گونه مخالفت با سرمايه داری را به بهانه دمکراسی و حقوق بشر با بارانی از راکت و موشک صادر می کنند.

کارگران ، جوانان و مردم انقلابی !

قذافی ،خامنه ای واحمدی نژادی و کروبی و موسوی همچنين اوباما، سارکوزی ،برلسکونی ، مرکل و... علی رغم اينکه اختلافات فاحشی با هم دارند ولی همه ای آنها سربازان و خدمتگذاران اردوی جنايتکارانه سرمايه داری هستند. و همه ای آنها يک هدف را با روش های متفاوت دنبال می کنند هر کدام از انها با روش متفاوتی می خواهند ضمن حفظ کليت نظام سرمايه داری سود سرمايه را هر چه بيشتر افزايش بدهند. فراموش نکنيم که سود سرمايه همان ثروت و نانی است که از جيب و سفره کارگران به بهانه ها و روش های مختلف از جمله حذف يارانه ها دزديده شده به جيب سرمايه داران سرازير می گردد.
علی رغم اينکه قذافی ، احمدی نژاد و ديگر جناح های جمهوری اسلامی با برخی ازديگر دولت های سرمايه داری تا حد جنگ و مخالفت با يکديگر گلاويز می شوند، اما همگی در اصول اصلی سرمايه داری خدمت گذار بی چون و چرای سرمايه هستند. و بدون هيچ مخالفت و تفاوتی ريشه ای با روش های مختلف اقدام به اجرای طرحهای سرمايه دارانه صندوق بين المللی پول ، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و ... از جمله حذف يارانه ها ، خصوصی سازی و آزادسازی قيمت ها ... می کنند و از اين طريق همگی کمر به غارت و چپاول طبقه کارگر بسته اند.
امروز جنايتکاران بزرگ يعنی برادران قويتر خامنه ای و قذافی به بهانه دفاع از مردم و بر قراری دمکراسی و حقوق بشر مردم بپا خواسته و آزاديخواه ليبی را با راکت و موشک به قتل می رسانند، تا مبادا طی روند رشد و تحول اعتراضات، منطقه به سمت و سوی تحولات انقلابی و ضد سرمايه داری حرکت کند.

کارگران ، جوانان و کمونيستها !!

زمان تنگ است ، و هر لحظه به نقطه عطف نبرد های تاريخی نزديکتر می شويم ، سرمايه داری تحت فشارهای روز افزون بحران ساختاری و اعتراضات گسترده توده ای در اقصا نقاط جهان دست و پا می زند، برای رهايی از فشار و انقلابات کارگری به هر جنايتی متوسل می گردد. اگر امروز خود را آماده نکنيم جهان را به آتش خواهد کشيد. اگر امروز برای تعيين سرنوشت خود و ابتکارعمل در نقطه عطف تاريخي، خود را سازماندهی نکنيم ، نه تنها نمی توانيم در آينده انقلاب کارگری را به ثمر برسانيم، بلکه به شدت سرکوب و قتل عام خواهيم شد.
امروز ما بايد در مقابل دو جناح متخاصم سليقه ای سرمايه داری که از اصول مشترک در چپاول طبقه کارگر پيروی می کنند، دراردوی يکپارچه طبقه کارگر قرار گرفته و متحدانه بر عليه هر دو جناح مبارزه کنيم. امروز بهترين زمان و فرصت برای سازمانيابی و سازماندهی توده ها عليه جمهوری اسلامی و کل سرمايه داری است. بايد با تشکيل هسته هاوکميته ها درکارخانجات، ادارات ، دانشگاه ها و مدارس و محلات قدم های بلندی را برای متشکل کردن وسازماندهی توده های انقلابی بر داريم . هر رفيقی وظيفه دارد با رفيق کنار دستی خود هسته ای را تشکيل داده از طريق آن ضمن آموزش و تبليغات سياسی توده های اطراف خود را برای اعتراضات و عمل انقلابی آماده کند.
امروز همچنين وظيفه داريم ضمن سازماندهی اعتراضات در جهت سرنگونی جمهوری فاشيستی
- اسلامی برای دفاع از مردم ليبی بر عليه جنگ تجاوزگرانه سرمايه داری جهانی دست به اقدامات عملی بزنيم ، در اعتراضات عليه تجاوز شرکت کرده و در گسترش اين اعتراضات هرچه بيشتر فعال باشيم. درهمين حال خواهان مبارزه بر عليه هر دو جناح سرمايه داری شده، پرچم مستقل طبقه کارگر را به احتزاز در آوريم.

جنگ و تجاوز عليه ليبی بايد هرچه زود تر متوقف گردد

از انقلابات مردم کشورهای جهان حمايت کنيم

ما خواهان خروج نيروهای متجاوز از افغانستان و عراق هستيم

مرگ بر متجاوزين

پيش به سوی ايجاد حزب طبقه کارگر

سرنگون باد نظام فاشيستی - اسلامی

سرنگون باد نظام سرمايه داری

بر قرار باد جمهوری سوسياليستی شورايی کارگری

جبهه واحد کارگری
کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان
2/1/1390

مافيای حاکم بر اقتصاد و به خصوص صنعت خودروسازی ايران

به نوشته سحام نيوز در تاریخ 2 فروردین آمده است : مهرداد بذرپاش مي‌گويد اصلا برای مافيای [ايران] فرقی نمي‌کند که احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوری باشد يا خاتمي، آنها مي‌گويند: در بدنه حاکميت نفوذ کن و کار‌هايت را جلو ببر.

مهرداد بذرپاش، مدير عامل اسبق سازمان سايپا، در گفتگو با هفته‌نامه پنجره با اشاره به مافيای حاکم بر اقتصاد و به خصوص صنعت خودروسازی ايران گفت: مبنای ايدئولوژيک اين مافيا بر پول حاکم است و بعد از يک مدت سرپل‌های خودشان را پيدا مي‌کنند. نسخه شفابخش در دست مافيا اين است که از ابزار‌های در اختيار استفاده کن، در بدنه حاکميت نفوذ کن و کار‌هايت را جلو ببر.

آقای بذرپاش همچنين اضافه مي‌کند: وقتی مدير‌عامل شدم پيش من آمدند و گفتند بالاخره بخواهيد يا نخواهيد هزار نفر به سيستم شما اضافه مي‌شود. گفتم يعنی چه؟ گفتند وقتی هزار تا کارگر و کارمند و اينها هستند، اينها را ارزان نفروش! من متوجه نشدم؛ گفتم يعنی چه؟ گفتند بالاخره پسر فلان نماينده مجلس، پسر فلان معاون وزير، پسر فلان وزير، خواهر‌زاده فلانی و
گفتم خب خدا در اين دستگاه چه مي‌شود؟ گفتند اون که هيچی ولی ارزان نفروش. منظور اين بود که به همه اينها سهميه بدهيم چون به دردمان مي‌خورند!

رييس سابق سازمان ملی جوانان همچنين با اشاره به مانع‌تراشي‌های مافيای صنعت خودرو در سازمان سايپا افزود: روز اول که وارد صنعت شدم به من گفتند که شما مستأجر هستيد. گفتم يعنی چي؟ گفتند اينجا برای آدم‌های خاص است، واقعاً اين را به بنده گفتند! اول من متوجه نشدم چه مي‌گويند؛ اما يک مقدار که فکر کردم و زمان گذشت تازه متوجه شدم که واقعاً من انگار مستأجر بودم.

مهرداد بذرپاش از مشاوران جوان محمود احمدي‌نژاد بود که به سرعت پله‌های ترقی را طی کرد. وی ابتدا در دوره شهرداری احمدی نژاد رياست فرهنگسرای خاوران بود، سپس مدير عامل سايپا شد و پس از آن به رياست سازمان ملی جوانان رسيد.

تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر   

روز 29 اسفندماه کارگران پیمانکاری شرکت های طرف قرارداد با مجتمع پتروشیمی ماهشهر در جلوی دفتر مرکزی این پتروشیمی دست به تجمع اعتراضی زدند

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران خواست اصلی و محوری این کارگران لغو قراردادهای متعدد پیمانکاری و زیر پوشش قراردادن مستقیم کارگران توسط مجتمع پتروشیمی است. این تجمع باعث شد رئیس اداره کار منطقه در میان کارگران حضور یابد به آنان قول داد که بلافاصله بعد از تعطیلات این موضوع پیگیری شود. کارگران 20 فروردین ماه سال جدید را فرجه زمانی برای پاسخ و پیگیری خواست خود تعیین کردند و تاکید نمودند در این روز برای پاسخ این خواسته خود مجددا در همین محل تجمع خواهند کرد.

ادامه اعتراض و اعتصاب کارگران عسلویه 

بر پایه گزارش رسیده در تاریخ 2 فروردین آمده است : اعتراض و اعتصاب کارگران پالایشگاه های عسلویه با هدف افزایش دستمزدهای خود در مقابل اداره کار عسلویه همچنان ادامه دارد.

طبق گزارش منتشره کارگران پالایشگاه هاى عسلویه درگیر مبارزه برای افزایش دستمزدها هستند. به دنبال اعتصاب رانندگان ده فاز و همینطور اعتصاب در بخش مکانیکى٬ کارگران در قسمت ها و پالایشگاه هاى دیگر به اشکال مختلف اعتراض و اعتصاب براى انعقاد قراردادهاى مورد نظرشان را ادامه می دهند. گفتنی است اعتراض و اعتصاب کارگران از روز 17 اسفندماه آغاز شده است..

کشته و مجروح شدن پنج نفر بر اثر انفجار در یکی از خبازی‌های شهر سقز

 

بر اساس گزارش رسیده به کمیته هماهنگی، روز دوشنبه اول فروردین ماه 1390، انفجاری در یکی از خبازی‌های شهر سقز واقع در محله تازآباد، روی داد که منجر به کشته و زخمی شدن پنج نفر شد.

این گزارش حاکی است که، بر اثر انفجار ناشی از کوره پخت بربری، "علی محمودی" و "اشکان فکری" که فقط هشت سال سن داشت، جان باختند و سه نفر دیگر به شدت مجروح شدند. لازم به ذکر است که مجروحین را به بیمارستانی در شهر سنندج انتقال دادند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

- 2 فروردین 1390

اعتراض و اعتصاب کارگری در عسلویه 

 

 

 به نوشته سایت اخبار روز در 2 فروردین از قول ح. ا.ک.ک گرارش کرده است : کارگران پالایشگاه های عسلویه درگیر مبارزه برسر افزایش دستمزدها هستند. بدنبال اعتصاب رانندگان ده فاز و همینطور اعتصاب در بخش مکانیکی٬ کارگران در قسمت ها و پالایشگاه های دیگر به اشکال مختلف اعتراض و اعتصاب برای انعقاد قراردادهای مورد نظرشان را ادامه میدهند. 
کارگران با برگزاری مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان موقت شرایط خود را با کارفرما و پیمانکاران در میان میگذارند. سیاست تهدید و اخراج و احضار نمایندگان کارگران به حراست توسط کارفرما و پیمانکاران برای عقب راندن کارگران شروع شده است. در صورتی که نمایندگان منتخب اگر حرف و تصمیم کارگران در مجامع عمومی را پیش نبرند توسط کارگران بلافاصله عوض میشوند. کارگران تاکنون بارها با نامه نگاری خواستار مطالبات برحق شان شده بودند اما بدنبال نتیجه نگرفتن و پاسخ ندادن کارفرما به خواستهای کارگران تصمیم گرفتند وارد اعتراض و اعتصاب شوند. 
بنابر این گزارش اول صبح روز ١٧ اسفند بخشهائی از کارگران از خوابگاه بیرون آمده و در محوطه پالایشگاه تجمع کردند. بسرعت کارگران بخشهای دیگر نیز به تجمع پیوستند. کارگران در تجمع شان دسته جمعی اعلام اعتصاب کردند و تصمیم گرفتند برای پیگیری مطالباتشان به مقابل اداره کار عسلویه بروند. کارگران با ماشینها به سمت اداره کار حرکت کردند. نمایندگان کارگران در مذاکره با اداره کار برسر خواستهای کارگران حضور داشتند. در همان موقع رئیس تعمیرات ده فاز پالایشگاهها بمیان کارگران آمد. بدنبال این جلسه قرار شد شرکت جدید با نمایندگان کارگران صحبت کند و قرارداد جدید را به آنها پیشنهاد کند. اعتصاب بدنبال این مذاکره خاتمه یافت. 
روز جمعه ١٨ اسفند کارگران از تحویل صبحانه امتناع کردند و نسبت به کیفیت صبحانه اعتراض کردند. بدنبال این اعتراض پیمانکار کیفیت صبحانه را بهتر کرد. یکبار دیگر کارگران به کیفیت بد غذا اعتراض کردند و از گرفتن غذا امتناع کردند. نهایتا کارفرما ناچار شد غذا را بهبود دهد. 
کارگران در ادامه اعتراضات شان در غذا خوری اجتماع کردند. رانندگان سرویسها نیز به تجمع و اعتراض کارگران پیوستند و اعلام حمایت کردند. این اعتراضات برای بستن قرارداد جدید با شرکت پیمانکاری جدید پترو پی است. شرکت پیمانکار قبلی از ١
۵ اسفند قراردادش تمام شده بود. اما کارگران در اعتراض به وضعیت معلق قراردادها٬ خوابگاههای شرکت مذکور را تخلیه نکردند و تقریبا تاکنون هنوز خوابگاهها در اختیار کارگران است. همراه این اعتراضات مرتبا نمایندگان کارگران توسط کارفرما و حراست تهدید میشوند. 
در ١٩ اسفند در پالایشگاه چهارم کارگران سرویس نسبت به حقوق و مطالبات معوق اعتراض و اعتصاب کردند. این اعتصاب که در محیط کار صورت گرفت دو ساعت ادامه داشت و کارفرما با وعده تحقق مطالبات کارگران به اعتصاب خاتمه داد. 
در ٢٠ اسفند عیدی کارگران توسط شرکت به حساب کارگران واریز شد. کارگران قبلتر شکایتی در مورد قانونی نبودن قرارداد پیمانکار و بی توجهی به مطالبات کارگران به دادگستری داده بودند. تاکنون اما از مطالبات فقط عیدی را بحساب کارگران ریخته اند. 
در روز ٢٢ اسفند یکی از کارگران معترض توسط کارفرما اخراج شد. قبلا نیز یک کارگر دیگر را اخراج کرده بودند. کارفرما با حربه اخراج تلاش کرد اعتراضات کارگران را سرکوب کند. 
روز ٢٣ اسفند پالایشگاه پنجم در اعتراض به سیاست اخراج وارد اعتراض شد. کارگران کارت ترددشان را به کارفرما تحویل دادند و دسته جمعی کار را ترک کردند. با این اقدام کارگران بلافاصله رئیس کل تعمیرات ده فاز در محل اعتراض حضور یافت. کارگران اخراجی سرکار برگشتند. 
روز ٢
۵ اسفند کارگران با پیمانکار سر میز مذاکره نشستند. نمایندگان کارگران سطوح مختلف حقوقها و تصمیم مجمع عمومی را به کارفرما اعلام کردند. جلسه بدون نتیجه تمام شد. اعتراضات کارگران اما ادامه دارد.

بنزين پتروشيمی قابل استفاده در خودروهای داخلی نيست

به نوشته سایت خبرآنلاين در 2 فروردین آمده است : عبدالحسين بيات مديرعامل شرکت پتروشيمی گفت:انتشار اخبار مربوط به کيفيت کم بنزين پتروشيمی ها از سوی دشمن بوده است.چرا که آنها 2 سال تلاش کردند تا فروش بنزين ايران را تحريم کنند اما ما ظرف يک هفته تمام اين رويا را به هم زديم.ابتدای اطلاع رسانی در اين خصوص اگر يادتان باشد سايت های همراه با دشمن می نوشتند که اين امر امکان پذير نيست و اين امر را به نوعی بلوف سياسی می خواندند.اما وقتی ديگر مطمئن شدند که اين اتفاق افتاده شروع کردن به اطلاع رسانی در خصوص آلوده بودن اين نوع بنزين توليدی تا به نوعی به ايجاد تنش در جامعه برسند.

وی افزود:اما بايد بگويم که ما مدعی اين نکته هستيم که بنزين توليدی ما از کيفيت بيشتری نسبت به بنزين توليدی در پالايشگاه برخوردار است.چرا که بنزنی توليدی ما با اکتان 95 تا 110 توليد می شود وبايد بگويم که بصورت مستقيم در خودروهای ايرانی قابل استفاده نيست و بايد آن را به شرکت پالايش و پخش فراورده های نفتی تحويل دهيم تا با بنزين عادی مخلوط شود. چرا که بايد عدد اکتان آن تنظيم شود و به حدود 88 برسد.

متن کامل گفتگو با مديرعامل شرکت ملی پتروشيمی را در ويژه نامه نوروزی خبر آنلاين بخوانيد.

پانته ‌آ بهرامی: حقوق کارگران؛ افزایش یا کاهش؟

 

ولی‏الله صالحی، عضو شورای عالی کار، از افزایش نه درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۹۹۰ خبر داده است.آقای صالحی در گفت‏وگو با خبرنگار

خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است: با احتساب نه درصد، حداقل مزد کارگران برای سال آینده‏، به ۳۳۰هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. بانک مرکزی ایران، نرخ تورم یازده و شش‏دهم درصدی را برای پایان بهمن ماه امسال اعلام کرده است.
نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، در حالی مورد استناد شورای عالی کار قرار گرفته که شمار بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ تورم بیش از آن چیزی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.

در عین حال، دو وزیر کار و امور اجتماعی و اقتصاد، در روزهای اخیر با اشاره به اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‏ها، از احتمال عدم تغییر حداقل دستمزد کارگران سخن گفته بودند.ناصر پارسی، از کنشگران کارگری، در گفت و گو با زمانه در مورد افزایش نه درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری سخن گفته است.

ناصر پارسی: برخلاف شش سال گذشته که همیشه شورای عالی کار یک افزایش ۱۵ تا ۲۰درصدی به حداقل حقوق‏ها می‏داد، امسال حتی همین مبلغ را نیز تصویب و اجرا نکردند و مبلغ ۳۳۰هزار و ۳۰۰ تومان را به تصویب رساندند که حتی از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی که یازده و شش دهم درصد است، کمتر است.

افزایش ۱۵ تا ۲۰درصدی‏ سال‏های گذشته هم به این ترتیب بود که حداقل حقوقی تعیین نمی‏شد تا بتواند کفاف هزینه‏ی یک ماهه‏ی یک خانواده‏ی چهارنفره را بر اساس گرانی و تورم موجود بدهد. برای سال ۹۰هم که حداقل حقوق کارگران ۳۳۰هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است، می‏توان گفت که این میزان افزایش کماکان کفاف هزینه‏ی یک هفته‏ی یک خانواده‏ی چهارنفره را در ایران نمی‏دهد.

این حداقل حقوق برای چه مدتی است؟

حقوق ماهیانه‏ی کارگران است که حتی آن‏طور که در قانون کار جمهوری اسلامی آمده است، تعیین نمی‌شود. بر اساس ماده‏ی ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد‏ کارگران را بر اساس نرخ تورم و هزینه‏ی یک خانوار تعیین کند. البته تعداد خانوار در آن‏جا نیامده است، اما یک امر پذیرفته شده است که منظور یک خانواده‏ی چهار تا پنج نفره است.

آیا حقوق کارگران هر ساله بر اساس نرخ تورم، بالا می‏رود؟

در شش سال گذشته، بر اساس نرخ تورم رسمی‏ای که از طرف بانک مرکزی اعلام می‏شود، حداقل حقوق کارگران بالا رفته است، اما امسال حتی بر اساس همین نرخ رسمی تعیین شده از سوی بانک مرکزی که یازده و شش‏دهم درصد است، حقوق کارگران بالا نرفته است. باید توجه داشت که اقتصاددان‏های مستقل این نرخ تورم را قبول ندارند و اعلام می‏کنند که نرخ تورم خیلی بیشتر از این میزان تعیین شده از سوی بانک مرکزی است.

نکته‏ی دیگر این است که هرساله بر اساس نرخ تورم سال جاری، برای سال آینده حقوق را تعیین می‏کنند. در حالی که سال آینده نرخ تورم بالا می‏رود. مثلاً الان که در پایان سال هستیم، بر اساس اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‏ها و بالا رفتن قیمت برق، گاز، بنزین، افزایش کرایه‏ها و ما در سال آینده با تورم بالایی روبه‌رو خواهیم بود، اما حقوقی که تعیین می‏شود، بر اساس تورم سال جاری است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در همین سال جاری نرخ تورم ۱۱ و شش‏دهم درصد بالا رفته است، اما حقوق کارگران را نه درصد بالا برده‏اند. آیا این نرخ توسط شورای عالی کار، تصمیم‏گیری می‏شود؟ تصمیم نهایی را درباره‌ی بالا رفتن حداقل حقوق کارگران، چه نهادی می‏گیرد؟

ماده‏ی ۴۱ قانون کار این وظیفه را بر عهده‏ی شورای عالی کار می‏گذارد. در شورای عالی کار، سه گروه نماینده وجود دارد: ۱- نمایندگان دولت. ۲- نمایندگان کارفرمایان و ۳- نمایندگان به‏اصطلاح کارگران هم حضور دارند. بر اساس قانون کار، این نمایندگان به نسبت سه به سه باید در این شورا شرکت کنند و برای تعیین حداقل حقوق‏ها تصمیم بگیرند.

با توجه به ترکیبی که شورای عالی کار دارد، آیا انتظار بیشتر از این هم می‏رفت؟

نماینده‏ی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، در واقع نماینده‏ی کارفرمایان است. از طرف دیگر نمایندگان کارفرمایان هم حضور دارند و نمایندگانی هم که به عنوان نمایندگان کارگری در آن شورا شرکت می‏کنند، نمایندگان واقعی کارگران نیستند و از اعضای تشکل‏هایی هستند که وابسته به این جناح یا آن جناح از حکومت هستند که از منافع کارفرمایان که خود دولت یکی از این کارفرمایان بزرگ است، حمایت می‏کنند.
همان‏طور که شما به درستی گفتید، انتظاری، یعنی اصلاً چنین صلاحیتی را برای شورای عالی کار قائل شدن برای تعیین حداقل دستمزد درست نیست، ولی نکته‏ی جدیدی که امسال وجود دارد، در چهارچوب تصمیم‌هایی است که تا به‏حال همین شورای عالی کار می‏گرفت. امسال حتی همان مبلغ ناچیز را هم اضافه نکردند.

علت آن را هم می‏توان در اظهارات وزیر کار، وزیر صنایع و وزیر اقتصاد در هفته‏های اخیر پیدا کرد. با توجه به این اظهارات، نمایندگان دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ، از مخالفان سرسخت بالا رفتن حقوق در سال جاری بوده‏اند. یکی از تبلیغاتی که مطرح می‏کردند، این بود که بالا رفتن دستمزد را موجب بالا رفتن تورم مطرح می‌کردند.

اما این یک ادعای غیر واقعی است، چون آن چیزی که در رابطه با تعیین حداقل دستمزد طلب می‏شود، بر اساس تورم و گرانی موجود است. بر این اساس که همین الان، با این مبلغ، کارگران نمی‏توانند زندگی‏شان را تأمین کنند.

نکته‏ی دیگری که تبلیغات زیادی روی آن راه‏ انداخته‏اند این است که به جای بالا رفتن حقوق، تأمین اجتماعی ایجاد کنند، اما این نیز تنها یک نوع تبلیغات و خاک به چشم کارگران ریختن است. چرا که تأمین اجتماعی را با شعار نمی‌توان ایجاد کرد. بلکه در یک برنامه‏ی درازمدت و طبق نقشه و با شرکت نمایندگان واقعی است که ما می‏توانیم تأمین اجتماعی ایجاد کنیم.

موضوع قابل بررسی دیگر بن‏های کارگری است که امسال پس از چندسال دوباره مطرح کرده‏اند. در صورتی که چندسال بود که دیگر بن‏های کارگری مطرح نبود. قبلاً بن‏هایی به کارگران می‏دادند که یک بخش از هزینه‏ی آن را دولت و بخش دیگر را کارفرما تأمین می‏کرد و کارگران می‏توانستند با آنها به اتحادیه‏ی امکان بروند و مایحتاج اولیه‏ی خود مانند روغن، برنج، آرد، شکر و تهیه کنند.

این‏ بن‏های کارگری در دهه‏ی ۷۰ مطرح شدند، ولی در چند ساله‏ی اخیر دیگر اصلاً از آنها حرفی به میان نمی‏آمد. علت آن هم این بود که در اثر اختلافی که بین اتحادیه‏ی امکان و وزرای وزارت کار پیش آمد، این بن‏های کارگری بی‏اعتبار شدند. به‏طوری که الان ۹۰۰ میلیون تومان بن کارگری بی‏اعتبار در دست کارگران است. یعنی کارگران این بن‏ها را دارند، ولی اتحادیه‏ی امکان به دلیل اختلاف مالی‏ای که با وزارت کار دارد، می‏گوید این بن‏ها اعتبار ندارد و این مسئله همین‏طور مسکوت مانده است. دولت زمینه‏‏ای ایجاد کرد تا حقوق‏ها یا اصلاً بالا نروند یا مبلغ ناچیزی بالا برود.

آیا تشکل‏های مستقل کارگری نقشی در شورای عالی کار دارند؟

اصلاً. هیچ‏یک از نمایندگان این تشکل‏ها در شورای عالی کار شرکت ندارند. نمایندگان کارگران در این شورا، از شورای اسلامی کار هستند که یک تشکل کارگری نیست و تشکلی وابسته به حاکمیت است.

تشکل‏های مستقل کارگری، نظرشان درباره‌ی میزان بالا بردن دستمزدها چیست؟

شش تشکل کارگری و فعالان کارگری، از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‏تپه، اتحادیه‏ی آزاد کارگران ایران، هیئت بازگشایی سندیکای فلزکار- مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، طی بیانیه‏ای در این زمینه گفته‏اند: حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس تورم موجود و احتساب تأمین شرافتمندانه‏ی هزینه‏ی یک خانواده‏ی چهارنفره در شرایط اقتصادی کنونی و با حضور نماینده‏های منتخب و واقعی کارگران تعیین بشود.. یعنی دو پارامتر تورم و تأمین هزینه‏ی یک خانواده‏ی چهارنفره بر اساس گرانی موجود باید در نظر گرفته شود.
کمیته‏ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری بیانیه‏ای در بهمن ماه صادر کرد و خواستار افزایش دستمزد به شکل معقول و شرافتمندانه‏ و بر اساس تورم فزاینده‏ی موجود در جامعه شد؛ به ویژه تورمی که به تبع اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‏ها ایجاد شده است. آنان خواستار افزایش دستمزدی شدند که کارگران بتوانند با آن، هزینه‏های زندگی‏شان را تأمین کنند و مجبور نشوند ساعت‏های طولانی اضافه‏کاری کنند و یا کار دوبله انجام بدهند

برخی کارگران، يک سال است حقوق نگرفته‌اند

وضعيت کارگزان بسياری از واحدهای صنعتی در استان قزوين، وضعيت مطلوبی نيست، آن هم در شب عيد که همه خانواده‌ها در تدارک برگزاری مراسم تحويل سال و مجبور به خريدهای شب عيد هستند، اين کارگران نزديک به يک سال و حتی در مواردی بيش از يک سال است که حقوق دريافت نکرده‌اند. 
امير طاهرخانی ضمن بيان مطلب فوق به تابناک، افزود: وقتی انسان فکر مي‌کند که اين افراد چگونه بايد شب عيد خود را بگذرانند، برايش قابل تحمل نيست. از اين جهت سعی کرديم تا نظر مسئولين را به اين امر جلب کنيم تا چاره‌ای بينديشند تا در مقطع فعلى مشکل آنها لااقل حل شود.
نماينده تاکستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات مسوولان اجرايی استان گفت: خود آقايان متولی امر کمتر از 10 کارخانه را می شمارند اما آمار واقعی بيشتر از اينهاست. بسياری از کارخانه ها هستند که واگذار شده اند و تکليف کارگرانشان معلوم نيست.
صاحبان اين کارخانه از وام استفاده کرده‌اند اما وضعيت کارگرانشان تغييری نکرده است. برخی از کارخانه ها هم با بحران روبه رو هستند.
خانه کارگر اين رقم را حدود 50 کارخانه اعلام کرده است. حالا اگر يک کارخانه هم با چنين وضعيتی روبه رو باشد، باز هم برای رفع مشکل کارگران بايد تلاش شود.
طاهرخانی با بيان اينکه سالهاست که کارگران استان با اين قبيل مشکلات درگيرند و هنوز چنين مشکلی وجود دارد، افزود: من از وزير محترم صنايع مي‌پرسم که آيا شما با چنين مشکلی در شب عيد روبه رو شده ايد؟ آيا مسئولان مي‌توانند اين وضعيت را تصور کنند؟ چرا اقدامی برای حل اين معضل صورت نمي‌گيرد؟
اين نماينده مجلس هشتم شورای اسلامی ضمن اينکه مهمترين عامل اين مشکلات را سوء مديريت خواند، افزود: برخی از مسئولان به فکر خودشان هستند و به فکر چاره‌ای برای حل مشکلات کارگران نيستند. من معتقدم مسئولان و تصميم‌گيرندگان در جريان اين مشکلات هستند و تا حدودی عمداً اقدامی نمي‌کنند. حمايت جريانات مشکوک هم به پيچيده شدن معضل کمک کرده که اميدواريم به خودشان بيايند. بخش ديگری از مشکلات هم به کمبود مواد اوليه بر مي‌گردد که باعث شده چرخ کارخانه های استان متوقف شود.

کشته و مجروح شدن پنج نفر بر اثر انفجار در یکی از خبازی‌های شهر سقز

 

دوشنبه اول فروردین ماه 1390، انفجاری در یکی از خبازی‌های شهر سقز واقع در محله تازآباد، روی داد که منجر به کشته و زخمی شدن پنج نفر شد.
این گزارش حاکی است که، بر اثر انفجار ناشی از کوره پخت بربری، علی محمودی و اشکان فکری که فقط هشت سال سن داشت، جان باختند و سه نفر دیگر به شدت مجروح شدند. لازم به ذکر است که مجروحین را به بیمارستانی در شهر سنندج انتقال دادند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

 

 احضار و بازجویی چند فعال کارگری در سنندج

 

بر پایه خبر رسیده به روز شمار کارگری ،در روز های پایانی سال ۸۹، عوامل امنیتی و اطلاعاتی رژیم در سنندج چند تن از فعالین کارگری را احضار و به مدت چند ساعت مورد بازجویی و تهدید قرار دادند.به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری، در بازجویی‌ها افراد بازداشت شده مورد سوال قرار گرفته‌اند که چرا برای ساعات پایانی سال به همراه اعضای خانوادهٔ خود قصد جمع شدن با دیگر دوستان خود را داشته و یا قصد شرکت در برنامهٔ شادی به مناسبت آغاز سال نو داشته‌اند.

وفا قادری، جلیل محمدی، غالب حسینی، کوروش بخشنده از اعضای کمیته هماهنگی و طیب چتانی و خلیل دورگیران از کوهنوردان سنندج افراد بازداشتی بوده‌اند که تا ساعاتی پیش از آغاز سال نو در حالت بازداشت و تحت بازجویی بوده‌اند.

 

گفته می‌شود از افراد نامبرده خواسته شده که تعهدات کتبی در موارد مختلف بدهند که مورد اعتراض آنان قرار گرفته است و بازجویان بدون به دست آوردن هیچ گونه موفقیتی در اخذ تعهد و یا موثر واقع شدن تهدید‌هایشان ناچار شدند افراد مذکور را پس از چند ساعت آزاد کنند.

 

برخی کارگران، يک سال است حقوق نگرفته‌اند

به نوشته سایت آفتاب در تاریخ 3 فر وردین آمده است : وضعيت کارگزان بسياری از واحدهای صنعتی در استان قزوين، وضعيت مطلوبی نيست، آن هم در شب عيد که همه خانواده‌ها در تدارک برگزاری مراسم تحويل سال و مجبور به خريدهای شب عيد هستند، اين کارگران نزديک به يک سال و حتی در مواردی بيش از يک سال است که حقوق دريافت نکرده‌اند.

امير طاهرخانی ضمن بيان مطلب فوق به تابناک، افزود: وقتی انسان فکر مي‌کند که اين افراد چگونه بايد شب عيد خود را بگذرانند، برايش قابل تحمل نيست. از اين جهت سعی کرديم تا نظر مسئولين را به اين امر جلب کنيم تا چاره‌ای بينديشند تا در مقطع فعلى مشکل آنها لااقل حل شود.

نماينده تاکستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات مسوولان اجرايی استان گفت: خود آقايان متولی امر کمتر از 10 کارخانه را می شمارند اما آمار واقعی بيشتر از اينهاست. بسياری از کارخانه ها هستند که واگذار شده اند و تکليف کارگرانشان معلوم نيست.

صاحبان اين کارخانه از وام استفاده کرده‌اند اما وضعيت کارگرانشان تغييری نکرده است. برخی از کارخانه ها هم با بحران روبه رو هستند.

خانه کارگر اين رقم را حدود 50 کارخانه اعلام کرده است. حالا اگر يک کارخانه هم با چنين وضعيتی روبه رو باشد، باز هم برای رفع مشکل کارگران بايد تلاش شود.

طاهرخانی با بيان اينکه سالهاست که کارگران استان با اين قبيل مشکلات درگيرند و هنوز چنين مشکلی وجود دارد، افزود: من از وزير محترم صنايع مي‌پرسم که آيا شما با چنين مشکلی در شب عيد روبه رو شده ايد؟ آيا مسئولان مي‌توانند اين وضعيت را تصور کنند؟ چرا اقدامی برای حل اين معضل صورت نمي‌گيرد؟

اين نماينده مجلس هشتم شورای اسلامی ضمن اينکه مهمترين عامل اين مشکلات را سوء مديريت خواند، افزود: برخی از مسئولان به فکر خودشان هستند و به فکر چاره‌ای برای حل مشکلات کارگران نيستند. من معتقدم مسئولان و تصميم‌گيرندگان در جريان اين مشکلات هستند و تا حدودی عمداً اقدامی نمي‌کنند. حمايت جريانات مشکوک هم به پيچيده شدن معضل کمک کرده که اميدواريم به خودشان بيايند. بخش ديگری از مشکلات هم به کمبود مواد اوليه بر مي‌گردد که باعث شده چرخ کارخانه های استان متوقف شود.

پلمب ۴۵ واحد کافي‌شاپ و قهوه‌خانه در نيشابور 

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در 3 فروردین آمده است :  فرمانده انتظامی شهرستان نيشابور گفت: ۴۵ واحد کافي‌شاپ و قهوه‌خانه در اين شهرستان در راستای برخورد با مظاهر علنی فساد پلمب شد
به گزارش فارس، ابوالقاسم باروح عصر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی نيشابور، اظهار داشت: برخی پلمب‌ها، فک‌پلمب شده است که بايد دستگاه قضايی برخورد جدی کند
فرمانده انتظامی شهرستان نيشابور تصريح کرد: اگر مديريت کلان‌نگر باشد، فعاليت‌ها زيرزمينی نمي‌شود
در اين جلسه که به‌منظور برخورد با مظاهر علنی فساد در مراکز تفريحی نيشابور برگزار شده بود، رئيس اداره بازرگانی نيشابور نيز گفت: کميسيون نظارت شهرستان به اين جمع‌بندی رسيد که سقف صدور قهوه‌خانه را ببندد
وی تصريح کرد: تمام واحدهای صنفی دارای پروانه کسب پايان سال بايد به خارج از شهر انتقال يابند
وی تاکيد کرد: ورود افراد زير ۵ سال و بانوان بدون داشتن همراه به اين قهوه‌خانه‌ها، ممنوع است
وی با بيان اينکه بازديدهای مشترکی توسط مجمع امور صنفی و اماکن انتظامی از سفره‌خانه‌ها شده است، يادآور شد: قليان مشکلات زيادی ايجاد کرده است که البته درآمد بسياری نيز دارد
وی با تاکيد بر اينکه تقاضا داريم هر واحد صنفی بدون پروانه کسب پلمب شود، تصريح کرد: باوجود اينکه بعضی از بزرگان نامه دادند، ولی ما بر روی اين تصميم ايستاده‌ايم
در همين راستا، امام‌جمعه موقت نيشابور هم گفت: نيروی انتظامی بايد از اهرم‌های ارتباط با بسيج، شورا و ديگر گروه‌های مردمی کمک بگيرد
رجب‌علی سلامی افزود: متخلفان همين که احساس کنند زير نظر هستند و اگر خلاف صوت بگيرند واحد صنفی تعطيل مي‌شود، حساب کار خود را مي‌کنند

اعتراض رئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به حداقل دستمزد کارگران

 

رضارخشان رئیس سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه : فرارسیدن نوروزرا به عموم ملت ایران و علی الخصوص کارگران زحمت کش تبریک می گویم و امیدوارم درسال جدید کارگران به حقوق حقه خودنائل شوند. سرانجام درچندروز مانده به نوروز دولت باافزایش 9درصد،حداقل دستمزدرا330000 هزارتومان اعلام نمود. این اعلام افزایش ناچیزدستمزد ازطرف وزارت کارباتوجه به نرخ بالای تورم ،نامنطقی وب دور از واقعیت وناکافی می باشد. ماکارگران خواهان افزایش دستمزدبراساس نرخ واقعی تورم به منظورایجاد یک زندگی انسانی هستیم.

 

واردات بی رويه ميوه به بهانه تامين نيازهای مردم 

به گزارش خبرگزاری دولتی مهردر 3 فروردین آمده است :  با وجود اينکه براساس قانون افزايش بهره وری بخش کشاورزي، صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده اما در طول مدتی که اين قانون به اجرا درآمده بخش کشاورزی با چالش ها و موضع گيری های گوناگونی روبروشد
اين مواضع تا آنجا ادامه پيدا کرد که برخی گمانه زنيها حاکی از ملغی شدن اين قانون بود. چنانچه که پيش از اين يک منبع آگاه در گفتگو با مهر تاکيد کرد: شرايط حساس بازار مبنی بر کنترل دقيق و تامين به موقع نياز مردم، خشکسالی در بسياری از استانهای کشور و به تبع آن کاهش توليد محصولات کشاورزی و در نهايت، افزايش قيمت مواد غذايی در بسياری از بازارهای دنيا از ماه‌ها قبل سبب شده تا کارگروه کنترل بازار اجرای اين قانون را که منجر به بروز مشکلاتی در تامين نياز مردم مي‌شد را ملغی اعلام کند
اين درحالی است که وزير جهاد کشاورزی در و اکنش به اين خبرها گفته است که اين قانون بخش های مختلفی دارد و خوشبختانه در اواخر مردادماه از سوی رئيس جمهور ابلاغ شده است و به وزارت جهاد کمک مي‌کند تا حمايت خوبی از توليدکنندگان صورت دهد
گرچه صادق خليليان در اين مدت سعی کرده تا از اجرای اين قانون حمايت کند اما شرايط بازار نشان می دهد که وی در اين کشمکش چندان پيروز نبوده است
عرضه پرتقال های ترکيه ای در بازار 
موضوع تامين بازار شب عيد و استفاده از ميوه های ذخيره سازی شده چند سالی است به شدت پيگيری می شود و امسال هم اين موضوع با پيگيری وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد اما پس از عرضه ميوه در خرده فروشی ها مردم به جای ميوه های داخلی با ميوه های وارداتی روبرو شدند
براساس اين گزارش ميوه های وارداتی که اغلب از کشور ترکيه بودند در تمامی خرده فروشی های شهر تهران به وفور يافت می شوند. اين در حالی است که در سال گذشته بيش از 4 ميليون تن مرکبات در کشور توليد شد و نياز شب عيد هم هرساله 30 تا 40 هزار تن اعلام می شود
باوجوديکه براساس قانون افزايش بهره وری بخش کشاورزي، واردات محصولات کشاورزی که به اندازه نياز در کشور توليد می شود ممنوع است اما اين قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه شده که آينده توليد کشاورزی را با مشکلات زيادی روبرو می کند.

در ادامه کشتار مرزنشینان کرد، سه کولبر جوان کشته و زخمی شدند

 

در پی شلیک نیروهای انتظامی به کولبران مرزی در شهر "نوسود"، یک نفر کشته و ۲ تن دیگر نیز زخمی شدند. به گزارش منابع خبری کردستان،  بعد از ظهر روز سه‌شنبه دوم فروردین ، نیروهای رژیم در شهر مرزی نوسود واقع در ۴۵ کیلومتری شهر پاوه‌ ، به‌ سوی کارگران کولبر شلیک کرده و سه نفر از انها را کشته و زخمی کردند.

در اثر تیراندازی نیروهای سرکوبگر،  یک جوان ۲۰ ساله‌ به نام "پورمند خسروی" کشته‌ و ۲ نفر دیگر زخمی شدند.  حال یکی از زخمی شدگان که به‌ بیمارستان سپاه کرمانشاه منتقل شده‌، وخیم گزارش شده است.  گفته می‌شود این اقدام نیروی انتظامی با واکنش و اعتراض مردم در نوسود روبرو شده‌ و درگیری‌هایی بین مردم و نیروهای حکومت روی داده است.

 

فراخوان به تجمع اعتراضی به خشک شدن دریاچه اورمیه 

 

فراخوان به تجمع اعتراضی به خشک شدن دریاچه اورمیه 
سال گذشته هزاران آذربایجانی با تجمع در کنار پل میان گذر دریاچه اورمیه و ریختن سمبلیک آب به داخل دریاچه اورمیه توانستند صدای اعتراض خود را به گوشش افکار عمومی جهان برسانند 
فراخوان 
تجمع اعتراضی به خشک شدن دریاچه اورمیه 
ملت شریف آذربایجان 

در حالی که ملت آذربایجان از درد افیون آسمیلاسیون نژادی و تبعیض های اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و سیاسی به خود می پیچد، با فریاد های ملی اش در مقابل سیاست های رنگارنگ هویت زادیی مقاومت می کند، آخرین نفس های درد ناک خشک شدن دریاچه اورمیه را با چشمان گریان خود نظاره می کند. با کمال تاسف علیرغم اعتراض های گوناگون ملت آذربایجان و افکار عمومی جهان، دولت ایران با بی تفاوتی به این حادثه غمناک و فاجعه ای انسانی به جز شعار های تو خالی مثل انتقال آب رود خانه زاب به دریاچه اورمیه، انتقال آب دریای خزر به دریاچه اورمیه و برگزاری نشست ها و سمینار های پوچ هیچ حرکت عملی برای مقابله با فاجعه خشک شدن دریاچه اورمیه انجام نمی دهد و به نظر ما این وقت تلف کردن ها قسمت هایی از سناریوی آذربایجان زادیی، شوونیسم می باشد که آذربایجانی خشک ، فقیر و بی هویت تحویل نسل های آتی آذربایجان دهد. 
سال گذشته هزاران آذربایجانی و مدافعان محیط زیست و هواداران تیم تراختور آذربایجان با تجمع در کنار پل میان گذر دریاچه اورمیه و ریختن سمبلیک آب به داخل دریاچه اورمیه توانستند صدای اعتراض خود را به گوشش افکار عمومی جهان برسانند و به حق باید گفت که تجمع اعتراضی سیزده بدر سال گذشته نقطه اساسی در انعکاس اخبار فاجعه خشک شدن دریاچه اورمیه در سطح جهان بود. 
امسال نیز همانند سال گذشته در سیزدهم فروردین روز طبیعت دور هم گرد می آییم که بار دیگر اعتراض مدنی خود را به بی تفاوتی مسئولان حکومتی اعلام و از مدافعان محیط زیست سراسر جهان بخواهیم که در مقابل این فاجعه ساکت نباشند. یقین داریم ملت آذربایجان با حضور در این اعتراض آرام صدای اعتراض خود را به گوش جهان خواهد رساند و فعالین ملی سایر شهرهای آذربایجان و آذربایجانی ها و تورک های ساکن در سایر کشورها نیز با برپایی اعتراض های آرام و مدنی با برادران خود هم صدا شده و با انتقال اخبار، عمق فاجعه بشری را به گوش افکار عمومی جهان خواهند رساند. 
حرکت ملی آذربایجان- اورمو 
زمان: سیزده هم نوروز( سیزده بدر) 
مکان: پارک ائللر باغی اورمیه- کنار استخر آب 
ساعت :
۱۷ عصر 
دقت: در این مراسم ملت آذربایجان و خانواده های آنها با شیوه های مختلف و مقتضی از جمله سمبل های قرمز رنگ آذربایجان اعتراض آرام و مدنی خود را برگزار خواهند نمود. 

 

کشته و زخمی شدن۱۰ شهروند در پی افزایش برخورد با کولبران

 

 

خبرگزاری هرانا در تاریخ 6 فروزدین می نویسد : در طی روزهای هفتهٔ گذشته دستکم ۱۰ نفر از کولبران و کاسبکاران کرد کشته و زخمی شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در راستای برخورد با کولبران و کاسبکاران در مناطق مرزی غرب کشور به بهانه مبارزه با قاچاغ کالا، طی روزهای گذشته در بانه، مریوان و نوسود بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی طی هفتهٔ گذشته حداقل دو نفر به قتل رسیده‌اند و
۸ تن نیز به شدت زخمی شده‌اند.
بر همین اساس در تاریخ
۲۷ اسفند ماه ۸۸ در منطقهٔ مرزی "بله کی" از توابع شهرستان بانه یک شهروند کرد به نام "عزیز" توسط نیروهای انتظامی به قتل می‌رسد. همچنین در همین روز در منطقهٔ مرزی "قله رشه" یک جوان کرد توسط نیروهای انتظامی به شدت زخمی می‌شود.
از سویی در روز شنبه مورخ
۲۹ اسفند ماه در مرز "باشماخ" از توابع شهرستان مریوان تعدادی از کاسبکاران کرد توسط نیروهای انتظامی به رگبار بسته می‌شوند که در نتیجهٔ این درگیری دو شهروند کرد به نام های "جمال" و "فرشید" زخمی می‌شوند.
در اولین روز سال نو نیز در اطراف روستای "مالته" از توابع شهرستان بانه، دو کاسبکار دیگر به نام "شیرکو امینی" و "خالد شریفی" توسط نیروهای انتظامی زخمی می‌شوند.
هم چنین گزارش‌ها حاکی از آن است که روز سه شنبه دوم فروردین ماه نیز در داخل شهر مرزی نوسود نیروهای انتظامی ماشینی را به ظن حمل کالای خارجی به رگبار می‌بندند که بر اثر آن یک شهروند کرد به نام پورمند مدحت نیا(که نام وی به اشتباه پیشتر پورمند خسروی ذکر شده بود) به قتل می‌رسد و سه شهروند دیگر به نام های هیوا محمدی، لقمان آذری و شوان سلامتیان نیز زخمی می‌شوند.
همزمان به دنبال جان باختن این شهروند کرد مردم این شهر مرزی در جهت اعتراض به این جنایت با نیروهای انتظامی درگیر می‌شوند.
کشتار شهروندان مرزنشین کرد روز به روز در حال افزایش هست و نه تنها نیروهای انتظامی مورد پیگیری قضایی قرار نمی‌گیرند بلکه خبر‌ها از دریافت مبلغی به عنوان جریمه شلیک گلوله‌ها از خانواده قربانیان حکایت دارد.
این در حالیست که بار‌ها مسئولین نظامی و امنیتی نیز به این قتل‌ها که توسط نیروهای انتظامی انجام می‌گیرد، اعتراف کرده‌اند و عدم پیگیری قضایی نیروهای انتظامی خودسر در این رابطه بحث برانگیز است.

 

تجمع 500 کارگر پتروشيمی بندرامام در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران ایلنا در تاریخ 6 فروردین 90 آمده است : جمعی از کارگران شاغل در پيمانکاری ها و شرکت های خصوصی طرف قرارداد پتروشيمی بندر امام ، به عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران اعتراض نمودند
کارگران مذکور ، به عدم پاسخگويی مسوولان پتروشيمی بندر امام معترض بوده و جهت احقاق حقوق خود ، در آخرين روز کاری سال 89 با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی اين پتروشيمی خواهان رسيدگی به مشکلات خود شدند
يکی از کارگران به خبرنگار ايلنا گفت : حدود 3 ماه پيش تقاضای ملاقات با مديرعامل پتروشيمی بندر امام را داده ايم که متأسفانه تا کنون هيچ پاسخی به تقاضای ما داده نشده است
بر اساس گزارشات رسيده يکی از مسوولين اداره کار منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی در جمع اعتراضی حدود 500 نفر از کارگران حاضر شده و قول مساعد جهت پيگيری مطالباتشان را داده است
لازم به يادآوری است که مصوبه دولت در خصوص انعقاد قرارداد مستقيم در سال 1384 به تصويب هيأت دولت رسيده و به دستگاههای اجرايی ابلاغ گرديده بود . 

 

بدون شرح

با اشاره به اهميت نامگذاري سال جهاد اقتصادي از سوي رهبر انقلاب

محجوب:کارگران پیشانی جهاد اقتصادی هستند

 

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران ایلنا در تاریخ 6 فروردین 90 آمده است : رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه تحول نظام اقتصادی در گرو رشد صنعت و تولید در کشوراست، تاکید کرد: حل مشکلات اقتصادی و ارتقا سطح اقتصاد کشور بیش از هر چیز نیازمند حمایت از کارگرانی است که در صف مقدم جهاد اقتصادی حرکت می‌کنند. 
به گزارش ايلنا به نقل ازخانه ملت، "علیرضا محجوب" با اشاره به نامگذاری سال 90 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی، این امر را نشان دهنده ضرورت بالای مسائل اقتصادی در شرایط کنونی کشور خواند و گفت: توجه مقام معظم رهبری به مسائل و دغدغه های اصلی کشور نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، کشور ما نیازمند حرکت و تحولی عظیم در زمینه‌های اقتصادی است تا بتواند با رشد و بالندگی در برابر تهدیدهایی که از جانب غرب ایران را تهدید می‌کند بایستد. 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس با تأکید بر اینکه سال جهاد اقتصادی باید به عنوان نقطه عطفی در نگاه به صنعت و تولید در کشور تبدیل شود، تصریح کرد: نگاه مسئولان کشور به نامگذاری سال 90 به نام سال جهاد اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که به سمت اصلاح تمام رویه‌هایی که حرکت اقتصادی نظام را کند کرده حرکت کنند و با کوچک کردن دولت ، کشور را به سمت حمایت از صنایع و گسترش تولید پیش ببرند تا دغدغه‌های مقام معظم رهبری درباره مسائل اقتصادی رفع شود. 
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: کارگران پیشانی جهاد اقتصادی هستند و چرخ این جهاد به دست آنان به گردش درخواهد آمد پس باید توجه داشت که هر تحولی در اقتصاد کشور نیازمند داشتن توجه کافی به کارگران و حمایت از آنان است. 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن بیان اینکه مجلس از تمام ظرفیت‌های خود برای تحقق شعار جهاد اقتصادی در سال 90 استفاده‌ می‌کند، گفت: اساس تحول اقتصادی در کشور آن هم به شکل جهادی که منظور نظر رهبر بزرگوار انقلاب است، نیازمند این است که دولت بیش تر از گذشته به دنبال کوچک کردن حجم خود و همچنین پرهیز از هزینه‌های غیر ضروری باشد، زیرا جهاد اقتصادی نیازمند صرفه جویی در هزینه‌های جاری کشور و تزریق آنها به بخش صنعت و کشاورزی برای افزایش تولید است. 
پايان پيام

 

سرپرست اداره كل تامين اجتماعي استان هرمزگان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران ایلنا در تاریخ 6 فروردین 90 آمده است : در حكمي از سوي دكتر رحمت اله حافظي،‌ مديرعامل صندوق تامين اجتماعي؛ ناصر جامجور به سمت ‌سرپرست اداره كل تامين اجتماعي استان هرمزگان منصوب شد. 
به گزارش ايلنا، همچنين از خدمات محمد حسن زدا در دوران تصدي مسئوليت تامين اجتماعي استان هرمزگان تقدير شده است. 
وي داراي مدرك ليسانس حقوق است.مسئول حسابداري شعبه يك بندرعباس ،معاون ادار ي مالي شعبه يك بندرعباس ورئيس و كارشناس ارشد امورمالي اداره كل تأمين اجتماعي استان هرمزگان از سوابق جامجور است. 
پايان پيام

بدون شرح

دولت برنامه هاي خود را در ارتباط با تقويت كارگران اعلام كند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران ایلنا در تاریخ 6 فروردین 90 آمده است : با توجه به نيروي كار كشور مي توان در اقتصاد ملي حركت جهادي انجام داد 
دبير اجرايي خانه كارگر گلستان گفت: دولت بايد در سال جهاد اقتصادي توچه ويژه‌اي به كارگران داشته باشد. 
هادي رضازاده در گفت‌وگو با خبرنگار ايلناافزود: با توجه به نيروي كار كشور مي توان در اقتصاد ملي حركت جهادي انجام داد. 
وي تصريح كرد: دولت و برنامه ريزان اقتصادي و وزارت خانه هاي مربوط به جامعه كارگري بايد برنامه هاي خود را در ارتباط با تقويت كارگران كه لازمه جهاد اقتصادي است اعلام كنند. 
پايان پيام


اولین روز کاری خوزستان در سال 90 تعطیل شد!

خوزستانی‌ها در حالی اولین روز کاری سال جدید را به تعطیلی رفتند که امروز هیچ گرد و غباری در شهرستان اهواز به عنوان مرکز استان دیده نمی‌شود و یک هوای آفتابی و صاف در این شهر حاکم است.

استانداری خوزستان شب گذشته در حالی ادارات و دستگاه‌های دولتی استان را برای روز شنبه یعنی اولین روز کاری سال 1390 تعطیل کرد که در همان زمان، طوفان گرد و غبار اکثر شهرهای استان را درنوردیده بود و باعث شده بود اکثر مردمی که در پارک‌ها بودند فرار به خانه را به ماندن در آن اماکن ترجیح دهند. این گرد و غبار نسبتا شدید اما خیلی سریع در شهرستان اهواز فرو کش کرد به گونه‌ای که امروز صبح اهوازی‌ها با یک هوای آفتابی و صاف مواجه شدند که تعطیلی امروز را با تردید اساسی مواجه کرد و بازهم نشان داد سازمان هواشناسی برای پیش‌بینی گرد و غبار و اعلام تعطیلی برای چنین روزهایی با مشکلات اساسی مواجه است.

تعطیل شدن ادارات و دستگاه‌های دولتی استان در روزهایی که گرد و غبار شدید وجود ندارد در کنار تعطیل نشدن استان در روزهایی که گرد و غبار شدید در شهرهای استان بیداد می‌کرد همواره یکی از انتقادات اساسی به هواشناسی استان خوزستان به شمار می‌رود.

تجمع اعتراضی پانصد کارگر شرکت پتروشیمی جنوب

 

کارگران شاغل در پیمانکاری‌ها و شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد پتروشیمی بندر شاپور، به عدم اجرای مصوبه رژیم مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران اعتراض کردند.  کارگران در اعتراض عدم تحقق  خواسته ها و مطالبات شان، در آخرین روز کاری سال ۸۹ با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی این پتروشیمی خواهان رسیدگی به مشکلات خود شدند.

 

یکی از کارگران به خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت: حدود ۳ ماه پیش تقاضای ملاقات با مدیرعامل پتروشیمی بندر امام را داده‌ایم که متأسفانه تا کنون هیچ پاسخی به تقاضای ما داده نشده است در ادامه این گزارش آمده است : بر اساس گزارشات رسیده یکی از مسئولین اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در جمع اعتراضی حدود ۵۰۰ نفر از کارگران حاضر شده و قول مساعد جهت پیگیری مطالباتشان را داده است.

 

 

برگزاری مجمع عمومی پنجم کمیته هماهنگی

 

به اطلاع کلیه کارگران و فعالین کارگری می‌رساند که پنجمین مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با حضور جمع زیادی از اعضا، برگزار گردید.

این مجمع عمومی بعد از انجام وظایف‌اش، با موفقیت به کار خود پایان داد. ما در اطلاعیه‌های بعدی، مشروح این خبر را به اطلاع همگان خواهیم رساند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

6 فروردین 1390


پروانه اسانلو: همسرم در شرايط جسمانی بسيار بدی در زندان نگهداری می شود 
مژگان مدرس علوم


به نوشته سایت اصلاح طلب جرس آمده است : بار ديگر با مرخصی منصور اسانلو جهت عمل جراحی قلب مخالفت شد. اين فعال سنديکايی که نزديک به پنج سال است در زندان به سر مي‌برد اکنون با مشکلات حاد قلبی مواجه شده و به گفته پزشکان بايد هرچه سريعتر در خارج از زندان تحت عمل جراحی قرار گيرد. منصور اسانلو پيش از اين دچار حملات قلبی شده و با دستبند و پايبند به بيمارستان منتقل شده، اما با اين وجود مسئولين قضايی از دادن مرخصی به وی خودداری می کنند و هيچ دليل قانع کننده‌ای برای عدم موافقت با مرخصی ارائه نمی دهند.

همسر اسانلو در خصوص وضعيت نامناسب جسمانی همسرش می گويد: سه رگ قلب اسانلو مسدود شده و وضعيت جسمانی نامناسبی دارد و بايد تحت درمان قرار گيرد. من قبل از عيد يعنی يک ماه هم کمتر به دادستانی نامه نوشتم و شرايط نامناسب جسمانی آقای اسانلو را دوباره يادآور شدم و خواستم که حداقل با مرخصی پزشکی ايشان موافقت کنند تا تحت عمل جراحی قرار بگيرند که متاسفانه تاکنون پاسخی به درخواست ما داده نشده است و همسرم در شرايط جسمانی بسيار بدی در زندان نگهداری می شود.

گفتنی است، منصور اسانلو در تير ماه سال ۸۶ توسط ماموران امنيتی در تهران بازداشت و به اتهام هايی مانند اقدام عليه امنيت ملی به پنج سال زندان محکوم شد.اين فعال کارگری در تابستان سال جاري، در شرايطی که در زندان رجايی شهر کرج به سر می برد، دوباره به اتهام های امنيتی محاکمه و به يک سال زندان بيشتر محکوم شد.

در حال حاضر غلامرضا غلام حسيني، منصور اسانلو، مرتضی کمساري، ابراهيم مددی و رضا شهابي، چهار عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، در حبس به سر می برند.

به همين مناسبت جرس با پروانه اسانلو، همسر منصور اسانلو در خصوص دلتنگی ها و نگرانی های خود و فرزندانش به گفتگو پرداخته که در پی می آيد:

خانم اسانلو در خصوص عدم موافقت با مرخصی همسرتان صحبت بفرماييد.

الان حدود چهار سال و نيم است که نگذاشته اند همسرم از حق مرخصی استفاده کند و هيچگونه دليلی هم ارائه نمی دهند. امسال ما خوش بين بوديم که با توجه به اواخر دوران محکوميت ايشان و وضعيت نامناسب جسمانی ايشان با مرخصی وی موافقت کنند که متاسفانه تا اين ساعت هيچ خبری نيست.

برای مرخصی همسرتان از چه مراجعی پيگيری کرديد و نتيجه چه بوده است؟

من قبل از عيد يعنی يک ماه هم کمتر به دادستانی نامه نوشتم و شرايط نامناسب جسمانی آقای اسانلو را دوباره يادآور شدم و خواستم که حداقل با مرخصی پزشکی ايشان موافقت کنند تا تحت عمل جراحی قرار بگيرند که متاسفانه تاکنون پاسخی به درخواست ما داده نشده است و همسرم در شرايط جسمانی بسيار بدی در زندان نگهداری می شوند.

فکر می کنيد اين همه فشار بر روی آقای اسانلو برای چيست؟

واقعا نمی دانم با توجه به اينکه ايشان دوران پايانی محکوميتشان را می گذرانند طبيعتا نبايد اينقدر تحت فشار باشند.

چه مدت از دوران زندان آقای اسانلو مانده است؟

ايشان بدون آن يکسالی که در داخل زندان برايش اضافه کردند بايد پاييز سال نود از زندان آزاد شود و طبعيتا بايد فشارها کمتر شود اما نمی دانم چرا اينطور رفتار می کنند؟!

با توجه به اينکه ايشان در زندان بودند چطور يکسال به محکوميتشان اضافه شده است؟

يک دادگاهی برای آقای اسانلو تشکيل دادند و اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی را به ايشان زدند و يکسال به زندانش اضافه کردند. حتی زمانيکه ايشان را دادگاه بردند خواسته بود که وکيلش حضور داشته باشد و دادگاه علنی باشد که اصلا به چه اتهامي؟! تنها گفتند که مسئولين زندان از وی شاکی هستند.

وضعيت ملاقات ها چطور است؟

تلفن ها قطع است و ملاقات حضوری هم نداريم و فقط همان ملاقات کوتاه کابينی است، آن هم که امروز نوبت ملاقات بود به علت تعطيلات عيد کنسل شد و اميدوارم هفته ديگر ايشان را ببينم.

با وجود اين محدوديت ها، شما و فرزندانتان سال نو امسال را چگونه آغاز کرديد؟

خوب بچه ها خيلی نيازمند پدرشان هستند و جای ايشان در جمع خانواده خيلی خالی است. امسال زمان سال تحويل، تمام فکر و ذهنمان پيش آقای اسانلو بود. من و بچه ها بسيار ناراحت و دلتنگ بوديم که امسال هم مانند سه سال گذشته از وجود ايشان بر سر سفره هفت سين محروم بوديم. اما خوب چاره ای نداريم سعی می کنيم تمام اين دوری ها و فشارها را تحمل کنيم و به وجود ايشان و استقامتشان افتخار می کنيم. آقای اسانلو بخاطر مردم و دلسوزی و خدمت به کشور و مردمش الان در زندان است و اين برای ما و خودشان بسيار ارزشمند است.

من و بچه ها خيلی خيلی اميد داشتيم که امسال ايشان با ما باشند اما خوب موافقت نکردند. دوست داشتيم که ديد و بازديدها همسرم در کنار من و بچه ها باشد اما

در اين سال نو چه آرزويی داريد؟

من آرزو می کنم که مسئولين متوجه شوند که زندانيان سياسی دلسوز و خدمتگزار مملکت هستند. همچنين آرزو دارم که تمامی زندانيان سياسی از جمله همسر من همگی آزاد شوند و به آغوش خانواده و بازگردند.

با تشکر از فرصتی که در اختيار ما قرار داديد

روز جهانی کارگر را چگونه بر گزار کنیم؟

جمهوری اسلامی می داند،کارگران پیشرو ، انقلابی و کمونیست ها و تشکلهای موجود در فکر بر گزاری روز جهانی کارگر هستند. بنابراین او نیز از هم اکنون به دنبال مانع تراشی و اقدامات لازم خود است. پس،ازهمین امروز ما باید ضمن آماده کردن خود و سازمان دادن برای برگزاری روز کارگر به فکر خنثی کردن مانع تراشیها و عملیات ضد کارگری نظام فاشیستی اسلامی نیز باشیم. لازم به ذکر است، ما روز کارگر را به عنوان یک ابزار قوی برای دست یابی به بخشی ازمطالبات طبقه کارگر می دانیم. بنابراین اولا" از هر شکل برگزاری به حد توان می شود، استفاده کرد. دوما" این ابزار وسیله مبارزه و نبرد طبقاتی است، نه جشن و سرور. روز رزم است، نه روز بزم. درنتیجه نوع سازماندهی آن در هر شکلی باید متناسب با رزمندگی طبقاتی با توجه به موارد حفظ امنیت رزمندگان سازماندهی شود. 
سرمایه داری یک طبقه جهانی است. سرمایه داران کشورهای مختلف به همدیگر کمک می کنند. دقیقا" طبقه کارگر نیز یک طبقه جهانی است، که ضمن مبارزه در داخل کشور خودی باید به فکر اتحاد و کمک به کارگران دیگر کشورها، از آنها کمک نیز دریافت کند. در حالی که کارگران در تمامی جهان به عنوان یک طبقه در مقابل سرمایه داری جهانی صف آرایی کرده و میکنند،ما نیز به عنوان بخشی از طبقه جهانی کارگر در مقابل دشمن دم دستی یعنی سرمایه داری داخلی وعوامل آن(جمهوری اسلامی)در میدان رزم، مقابل سرمایه داری صف آرایی کردیم، ما می خواهیم با استفاده از ابزار روز جهانی کارگر دست به یک حمله جدید بزنیم و سرمایه داری می خواهد ضمن ادامه حملات و تجاوزات قبلی خود بر علیه ما دست به مقابله و همچنین حمله متقابل بزند. ضمن اینکه در نهایت اگر هر وقت طبقه کارگر توانست متحد وسراسری مبارزه کند، پیروزی نهایی را بدست خواهد آورد.اما در نبرد های مقطعی، بخصوص درنبردامروزی میان این دو صف آرایی آن طبقه ای دست آورد مثبت خواهد داشت، که با دقت و دیدن کامل تمامی وسعت میدان نبرد، برنامه ریزی و سازماندهی کرده باشد. ما بایددرتمامی مبارزات خود به خصوص درنبرد روز کارگراز مبارزه متحدانه وجهانی روز کارگر هر چه بیشتر استفاده کنیم. 
ما پیشنهادمی کنیم، روزجهانی کارگررابه دو روش که مکمل یکدیگرهستند. در همین حال دو روش مستقل از یکدیگر نیزمی توانند،اجرایی شوند، برگزارکنیم. 
1-
برگزاری تبلیغی(یک یا چندآکسیونی را طی یک یاچند روز برگزار نماییم. که البته بایدازهمین امروزاقدام به سازماندهی تهیه ملزومات ومقدمات آن بکنیم)
2-
بر گزاری ترویجی(طی یک دوره ای زمانی اقدام به برگزاری مراسم های کوچک و پراکنده با شکلها و روش های مختلف ولی پر تعدادنمایم. بازالبته این روش نیز ضمن اینکه بایدازهمین امروزاقدام به سازماندهی وتهیه ملزومات و مقدمات آن بکنیم، این نوع برگزاری خود ضمن داشتن شکل اجرایی مستقل می تواند کمک شایانی برای سازماندهی برگزاری به روش تبلیعی(آکسیونی)نیز باشد) 
هر چند که هر دو روش تبلیغی و هم ترویجی هستند. اما روش اول بیشتر تبلیغی است، تا ترویجی و روش دوم بلعکس است.به این دلیل یکی را تبلیغی و دیگری را ترویجی نام گزاری کردیم. 
ما هردو پیشنهاد خود رادر بیانیه های جداگانه 22 و 23 به زودی ارایه خواهیم کردواز کلیه تشکلهاو رفقا برای گسترش و پردازش پیشنهاد های فوق و یادریافت پیشنهاد های جدید استقبال کرده آماده هماهنگی های لازم به جهت سازماندهی و برگزاری بهتر روز جهانی کارگر هستیم. 
دربرنامه های روز کارگر ضمن بیان مطالبات خود باید بر علیه سرمایه جهانی که با حمله وتجاوزبه کشورهای دیگر با سد راه یا منحرف کردن جنبش های انقلابی از رشد و ارتقاع قیام ها وتبدیل شدن آنها به انقلابات کارگری جلوگیری میکند، مبارزه کنیم.

پیش بسوی تشکیل هسته های کمونیستی در محل کارو زندگی 
از انقلابات مردم کشورهای جهان حمایت کنیم 
تجاوز به لیبی باید هرچه زودتر متوقف شود 
ما خواهان خروج نیروهای متجاوز از افغانستان و عراق هستیم 
پیش به سوی ایجاد حزب طبقه کارگر 
سرنگون باد نظام فاشیستی - اسلامی 
سرنگون باد نظام سرمایه داری 
بر قرار باد جمهوری سوسیالیستی شورایی کارگری

جبهه واحد کارگری

 

کمیته همبستگی برای ایجاد اتحادیه ی کارگران ساختمان

 

٦/١/١٣٩٠  

پروانه اسانلو: همسرم در شرايط جسمانی بسيار بدی در زندان نگهداری می شود

مژگان مدرس علوم

به نوشته سایت اصلاح طلب جرس در 7 فروردین آمده است : بار ديگر با مرخصی منصور اسانلو جهت عمل جراحی قلب مخالفت شد. اين فعال سنديکايی که نزديک به پنج سال است در زندان به سر مي‌برد اکنون با مشکلات حاد قلبی مواجه شده و به گفته پزشکان بايد هرچه سريعتر در خارج از زندان تحت عمل جراحی قرار گيرد. منصور اسانلو پيش از اين دچار حملات قلبی شده و با دستبند و پايبند به بيمارستان منتقل شده، اما با اين وجود مسئولين قضايی از دادن مرخصی به وی خودداری می کنند و هيچ دليل قانع کننده‌ای برای عدم موافقت با مرخصی ارائه نمی دهند.

همسر اسانلو در خصوص وضعيت نامناسب جسمانی همسرش می گويد: " سه رگ قلب اسانلو مسدود شده و وضعيت جسمانی نامناسبی دارد و بايد تحت درمان قرار گيرد. من قبل از عيد يعنی يک ماه هم کمتر به دادستانی نامه نوشتم و شرايط نامناسب جسمانی آقای اسانلو را دوباره يادآور شدم و خواستم که حداقل با مرخصی پزشکی ايشان موافقت کنند تا تحت عمل جراحی قرار بگيرند که متاسفانه تاکنون پاسخی به درخواست ما داده نشده است و همسرم در شرايط جسمانی بسيار بدی در زندان نگهداری می شود."

گفتنی است، منصور اسانلو در تير ماه سال ۸۶ توسط ماموران امنيتی در تهران بازداشت و به اتهام هايی مانند اقدام عليه امنيت ملی به پنج سال زندان محکوم شد.اين فعال کارگری در تابستان سال جاري، در شرايطی که در زندان رجايی شهر کرج به سر می برد، دوباره به اتهام های امنيتی محاکمه و به يک سال زندان بيشتر محکوم شد.

در حال حاضر غلامرضا غلام حسيني، منصور اسانلو، مرتضی کمساري، ابراهيم مددی و رضا شهابي، چهار عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، در حبس به سر می برند.

به همين مناسبت "جرس" با پروانه اسانلو، همسر منصور اسانلو در خصوص دلتنگی ها و نگرانی های خود و فرزندانش به گفتگو پرداخته که در پی می آيد:

خانم اسانلو در خصوص عدم موافقت با مرخصی همسرتان صحبت بفرماييد.

الان حدود چهار سال و نيم است که نگذاشته اند همسرم از حق مرخصی استفاده کند و هيچگونه دليلی هم ارائه نمی دهند. امسال ما خوش بين بوديم که با توجه به اواخر دوران محکوميت ايشان و وضعيت نامناسب جسمانی ايشان با مرخصی وی موافقت کنند که متاسفانه تا اين ساعت هيچ خبری نيست.

برای مرخصی همسرتان از چه مراجعی پيگيری کرديد و نتيجه چه بوده است؟

من قبل از عيد يعنی يک ماه هم کمتر به دادستانی نامه نوشتم و شرايط نامناسب جسمانی آقای اسانلو را دوباره يادآور شدم و خواستم که حداقل با مرخصی پزشکی ايشان موافقت کنند تا تحت عمل جراحی قرار بگيرند که متاسفانه تاکنون پاسخی به درخواست ما داده نشده است و همسرم در شرايط جسمانی بسيار بدی در زندان نگهداری می شوند.

فکر می کنيد اين همه فشار بر روی آقای اسانلو برای چيست؟

واقعا نمی دانم با توجه به اينکه ايشان دوران پايانی محکوميتشان را می گذرانند طبيعتا نبايد اينقدر تحت فشار باشند.

چه مدت از دوران زندان آقای اسانلو مانده است؟

ايشان بدون آن يکسالی که در داخل زندان برايش اضافه کردند بايد پاييز سال نود از زندان آزاد شود و طبعيتا بايد فشارها کمتر شود اما نمی دانم چرا اينطور رفتار می کنند؟!

با توجه به اينکه ايشان در زندان بودند چطور يکسال به محکوميتشان اضافه شده است؟

يک دادگاهی برای آقای اسانلو تشکيل دادند و اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی را به ايشان زدند و يکسال به زندانش اضافه کردند. حتی زمانيکه ايشان را دادگاه بردند خواسته بود که وکيلش حضور داشته باشد و دادگاه علنی باشد که اصلا به چه اتهامي؟! تنها گفتند که مسئولين زندان از وی شاکی هستند.

وضعيت ملاقات ها چطور است؟

تلفن ها قطع است و ملاقات حضوری هم نداريم و فقط همان ملاقات کوتاه کابينی است، آن هم که امروز نوبت ملاقات بود به علت تعطيلات عيد کنسل شد و اميدوارم هفته ديگر ايشان را ببينم.

با وجود اين محدوديت ها، شما و فرزندانتان سال نو امسال را چگونه آغاز کرديد؟

خوب بچه ها خيلی نيازمند پدرشان هستند و جای ايشان در جمع خانواده خيلی خالی است. امسال زمان سال تحويل، تمام فکر و ذهنمان پيش آقای اسانلو بود. من و بچه ها بسيار ناراحت و دلتنگ بوديم که امسال هم مانند سه سال گذشته از وجود ايشان بر سر سفره هفت سين محروم بوديم. اما خوب چاره ای نداريم سعی می کنيم تمام اين دوری ها و فشارها را تحمل کنيم و به وجود ايشان و استقامتشان افتخار می کنيم. آقای اسانلو بخاطر مردم و دلسوزی و خدمت به کشور و مردمش الان در زندان است و اين برای ما و خودشان بسيار ارزشمند است.

من و بچه ها خيلی خيلی اميد داشتيم که امسال ايشان با ما باشند اما خوب موافقت نکردند. دوست داشتيم که ديد و بازديدها همسرم در کنار من و بچه ها باشد اما...

در اين سال نو چه آرزويی داريد؟

من آرزو می کنم که مسئولين متوجه شوند که زندانيان سياسی دلسوز و خدمتگزار مملکت هستند. همچنين آرزو دارم که تمامی زندانيان سياسی از جمله همسر من همگی آزاد شوند و به آغوش خانواده و بازگردند.

با تشکر از فرصتی که در اختيار ما قرار داديد.

تجمع 500 کارگر پتروشيمی بندرامام در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان

بنابه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 6 فروردین آمده است : جمعی از کارگران شاغل در پيمانکاری ها و شرکت های خصوصی طرف قرارداد پتروشيمی بندر امام ، به عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران اعتراض نمودند .

کارگران مذکور ، به عدم پاسخگويی مسوولان پتروشيمی بندر امام معترض بوده و جهت احقاق حقوق خود ، در آخرين روز کاری سال 89 با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی اين پتروشيمی خواهان رسيدگی به مشکلات خود شدند .

يکی از کارگران به خبرنگار ايلنا گفت : حدود 3 ماه پيش تقاضای ملاقات با مديرعامل پتروشيمی بندر امام را داده ايم که متأسفانه تا کنون هيچ پاسخی به تقاضای ما داده نشده است .

بر اساس گزارشات رسيده يکی از مسوولين اداره کار منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی در جمع اعتراضی حدود 500 نفر از کارگران حاضر شده و قول مساعد جهت پيگيری مطالباتشان را داده است .

لازم به يادآوری است که مصوبه دولت در خصوص انعقاد قرارداد مستقيم در سال 1384 به تصويب هيأت دولت رسيده و به دستگاههای اجرايی ابلاغ گرديده بود .

مخالفت مجدد با مرخصی استعلاجی "منصور اسالو"

بنا به گفته "پروانه اسالو" همسر زندانی سیاسی "منصور اسالو"، مقامات امنیتی و قضایی رژیم اسلامی باردیگر از اعطای مرخصی استعلاجی به نامبرده جهت جراحی "قلب" مخالفت کرده اند.

فعال کارگری "منصور اسالو" که نزدیک به 5 سال است در زندان بسر می برد با مشکلات حاد قلبی مواجه شده است و به گفته پزشکان باید هرچه سریعتر در خارج از زندان تحت عمل جراحی قرار گیرد. مخالفت مجدد رژیم با ایجاد تسهیلات جهت مداوای این زندانی سیاسی، موجب افزایش شدید تنفسی و تشدید بیماری وی می گردد.

برگزاری مجمع عمومی کمیته هماهنگی    

خبر منتشره در سایت کمیته هماهنگی در تاریخ 7 فروردین آمده است : برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از برگزاری موفقیت آمیز پنجمین مجمع عمومی این تشکل کارگری حکایت دارد.

در متن این خبر آمده است، "به اطلاع کلیه کارگران و فعالین کارگری می‌ رساند که پنجمین مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ‌های کارگری با حضور جمع کثیری از اعضای این تشکل، برگزار گردید. این مجمع عمومی بعد از انجام وظایف‌ خود، باموفقیت به کارش پایان داد. در اطلاعیه‌ های بعدی، مشروح این خبر به اطلاع همگان خواهد رسید."

بحران فزاینده در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی

بنا به گزارش خبرگزاری دولتی "ایلنا"در تاریخ 8 فروردین آمده است : پس از اخراج بیش از 300 تن از کارکنان شرکت هوایی "ارم کیش"، اخراج سازی ها در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، صدها نفر از کارکنان آن را تهدید می نماید.

گزارش مذکور دلیل اصلی اخراج سازی ها در هواپیمایی "هما" را تحریم های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا بر رژیم اسلامی، مقررات سخت گیرانه مراجع بین المللی هوایی، هزینه های فراوان حیف و میل شده توسط مدیران این شرکت و مهم تر از همه حذف یارانه ها عنوان کرده است.

کابوس اخراج بر فراز سر کارکنان هواپيمايی جمهوری اسلامی

بنا به گزارش خبرگزاری دولتی "ایلنا"در تاریخ 8 فروردین آمده است :  پس از آنکه با زمينگير شدن 7 هواپيمای ملکی شرکت ارم کيش 300 نفر از پرسنل اين شرکت از کار اخراج شدند،اکنون کابوس تعديل نيرو درديگر شرکت های هواپيمايی نيزآسايش و آرامش راازپرسنل اين شرکت ها ربوده است.

به گزارش ايلنا در پی تحريم های اعمال شده از سوی کشور های غربی که فعاليت های حوزه هوانوردی را نيز شامل می شود،شرکت ها هواپيمايی کشور ضمن از دست دادن فرصت رقابت با رقبای خارجی با مشکلات عديده ای روبرو هستند.

بر اساس اين گزارش يکی ازاين شرکت ها،شرکت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران(هما)است.اين شرکت که در دنيا به عنوان شرکت مادر در صنعت مسافر بری هوايی ايران محسوب می شود،اين روزها در پی تعديل نيروی انسانی است.درکنار مشکلات فراوانی که اين ايرلاين به بواسطه پير بودن ناوگان با آن دست به گريبان است،مباحثی چون مميزی های سخت گيرانه مراجع بين المللی هوائي،هزينه های فراوان حقوق و دستمزد نيروهای رسمي،هزينه های فراوان حيف و ميل شده توسط مديران ميانی ،هدفمند کردن يارانه ها و... از جمله عواملی که اين ايرلاين را تا نزديکی اعلام ورشکستگی پيش برده است. قطع ويا کاهش شديد تعداد پروازها به نقاط مختلف ،صدور بخشنامه های متعدددرخصوص کم کردن هزينه های حمل های سوخت و انرژی و نيروی انساني،حذف مزايای مختلف نظير اضافه کاربرای نيروی انساني،حذف هزينه يک وعده غذای گرم برای پرسنل و.. همه و همه نشان های بدی از وضعيت ايرلاينی است که با تحمل 30 سال تحريم هنرش پريدن با بالهای بسته بود.

اما يکی ديگر از اتفاقاتی که باعث شده اين شرکت در آستانه تعديل نيروگسترده قرار گيرد خروج توپولف ها از ناوگان اير تور و عدم جايگزينی به موقع برای اين هواپيما ها بود.اين درحالی است که خروج توپولف ها باعث گرديد تا موج ابتدايی تعديل نيرو در اين اير لاين پيش ازعيد رخ دهد به طوری که يکی ازاعضای کميسيون صنايع مجلس نيز به آن واکنش نشان دادو گفت:

البته شرکت‌های هواپيمايی در خصوص خارج کردن هواپيماهای توپولف از رده‌های پروازي، زمينه‌سازی فراوانی کرده بودند اما با اين وجود در روزهای اخير شاهد اخراج و تعديل تعداد زيادی از نيروها و کارکنان اين شرکت‌ها بوده‌ايم، امری که در آستانه عيد نوروز بسياری از خانواده‌ها را با مشکل مواجه کرده است .

البته عزيز اکبريان نماينده مردم کرج ادامه داد: شرکت‌هايی که اقدام به اخراج کارمندان و کارکنان خود کرده‌اند، بايد با کمک مراجع‌ذيربط به‌خصوص سازمان هواپيمايی کشوری اقدام به خريد يا اجاره هواپيماهای جايگزين برای توپولف مي‌کردند تا امروز مجبور نمي‌شدند که کارکنان خود را اخراج کنند.وی خاطر نشان ساخت به هر حال سازمان هواپيمايی کشوری بايد به اين مسئله رسيدگی کرده و موضوع را حل کند.

ايران اير تور که با داشتن 13 هواپيمای توپولف 154 بيشترين لطمه رااز خروج اين نوع هواپيمای شرقی از ناوگان هوايی متحمل شده است تنها 6 بوئينگ MDرا که آن هم ظاهرا متعلق ايران اير است برای جايگزينی پروازهای خود در چنته دارد،باين تفاسير به نظر می رسد ايران اير و ايرتور که تا پيش از واگذاری ايرتور به شرکت هواپيما سازی ايران(هسا)اعضای يک پيکره محسوب می شدند،در شرايطی که تعداد پروازهايشان در مسيرهای مختلف با افتی بيش ازپنجاه درصدروبرو شده است چاره ای جز تعديل نيرو انسانی ندارند.

اعتصاب کارگران سد ژاوه کامیاران                      

به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در 8 فروردین آمده است : کارگران سد "ژاوه" کامیاران دست به اعتصاب زده اند.

کارگران این سد در اعتراض به عدم پرداخت 6 ماه دستمزدهای معوقه و نیز عدم پرداخت عیدی و سنوات، از 23 اسفندماه 89 تا به حال در اعتصاب به سر می ‌برند.

قابل ذکر است که کارگران اعتصابی سد ژاوه کامیاران به مقامات دولتی هشدار داده اند که در صورت عدم تحقق خواست و مطالبات شان همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

فروش کليه در ايران :تجارت زندگی در بازار سياه 

به نوشته سایت مردمک در تاریخ 8 فروردین آمده است :فروش کليه در ايران يک تجارت است، اين را آگهي‌هايی مي‌گويند که بر در و ديوار حوالی بيمارستان‌ها چسبانده مي‌شوند
اين آگهي‌ها درست شبيه به آگهی خريد و فروش خانه و ماشين، قيمت و شرايط و شماره تماس دارند. علاوه بر اين، آمارهای نهادهای رسمی بهداشتی و پزشکی از افزايش قيمت خريد و فروش کليه خبر مي‌دهند و نشان از شکل‌گيری بازار تازه‌ای در ايران دارند
خبرگزاری مهر در روزهای پايانی سال گزارش داد که قيمت کليه در ايران به ۱۰ ميليون تومان رسيد. اما در گزارش‌ها و نوشته‌های منابع خبری غير رسمی قيمت تا ۲۰ ميليون تومان هم بالا مي‌رود و با کمی پرس‌وجو و تلفن زدن به فروشندگان مي‌توان قيمت‌های بالاتری را هم شنيد
محمد، يک جوان ۲۴ ساله ايرانی است که مي‌خواهد کليه‌اش را ۸۰ ميليون تومان بفروشد. او به مردمک مي‌گويد: وقتی مي‌خواهم خودم را عليل کنم، بايد پولی دست‌ام را بگيرد که ارزش‌اش را داشته باشد. من برای راه انداختن يک کار ساده در تهران به ۸۰ ميليون تومان احتياج دارم و به کمتر از اين راضی نمي‌شوم
او نام و شماره‌اش را زير يک آگهی اينترنتی گذاشته و خودش مي‌گويد که همين اطلاعات را بر برگه‌های کوچکی چاپ کرده و نزديک بيمارستان‌ها روی ديوار چسبانده است
بنا بر آمار اداره پيوند و بيماري‌های خاص وزارت بهداشت، تاکنون ۳۲ هزار و ۶۸۶ بيمار کليوی در ايران شناسايی شده‌اند كه حدود ۴۹ درصد آن‌ها پيوند کليه داشته‌اند و ۵۱ درصد دياليز مي‌شوند
اين آمار نشان مي‌دهد که ۱۶ هزار و ۲۳ نفر پيوند کليه داشته‌اند. از اين ميان تنها ۶ درصد بيماران از عضو جسد بيمارانی که به مرگ مغزی دچار شده‌اند، استفاده کرده‌اند. ۱۳ درصد اهدا‌کنندگان خويشاوند بيمار بوده‌اند و ۸۱ درصد بيماران کليه را از اهدا‌کننده غيرخويشاوند خريده‌اند و در نهايت، حدود ۱۳ هزار نفر تنها برای گرفتن پول حاضر شده‌اند کليه خود را بفروشند


هديه ايثار و مدل ايرانی
ايران يکی از معدود کشورهايی است که اهدای کليه فرد زنده در آن به طور رسمی انجام مي‌شود و دولت به هر اهداکننده کليه يک ميليون تومان به عنوان هديه ايثار مي‌دهد
اين شيوه رسمی مديريت اهدای کليه در ايران مورد توجه نهادهای پزشکی دنيا است، به طوری که از آن با مدل ايران ياد مي‌شود. در اين روش، يک نهاد خيريه و غيرانتفاعی و غيردولتی مسئوليت برقراری ارتباط ميان دهنده و گيرنده کليه را بر عهده دارد. از سوی ديگر، دهنده عضو از دولت مبلغی را به عنوان هديه ايثار دريافت مي‌کند
در حالی که برخی از کارشناسان و مسئولان در ايران مصوبه سال ۱۳۷۵ را سرآغاز نظارت دقيق دولت و ايجاد مجرايی قانونی برای اهدای عضو مي‌دانند که قيمت فروش کليه را کنترل مي‌کند، اما گروهی ديگر نيز پرداخت پول از سوی دولت را دليل کاهش تمايل اعضای خانواده بيمار برای اهدا ارزيابی مي‌کنند که به ايجاد بازار سياه انجاميده است
مصطفی قاسمي، رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی ايران معتقد است، با توجه به هزينه‌های سنگين درمان بعد از خروج عضو از بدن، اين يک ميليون تومان هيچ مشکلی را حل نمي‌کند. از سوی ديگر مراحل اداری دريافت آن، چنان طولانی و خسته‌کننده است که برخی بيماران حوصله پيگيری ندارند
از سوی ديگر، آقای قاسمی به افزايش تجارت کليه در بازار آزاد پس از اختصاص هديه ايثار اشاره مي‌کند و مي‌گويد: همان زمان انجمن به تصويب اين قانون اعتراض کرد، زيرا مي‌دانستيم وقتی پای منفعت مالی به ميان آيد، آمار اهداكنندگان كليه از خانواده و خويشاوندان درجه اول كه شاخه اصلی پيوند كليه محسوب مي‌شود به شدت کاهش مي‌يابد و اگر وضع به همين منوال ادامه يابد، همين آمار پنج درصدی اهدای خانوادگی هم به خريد و فروش تبديل مي‌شود
اکونوميست، پنج سال پيش در گزارشی مدل ايران را تحسين کرد و تنها راه رهايی از فهرست‌های طويل انتظار را برای گرفتن کليه از مردگانی که دچار مرگ مغزی شده‌اند، رسميت بخشيدن و قانونی کردن فروش کليه افراد زنده دانست
اين هفته‌نامه خبری که در لندن منتشر مي‌شود، سال ۲۰۰۶ قيمت کليه در ايران را دو تا چهار هزار دلار اعلام کرد و نوشت: با روشی که ايران اتخاذ کرده، فهرست انتظار به طور کامل حذف شده است و خريداران و فروشندگان در اين بازار سامان يافته نسبت به خريداران و فروشندگان در بازار غيرقانونی وضعيت بهتری دارند
به نوشته اين هفته‌نامه، تنها اگر شش صدم درصد از امريکايي‌های سالم بين ۱۹ تا ۶۵ سال از يکی از کليه‌های خود صرف نظر مي‌کردند، هيچ بيماری در صف انتظار برای دريافت کليه در اين کشور نمي‌ماند


بازار سياه 
با وجود آن که گروهی مدل ايران و شيوه مديريت اهدای کليه را موفق مي‌دانند، اما اين به معنای شکل نگرفتن بازار سياه نيست
کسی که مي‌خواهد در ايران کليه‌اش را بفروشد، بايد به انجمن حمايت از بيماران کليوی مراجعه کند و با دريافت برگه‌اي، آزمايش‌های پزشکی مورد نياز را انجام دهد. اهداكنندگان زنده ابتدا بايد به طور دقيق معاينه شوند تا سلامت آن‌ها، جسمی و رواني، تائيد شود. اين آزمايش‌ها حدود ۱۰ روز طول مي‌کشد و فرد اهدا کننده بايد هزينه‌ آن را خود بپردازد
زنان مجرد بايد رضايت‌نامه پدر و زنان متاهل بايد رضايت‌نامه همسر را هم ضميمه پرونده کنند. بيمارستان‌ها بدون نامه انجمن حمايت از بيماران کليوی نمي‌توانند عمل پيوند را انجام دهند
پس از تکميل پرونده، اهدا کننده بايد منتظر بماند تا انجمن با توجه به محدوديت‌های بيمارستان‌های دولتی برای انجام عمل جراحي، زمانی را تعيين و او را به گيرنده کليه معرفی کند
به گفته آقای قاسمي، انجمن علاوه بر يک ميليون تومان هديه ايثار، چهار ميليون تومان ديگر به اهدا کننده مي‌دهد که به اين ترتيب قيمت رسمی فروش يک کليه پنج ميليون تومان است. دريافت‌کننده کليه بايد اين چهار ميليون تومان را پرداخت کند و در صورتی که ناتوانی مالي‌اش اثبات شود، انجمن اين مبلغ را از محل مبالغی که به صورت خيريه مي‌رسد، تامين مي‌کند
اما همه چيز به همين سادگی انجام نمي‌شود. با افزايش درخواست برای اهدای کليه و درخواست بيش از چهار ميليون تومان از سوی اهداکنندگان، پای دلال‌ها و واسطه‌ها به ماجرا باز شده است
شهريار جوان ۲۸ ساله‌ای است که مي‌خواهد کليه‌اش را بفروشد. او به انجمن مراجعه کرده و تمام آزمايش‌ها را انجام داده است، او و دريافت کننده کليه بر سر قيمت ۱۵ ميليونی به توافق رسيده‌اند، اما مي‌خواهند بدون نظارت انجمن در بيمارستان خصوصی اين عمل را انجام دهند. دريافت کننده کليه حاضر شده است تمام ۱۵ ميليون تومان را بدهد تا از مرگ نجات يابد
شهريار به مردمک مي‌گويد: ارتباط با انجمن سخت است، من خيلی فوری به پول احتياج دارم اما اعضای انجمن گفتند که مراحل اداری حدود سه ماه طول مي‌کشد. به همين دليل آگهی دادم و قرار شد در بيمارستان خصوصی پيوند انجام شود
او ادامه مي‌دهد: قيمت كليه در انجمن حمايت از بيماران كليوی پنج ميليون تومان است، اما من به کمتر از ۱۵ ميليون راضی نيستم، به هر حال دارم بخشی از بدن‌ام را مي‌دهم که خطرهايی دارد؛ دارم با جان‌ام بازی مي‌کنم
رئيس هيئت مديره انجمن نيز در گفت‌وگويی ديگر اين بار با سايت تابناک، از وارد شدن بيمارستان‌های خصوصی به ماجرای پيوند کليه مي‌گويد و آن را يکی از عوامل رونق بازار سياه مي‌داند
آقای قاسمی مي‌گويد: اين بيمارستان‌ها دهنده و گيرنده کليه را مي‌آورند و با هر قيمتی كه آن دو توافق کنند، عمل پيوند انجام مي‌شود. علاوه بر اين، هزينه پيوند که در بيمارستان دولتی از طريق بيمه پرداخت مي‌شود، در بيمارستان‌های خصوصی به ۲۰ ميليون تومان رسيده است
اما از سوی ديگر، در بيمارستان‌های خصوصی پيوند کليه به سرعت انجام مي‌گيرد و دهنده و گيرنده لازم نيست منتظر بمانند تا جايی در يک بيمارستان دولتی برای آنها پيدا شود
در ايران دلالی اعضای بدن نيز در هزارتوی تاريک بازار سياه شکل بومی خود را پيدا کرده است. رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از بيماران کليوی به ايجاد شکلی از بازار سياه در استانداري‌ها اشاره مي‌کند
مسئوليت بررسی صحت مدارک دهنده کليه و پرداخت يک ميليون تومان هديه ايثار بر عهده واحدی در استانداری است که به گفته مصطفی قاسمي، اين واحد وارد رابطی شده ميان گيرنده و دهنده و در اين ميان گيرنده را به پرداخت مبالغ هشت، ۱۰ و ۱۲ ميليون تومانی مجبور مي‌کنند. بخش عمده‌ای از اين پول به واسطه‌ ميان دهنده و گيرنده تعلق مي‌گيرد

جلوگيری از گسترش بازار سياه 
هرچند گروهی از نهادهای پزشکی بين‌المللی شيوه‌ای را که ايران در پيش گرفته تحسين مي‌کنند، اما برخی مسئولان ايرانی راه حل را در تغيير اين شيوه مي‌جويند و معتقدند تا زمانی که راه کسب درآمد از اين مسير باز باشد، افرادی که به پول احتياج دارند جان خود را به خطر مي‌اندازند و واسطه‌ها هم از اين نياز سوءِ استفاده مي‌کنند و بازار سياه راه مي‌اندازند
محمد عقيقي، رئيس اداره پيوند وزارت بهداشت بهترين راه حل را به حداقل رساندن تقاضا برای دريافت كليه از اهداكننده زنده مي‌داند. او معتقد است برای رهايی از تعامل‌های خارج از چارچوب بايد روی گسترش اهدای عضو پس از مرگ سرمايه‌گذاری کرد تا اين فرهنگ گسترش يابد
حسينعلی شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم با او هم‌عقيده است و راهکار جلوگيری از گسترش بازار سياه را برداشتن اعضای سالم از کسانی مي‌داند که دچار مرگ مغزی شده‌اند
در بعضی از کشورها پيوند اعضای بدن کسانی که دچار مرگ مغزی شده‌اند به اشکال گوناگون، چه مستقيم و چه در فيلم‌ها و سريال‌هايی که به طور غيرمستقيم به اين موضوع مي‌پردازند، تبليغ مي‌شود. اما همه شهروندان، گاه به دلايل سنتي، با اهدای اعضای بدن نزديکان‌شان که دچار مرگ مغزی شده‌اند موافقت نمي‌کنند
بيماران کليوی تنها بخشی از بيمارانی هستند که در انتظار پيوند عضوند. با پيشرفت‌هايی که علم پزشکی در سال‌های گوناگون کرده است، بخش‌هايی از بدن قابل پيوند زدن است. بسياری از شهروندان با چنين پيوندی قادر به بازگشت به زندگي‌اند. با اين همه بازار سياه در کشورهايی مانند ايران راه خود را به گوشه گوشه زندگی شهروندان پيدا کرده است، نه تنها زندگی که مرگ آنها را نيز بهانه‌ای برای دلالی مي‌کند

  

افزایش 6 درصدی دستمزدهآ 

کآهش سطح زندگی کآرگرآن به خط مرگ نزدیک است

افزآیش دستمزدهآ در روزهآی پآیآنی سآل آعلآم گردید.چنآنکه رقم ٩٪ رآ برآی حداقل دستمزدهآ و٦٪ درصد برآی کآرگرآن شآغل است. آفزآیش دستمزد کآرگرآن طی مصوبه شورآی عآلی کآر آعلآم گردید
بدنبآل طرح تحولآت اقتصآدی که سآلهآ از آن به عنوآن آرزو و آرمآن بزرگ دولت یآد می شد. 
در سآلهآی اخیر بر حسب تحولآت جآری جآمعه دولت فعلی موفق به دست یآبی بزرگترین آرزوی دولتهآی قبلی نظآم گردید.در این طرح قطع سوبسیدهآ وانجمآد دستمزدهآ اعم آز کآرگری و کآرمندآن قید شده بود. 
در این طرح تحول آقتصآدی طلآیی وسحرآمیز دولت موفق شد به یکی ازاسآسی ترین موآد این طرح دست یآبد که انجمآد دستمزدهآ بود.کلیت آین طرح که حآصل طلآیی برآی دولت وکآرفرمآیآن دیگر رآ دآرد. برعکس گسترش فقر و فلآکت بیشتر زندگی کآرگرآن رآ بدنبآل دآشته است.البته برآی آجرآی انجمآد دستمزدهآ مدتهآ بین مجلس ودولت اختلآف نظر بود بآ اعترآضآت کآرگری موجود در جآمعه هر دو عقب نشینی کردند.بلآخره دولت آعلآم کرد که میزآن افزآیش دستمزدهآ بآ افزآیش تورم تنآسب موزون دآرد. در نتیجه معتقد است که جوآنب قآنون کآر مآده ۴١ رآ نیز رعآیت نموده است.یعنی میزآن افزآیش دستمزد متنآسب بآ تورم می بآشد. 
البته بآ افزآیش مبلغ هشت هزآر تومآن بن کآرگری محآسبآتشآن دقیقآ از تورم اعلآم شده خودشآن نه تنهآ کآهش ندآشته بلکه افزآیش نیز دآشته است (نیم درصد) طی اعلآم ۵/١١ تورم توسط بآنک مرکزی بود. 
وآقعیت به گونه دیگری است تنهآ افزآیش قیمت ارزآق عمومی در اسفند مآه نسبت به فروردین مآه ٨٩ افزآیش ۴١٪ رآ در پی دآشته وهمچنین افزآیش 7 برآبری بهآی آنرژی (سوختهآ) رآ دآشتیم. 
در نتیجه سبد هزینه زندگی کآرگرآن رآ به بیش از حدآقل ١.۵٠٠.٠٠٠ تومآن رسآنده است.ارقآم ٩٪ افزآیش حدآقل دستمزدو افزآیش ٦٪ برآی کل کآرگرآن شآغل هیچ تنآسبی بآجهش نجومی قیمتهآ وتورم فعلی ندآرد. 
البته سآل ٩٠ افزآیش مرحله دوم قیمتهآ زندگی کآرگرآن ودیگر مردم زحمتکش رآ به زیر خط مرگ خوآهد رسآنید همچنین بیکآری میلیونی رو به آفزآیش ٢ رقمی وقرآردآدهآی سفید امضآو موقت که کآرگرآن بآ حدآقل ٣٣٠.٠٠٠ تومآن دستمزد وحتی کمتر آز آن به کآر گرفته میشوند یک فآجعه آنسآنی رآ در بر خوآهد دآشت. 
تحمیل چنین زندگی بر کآرگرآن قطعآ قآبل تحمل نخوآهدبود.جنبش کآرگری بآاعتلآی اعترآضآتش در کنآر اعترآضآت وسیع جنبش هآی آجتمآعی دیگر به چنین زندگی ننگین برده وآری پآیآن خوآهد دآد

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

8/1/90

اعتصاب کارگران سد ژاوه کامیاران

بر اساس گزارش رسیده به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در تاریخ 8 فروردین آمده است : ، کارگران سد ژاوه در اعتراض به عدم پرداخت ٦ ماه حقوق معوقه و نیز عدم پرداخت عیدی و سنوات، دست به اعتصاب زدند. این کارگران از ٢٣ اسفند ماه ٨٩ تا به حال در اعتصاب به سر می‌برند. 
قابل ذکر است که کارگران اعتصابی سد ژاوه کامیاران، به مقامات دولتی هشدار داده اند که در صورت پرداخت نشدن خواست و مطالباتشان همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

 

 کابوس اخراج بر فراز سر کارکنان هواپيمايی جمهوری اسلامی 

به گزارش خبرگزاری دولتی ايلنا در 8 فروردین آمده است : پس از اخراج بیش از 300 تن از کارکنان شرکت هوایی "ارم کیش"، اخراج سازی ها در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، صدها نفر از کارکنان آن را تهدید می نماید.

گزارش مذکور دلیل اصلی اخراج سازی ها در هواپیمایی "هما" را تحریم های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا بر رژیم اسلامی، مقررات سخت گیرانه مراجع بین المللی هوایی، هزینه های فراوان حیف و میل شده توسط مدیران این شرکت و مهم تر از همه حذف یارانه ها عنوان کرده است.

پس از آنکه با زمينگير شدن 7 هواپيمای ملکی شرکت ارم کيش 300 نفر از پرسنل اين شرکت از کار اخراج شدند،اکنون کابوس تعديل نيرو درديگر شرکت های هواپيمايی نيزآسايش و آرامش راازپرسنل اين شرکت ها ربوده است
به گزارش ايلنا در پی تحريم های اعمال شده از سوی کشور های غربی که فعاليت های حوزه هوانوردی را نيز شامل می شود،شرکت ها هواپيمايی کشور ضمن از دست دادن فرصت رقابت با رقبای خارجی با مشکلات عديده ای روبرو هستند
بر اساس اين گزارش يکی ازاين شرکت ها،شرکت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران(هما)است.اين شرکت که در دنيا به عنوان شرکت مادر در صنعت مسافر بری هوايی ايران محسوب می شود،اين روزها در پی تعديل نيروی انسانی است.درکنار مشکلات فراوانی که اين ايرلاين به بواسطه پير بودن ناوگان با آن دست به گريبان است،مباحثی چون مميزی های سخت گيرانه مراجع بين المللی هوائي،هزينه های فراوان حقوق و دستمزد نيروهای رسمي،هزينه های فراوان حيف و ميل شده توسط مديران ميانی ،هدفمند کردن يارانه ها و... از جمله عواملی که اين ايرلاين را تا نزديکی اعلام ورشکستگی پيش برده است. قطع ويا کاهش شديد تعداد پروازها به نقاط مختلف ،صدور بخشنامه های متعدددرخصوص کم کردن هزينه های حمل های سوخت و انرژی و نيروی انساني،حذف مزايای مختلف نظير اضافه کاربرای نيروی انساني،حذف هزينه يک وعده غذای گرم برای پرسنل و.. همه و همه نشان های بدی از وضعيت ايرلاينی است که با تحمل 30 سال تحريم هنرش پريدن با بالهای بسته بود
اما يکی ديگر از اتفاقاتی که باعث شده اين شرکت در آستانه تعديل نيروگسترده قرار گيرد خروج توپولف ها از ناوگان اير تور و عدم جايگزينی به موقع برای اين هواپيما ها بود.اين درحالی است که خروج توپولف ها باعث گرديد تا موج ابتدايی تعديل نيرو در اين اير لاين پيش ازعيد رخ دهد به طوری که يکی ازاعضای کميسيون صنايع مجلس نيز به آن واکنش نشان دادو گفت
البته شرکت‌های هواپيمايی در خصوص خارج کردن هواپيماهای توپولف از رده‌های پروازي، زمينه‌سازی فراوانی کرده بودند اما با اين وجود در روزهای اخير شاهد اخراج و تعديل تعداد زيادی از نيروها و کارکنان اين شرکت‌ها بوده‌ايم، امری که در آستانه عيد نوروز بسياری از خانواده‌ها را با مشکل مواجه کرده است
البته عزيز اکبريان نماينده مردم کرج ادامه داد: شرکت‌هايی که اقدام به اخراج کارمندان و کارکنان خود کرده‌اند، بايد با کمک مراجع‌ذيربط به‌خصوص سازمان هواپيمايی کشوری اقدام به خريد يا اجاره هواپيماهای جايگزين برای توپولف مي‌کردند تا امروز مجبور نمي‌شدند که کارکنان خود را اخراج کنند.وی خاطر نشان ساخت به هر حال سازمان هواپيمايی کشوری بايد به اين مسئله رسيدگی کرده و موضوع را حل کند
ايران اير تور که با داشتن 13 هواپيمای توپولف 154 بيشترين لطمه رااز خروج اين نوع هواپيمای شرقی از ناوگان هوايی متحمل شده است تنها 6 بوئينگ MDرا که آن هم ظاهرا متعلق ايران اير است برای جايگزينی پروازهای خود در چنته دارد،باين تفاسير به نظر می رسد ايران اير و ايرتور که تا پيش از واگذاری ايرتور به شرکت هواپيما سازی ايران(هسا)اعضای يک پيکره محسوب می شدند،در شرايطی که تعداد پروازهايشان در مسيرهای مختلف با افتی بيش ازپنجاه درصدروبرو شده است چاره ای جز تعديل نيرو انسانی ندارند

افشاگري‌های احمد توکلی درباره حذف يارانه‌ها:خواست های احمدی نژاد مبنی برانجماد قانون افزايش دستمزد کارگران،کنترل شخصی و مخفيانه درآمد و نحوه هزينه کردن آن/تهديد اصناف به زندان/کارباگزمه واطلاعات 

به گزارش سایت راديو آلمان در 9 فروردین آمده است : احمد توکلی نماينده اصول‌گرای مجلس، در گفت‌وگو با ويژه‌نامه‌ی نوروزی همشهری ناگفته‌هايی را درباره اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها فاش کرده. وی از جمله به اجرای امنيتی اين طرح و تهديد توليدکنندگان توسط دولت اشاره کرده است
احمد توکلی مدير مسئول سايت فردا و نماينده منتقد احمدي‌نژاد، در گفت‌وگو با ويژه‌نامه نوروزی همشهری از قانون‌شکني‌های دولت در اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها و نيز اهميت ندادن به مصوبات مجلس سخن گفته است
وی به حضور بي‌خبر احمدي‌نژاد در مجلس در جريان بررسی طرح هدفمندی يارانه‌ها اشاره کرده و گفته است، رئيس‌جمهور در آن جلسه مطرح کرده که دولت بايد درآمدی را که از حذف يارانه‌ها به دست مي‌آورد، هرجور صلاح ديد خرج کند و سقف درآمد هم نبايد مشخص شود زيرا ممکن است دولت نتواند آن ميزان را کسب کند
توکلی همچنين به اصول قانون اساسی که در طرح پيشنهادی دولت نقض شده‌اند، اشاره کرده است. به عقيده‌ی وي، اصل ۵۳ قانون اساسی که حکم مي‌کند درآمدهای دولت به خزانه واريز شود، اصل ۵۵ مبنی بر لزوم نظارت مجلس از طريق ديوان محاسبات و اصل ۵۱ که وضع ماليات را بر عهده‌ی مجلس گذاشته، در طرح هدفمندی يارانه‌ها نقض شده‌اند
وی همچنين از دو قانون کار و مديريت خدمات کشوری به عنوان قوانين مادر نام برده که طبق آنها دستمزدها و حقوق بايد همه‌ساله افزايش پيدا کند، اما محمود احمدي‌نژاد درخواست انجماد اين دو قانون را در مدت اجرای هدفمندی يارانه‌ها کرده بود
تهديد توليدکنندگان 
احمد توکلی در بخش ديگری از مصاحبه‌اش اظهار کرده که در اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، توليدکنندگان تهديد شده‌اند که قيمت‌ها را بالا نبرند. وی گفته: مثلا يک مقام بلندپايه دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنايع و معادن را جمع کرد و به آنها گفت که همه بسته‌های سياستی ما آماده است، زندان هم آماده است!. 
وی همچنين گفت که در يکی از شهرهای بزرگ، سنگ‌برها را احضار کرده و گفته‌اند، حق نداريد قيمت سنگ را بالا ببريد و حق هم نداريد کار را تعطيل کنيد
توکلی چنين برخوردهايی را در طول عمر جمهوری اسلامی بي‌سابقه دانسته و گفته که چنين چيزی حتی قبل از انقلاب هم سابقه نداشته است. وی همچنين اضافه کرده: اگر قرار است با گزمه و وزارت اطلاعات کار اقتصادی کنيم، کار افتخارآميزی نيست، ضمن آنکه واردات بی حساب و کتاب هم آغاز شد، يعنی با فشار امنيتی مانع انعطاف قيمت توليدکنندگان شدند و دست به واردات بي‌رويه هم زدند که قطعا توليد آسيب مي‌بيند
وی همچنين عنوان کرده که دولت برای بودجه سال ۱۳۹۰ خورشيدی ۶۲ هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از حذف يارانه‌ها پيش‌بينی کرده است. به گفته‌ی احمد توکلی برای تامين اين رقم، حامل‌های انرژی و آب بايد شديدا گران شوند
احمدي‌نژاد روحيه تکروانه و مستبدانه دارد 
احمد توکلی در بخش ديگری از گفت‌و‌گو با ويژه‌نامه همشهری به اختلافات ميان دولت و مجلس اشاره کرده و اين اختلافات را ناشی از روحيه تکروانه و مستبدانه احمدي‌نژاد دانسته است
به گفته‌ی وی دولت هر سال چندين قانون مصوب مجلس را نقض کرده و يا اصلا آنها را اجرا نمي‌کند. وی امکان طرح سوال از رئيس‌جمهور يا استيضاح وی را ضعيف مي‌داند، چرا که به نظر او به نمايندگان مجلس باج داده شده و آنها خريده مي‌شوند
البته اين نماينده اصولگرا با اشاره به شرايط امنيتی فعلی کشور مي‌گويد: ما اکنون به دليل خيانت بازندگان انتخابات ۸۸ گرفتار شرايط شبه امنيتی هستيم که در آن افرادی که بزرگوارتر هستند کوتاه مي‌آيند
توکلی همچنين به وجود يک جريان تماميت‌خواه در دولت اشاره مي‌کند که به زعم وی در صدد هستند در درجه اول بر مجلس مسلط شوند. وی راهکار مقابله با اين جريان را اتحاد اصول‌گرايان و تشويق اطلاح‌طلبان وفادار به نظام به حضور در صحنه عنوان مي‌کند
احمد توکلی به تعامل دولت و مجلس در سال جديد خوشبين نيست و مي‌گويد: اگر احمدي‌نژاد به اين رفتارهای خود ادامه دهد که به احتمال زياد اين طور است، کشمکش بالا مي‌گيرد

اعتصاب کارگران سد ژاوه وارد پانزدهمین روز شد


سه شنبه ٩فروردین برابر با ۲۹مارس ٢٠١١

 

به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران سد ژاوه در اعتراض به عدم دریافت ۶ ماه حقوق معوقه و نیز عدم دریافت عیدی و سنوات خود، دست به اعتصاب زدند.  این کارگران از ۲٣ اسفند ٨۹ تا به حال در اعتصاب به سر می‌برند.
کارگران اعتصابی سد ژاوه کامیاران، اعلام کردند تا رسیدن به خواسته های شان و دریافت مطالباتشان همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

زمينه چينی وزير کار برای بيگاری کشيدن از نوجوانان و جوانان زير عنوان "نظام استاد ـ شاگردی

به نوشته سایت خبرآنلاين در 10 فروردین آمده است : وزير کار و امور اجتماعی در گفت و گوی تفصيلی با خبرآنلاين اظهار داشت: در گذشته در کشور ما يک نظامی بود به نام نظام استاد ـ شاگردی که به صورت سنتی افراد در مراکز و کارگاه ها آموزش می ديدند. مثلا شما می ديديد در همه کارگاه های درودگری يکي، دو جوان هستند که يا تابستان شاگردی می کردند و يا اين که اصلا درس خود را ترک کرده بودند و آنجا آموزش می ديدند و سپس به تدريج خود يک استاد می شدند و مبادرت به راه اندازی يک کسب و کار شخصی برای خود می کردند. يعنی اين نظام استاد ـ شاگردی باعث می شد يک کارگر معمولی مثلا يک کارگر بنا بعد از مدتی به يک استاد تبديل شود. در حالی که ممکن بود اصلا سوادی هم نداشته باشد

شيخ الاسلامی افزود:ما می گوييم اين نظام آموزش مهارتی است و يک سيستم آموزش مهارتی است که در کشور ما به صورت سنتی وجود داشت. حتی کسبه يک افرادی داشتند که اسم آن ها را شاگرد می گذاشتند، حالا شما اسم آن را پادو يا هرچيز ديگری می گذاريد، اين ها مهم نيست. بالاخره او يک شاگرد است و مهارت های کسب و کار را ياد می گرفت و بعد از چند سال به نقطه ای می رسيد که می توانست از پس يک کار برآيد. در گذشته ما اين سيستم را داشتيم. اما با قانون کار که می گفت هر شاگردی که در مغازه ای کار می کند، ديگر کارگر محسوب می شود و مشمول قانون کار است، بسياری از افراد، ديگر استطاعت به کارگيری از اين قبيل افراد را نداشتند

وزير کار و امور اجتماعی تصريح کرد: تا ديروز آن فرد برای آن استاد، يک شاگرد بود و می آمد با يک حقوق حداقلی که مورد توافق دو طرف بود کار می کرد که هم آن شاگرد يک کاری ياد می گرفت و هم يک کمک هزينه ای دريافت می کرد. اکنون در شرايط جديد همه آن شاگردها را بيرون کردند و شاگرد جديد هم نگرفتند. هم آن ها بيکار شدند و از آن حداقل حقوق محروم شدند و هم ديگر اين مسير آموزش مهارتی به صورت نسل به نسل يا استاد ـ شاگردی قطع شد. يعنی الان هرکسی اگر بخواهد يک مهارتی را فرا بگيرد بايد در يک موسسه آموزشی ثبت نام و پولی پرداخت کند، در حالی که فرهنگ ما هنوز به آن سمت نرفته و تمکن مالی هم نوعا در آن حدی نيست که افراد پول بدهند تا يک آموزشی را فرا بگيرند. يعنی اکنون واقعا مسير ارائه آموزش های مهارتی يا حرفه آموزی ما تقريبا مسدود شده است. ما می گوييم چرا اين را بسته ايد؟ اين که خيلی خوب بود. تا پيش از اين ما می ديديم در خيلی از مغازه ها شاگرد وجود داشت و کار هردو راه می افتاد

وی تاکيد کرد:ما می گوييم آن نظام را احيا کنيم و چرا ما بايد نظامی به اين خوبی که بر مبنای روابط انسانی در يک ملت با فرهنگ، يک ملت ديندار و پايبند به اصول اخلاقی بوده را منسوخ کنيم. البته اگر اين کار نواقصی هم داشت اين را بايد برطرف کنيم. برای آن يک ضابطه ای بگذاريم و آن را روشمند و قانونمند کنيم. ما می توانيم اين را طراحی کرده و برای هر شغلی يک دوره آموزشی تعريف کنيم که مثلا فرض کنيد در يک رشته فردی دو سال آموزش ببيند و بعد از آن، ديگر کارگر محسوب شود. برای اين کار فرد به مرکز ملی مهارت که تاسيس خواهيم کرد مراجعه و خودش را معرفی می کند و ما هم او را به فلان کارگاه معرفی می کنيم تا او پس از مشغول به کار شدن در آنجا به مدت مثلا دو سال و با يک پول توجيبي، کاری نيز ياد بگيرد

ادعای عجیب یک نماینده مجلس

 
به گزارش خبرآنلاین، هادی مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم، در پاسخ به سوالی در مورد قانون هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر کاهش سطح رفاه در زندگی مردم گفت: مسئله معیشتی تنها ٣۰ % است. زیرا این ناهنجاری ها را در دهک های بالای جامعه به مراتب بیشتر دیده می شود. البته ما به عنوان متولی عدالت اجتماعی باید بر این ٣۰% متمرکز شویم. ما هم می پذیریم که این میزان حقوق ماهاینه کفاف یک خانواده را نمی هد. از سوی دیگر سوء مدیریت ها را نیز نباید نادیده گرفت.

وی همچنین افزود باید پذیرفت ما نتوانسته ایم درآمد لازم را برای گسترش عدالت و اجرای تعهداتی که مجلس برای ما در نظر گرفته است کسب کنیم. پس ضمن پذیرش این واقعیت ها سعی می کنیم نیازهای دهک های پائین جامعه را در نظر بگیریم. این ها مباحثی است که باید در کنار مباحث فرهنگی انجام دهیم.از سوی دیگر متولیان فرهنگی ما نتوانستند ارزش های فرهنگی ما را به نسلهای بعدی جامعه انتقال دهند. بحث حجاب و تحکیم مبانی خانواده، ارزش های مختلف اجتماعی و فردی، کرامت انسانی و دستگاه های فرهنگی به همان میزان که منفعلانه در پی سرگرم کردن هستند در پی بستر سازی ذهنی در نسل های آینده نیستند.

مقدسی اظهار عقیده کرد این یکی از ایرادات فعالان فرهنگی ما در این عرصه است. اگر زیرساخت های فرهنگی جدی نگیریم، مشکلات اقتصادی و اجتماعیمان در میان مدت نیز به سرانجام نمی رسد. امروز با چهل هزار تومان ممکن است یک خانم مجبور به اداره زندگیش شود اما اگر در کنار این چهل هزار تومان فرهنگ قناعت ، کرامت انسانی و انسان زندگی کردن را و فرهنگ توانمند کردن را به او ندهیم نمی توانیم از او توقع داشته باشیم.باید در این امر متولیان فرهنگی ،اقتصادی ،فرهنگی و نیز متولیان سیاسی نیز به شکل متمرکز وارد کار شوند.

نماینده بروجرد در ادامه این مصاحبه مدعی شد امروز به عنوان کودکان ایرانی بسیاری از کودکان غیر ایرانی در سر چهار راه ها به تکدی گری می پردازند تا چهره جمهوری اسلامی را لوث کنند! شبکه های خارجی برخی از اینها را اجیر می کنند تا در سر چهار راه ها بایستند و از آنها فیلم تهیه می کنند تا چهره کشور و نظام ما را خدشه دار کنند.بحث بحث ساده ای است اما مطالبات جدی پشت این قرار دارد. دستگاه های سیاسی و وزارت کشور و شهرداری ها و بهزیستی و یا.در این خصوص غفلت کرده است. آنها نمی داند که یک اراده فرامرزی و دشمنی با نظام پشت آن قرار دارد.

ادعای این نماینده مجلس در حالیست که گزارش های رسمی از سازمان بهزیستی و همچنین خبرگزاری های کشور حاکی از آن است که کودکان و نوجوانان زیادی در کشور، به دلیل فقر و تنگدستی مالی والدین و همچنین آسیب های اجتماعی، مجبور به ترک تحصیل و کار در مشاغل کاذب و طاقت فرسا هستند.

قسمتي از تنه يكي از كارگران معدن اشكلي راور كشف شد

به گزارش وبلاگ کارگری راه کارگر در تاریخ 10 فروردین آمده است : در پي جستجو براي كشف اجساد معدنچيان معدن اشكلي راور چند روز قبل قسمتي از تنه يكي از كارگران مفقود شده كشف شد. مسعود وزيري كارشناس ارشد استخراج معدن اداره كار و امور اجتماعي شهرستان راور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در كرمان اظهار داشت: در پي جستجو براي كشف اجساد معدنچيان معدن اشكلي راور چند روز قبل قسمتي از تنه يكي از كارگران مفقود شده كشف شد.
وزيري خاطرنشان كرد: پس از كشف اين قسمت از جسد يكي از معدنچيان، به پزشكي قانوني به منظور شناسايي انتقال يافت.
وي با بيان اينكه بوي نامطبوع متصاعد ‌شده در محيط احتمال نزديك شدن به اجساد را افزايش داده، بيان داشت: روند جستجو براي يافتن اجساد ادامه دارد و در اين رابطه جلسات متعددي با حضور مسئولان شركت زغالسنگ، مسئولان اجرايي و قضايي شهرستان راور برگزار شده است.
چهار کارگرمعدن25 آذر ماه سال گذشته حين انجام كار در معدن هجدك راور در زير آوار زغال‌‌سنگ مدفون شدند كه در روز حادثه جسد يك تن از آنان بيرون آورده شد و تلاش براي بيرون آوردن اجساد سه کارگر دیگر همچنان ادامه دارد


زمينه چينی وزير کار برای بيگاری کشيدن از نوجوانان و جوانان


 به نوشته خبر آنلاین در 10 فروردین آمده است : وزير کار و امور اجتماعی در گفت و گوی تفصيلی با خبرآنلاين اظهار داشت: در گذشته در کشور ما يک نظامی بود به نام نظام استاد ـ شاگردی که به صورت سنتی افراد در مراکز و کارگاه ها آموزش می ديدند. مثلا شما می ديديد در همه کارگاه های درودگری يکي، دو جوان هستند که يا تابستان شاگردی می کردند و يا اين که اصلا درس خود را ترک کرده بودند و آنجا آموزش می ديدند و سپس به تدريج خود يک استاد می شدند و مبادرت به راه اندازی يک کسب و کار شخصی برای خود می کردند. يعنی اين نظام استاد ـ شاگردی باعث می شد يک کارگر معمولی مثلا يک کارگر بنا بعد از مدتی به يک استاد تبديل شود. در حالی که ممکن بود اصلا سوادی هم نداشته باشد.

شيخ الاسلامی افزود:ما می گوييم اين نظام آموزش مهارتی است و يک سيستم آموزش مهارتی است که در کشور ما به صورت سنتی وجود داشت. حتی کسبه يک افرادی داشتند که اسم آن ها را شاگرد می گذاشتند، حالا شما اسم آن را پادو يا هرچيز ديگری می گذاريد، اين ها مهم نيست. بالاخره او يک شاگرد است و مهارت های کسب و کار را ياد می گرفت و بعد از چند سال به نقطه ای می رسيد که می توانست از پس يک کار برآيد. در گذشته ما اين سيستم را داشتيم. اما با قانون کار که می گفت هر شاگردی که در مغازه ای کار می کند، ديگر کارگر محسوب می شود و مشمول قانون کار است، بسياری از افراد، ديگر استطاعت به کارگيری از اين قبيل افراد را نداشتند.

وزير کار و امور اجتماعی تصريح کرد: تا ديروز آن فرد برای آن استاد، يک شاگرد بود و می آمد با يک حقوق حداقلی که مورد توافق دو طرف بود کار می کرد که هم آن شاگرد يک کاری ياد می گرفت و هم يک کمک هزينه ای دريافت می کرد. اکنون در شرايط جديد همه آن شاگردها را بيرون کردند و شاگرد جديد هم نگرفتند. هم آن ها بيکار شدند و از آن حداقل حقوق محروم شدند و هم ديگر اين مسير آموزش مهارتی به صورت نسل به نسل يا استاد ـ شاگردی قطع شد. يعنی الان هرکسی اگر بخواهد يک مهارتی را فرا بگيرد بايد در يک موسسه آموزشی ثبت نام و پولی پرداخت کند، در حالی که فرهنگ ما هنوز به آن سمت نرفته و تمکن مالی هم نوعا در آن حدی نيست که افراد پول بدهند تا يک آموزشی را فرا بگيرند. يعنی اکنون واقعا مسير ارائه آموزش های مهارتی يا حرفه آموزی ما تقريبا مسدود شده است. ما می گوييم چرا اين را بسته ايد؟ اين که خيلی خوب بود. تا پيش از اين ما می ديديم در خيلی از مغازه ها شاگرد وجود داشت و کار هردو راه می افتاد.

وی تاکيد کرد:ما می گوييم آن نظام را احيا کنيم و چرا ما بايد نظامی به اين خوبی که بر مبنای روابط انسانی در يک ملت با فرهنگ، يک ملت ديندار و پايبند به اصول اخلاقی بوده را منسوخ کنيم. البته اگر اين کار نواقصی هم داشت اين را بايد برطرف کنيم. برای آن يک ضابطه ای بگذاريم و آن را روشمند و قانونمند کنيم. ما می توانيم اين را طراحی کرده و برای هر شغلی يک دوره آموزشی تعريف کنيم که مثلا فرض کنيد در يک رشته فردی دو سال آموزش ببيند و بعد از آن، ديگر کارگر محسوب شود. برای اين کار فرد به مرکز ملی مهارت که تاسيس خواهيم کرد مراجعه و خودش را معرفی می کند و ما هم او را به فلان کارگاه معرفی می کنيم تا او پس از مشغول به کار شدن در آنجا به مدت مثلا دو سال و با يک پول توجيبي، کاری نيز ياد بگيرد.

کارگران سد ژاوه کامياران دست به اعتصاب زدند 

بر  پایه گزارش کمیته هماهنگی .... در 10 فروردین آمده است :  کارگران سد ژاوه کامياران در اعتراض به عدم پرداخت ۶ ماه حقوق معوقه و نيز عدم پرداخت عيدی و سنوات، دست به اعتصاب زدند
بر اساس گزارش کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل‌های کارگري، اين کارگران از ۲۳ اسفند ماه ۸۹ تا به حال در اعتصاب به سر مي‌برند
گفته مي‌شود کارگران اعتصابی سد ژاوه کشامياران، به مقامات دولتی هشدار داده‌اند که در صورت پرداخت نشدن خواست و مطالباتشان همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد

 

اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان: تجمع اعتراض آمیز کارگران

به گزارش وبلاگ کارگری راه کارگر در روز چهارشنبه تاریخ 10 فروردین و به نقل از گزارش اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان،آمده است :  کارگران مرکز پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به افزایش ناچیز دستمزدهای خود در سال جدید خورشیدی، دست به اعتراض زدند. بدنبال اعلام مسئولین مبنی بر افزایش9 % درصدی حقوق کارگران برای سال 1390که در مجموع به مبلغ 330 هزار تومان برای هر کارگر می رسد کارگران مرکز پتروشیمی ماهشهر تجمع بزرگ 500 نفری و اعتراض آمیزی را در آن شهر بر پا نموده اند.
کارگران در این تجمع اعتراض آمیز افزایش 9 % درصد حقوق را با توجه به تورم موجود و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها غیر واقعی دانسته و خواستار تجدید نظر مسئولین در این رابطه شدند. این تجمع که با همکاری اتحادیه بزرگ مستقل کارگری شمال خوزستان سازماندهی شده بود با سر دادن شعار (کارگر متحد همه چیز- کارگر تنها هیچ چیز) به پایان رسید.
اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان

گزارش تکمیلی

کشف قسمتی از بدن معدنچيان هجدک کرمان بعد از 107 روز 

به گزازش خبرگزاری دولتی مهر در 11 فروردین آمده است : در حاليکه 107 روز از حادثه معدن هجدک می گذرد امدادگران موفق شدند قسمتی از بدن يکی از معدنچيان را در کارگاه محل حادثه پيدا کنند
به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس از گذشت ماهها از حادثه ريزش معدن هجدک کرمان و مدفون شدن چهار کارگر اين معدن در اعماق زمين در نهايت طرح خروج اجساد سه کارگر باقيمانده در عمق 600 متری معدن هجدک به روزهای پايانی خود نزديک می شود
يعقوب فضلي، مدير روابط عمومی شزکت زغالسنگ استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: امدادگران تونل انحرافی را که از سوی ديگر معدن به سمت کارگاه محل حادثه حفر شده است، را استحکام بخشی کرده اند
وی ادامه داد: تيم امداد در محل حادثه ريزش معدن هجدک حضور دارند و درحال جستجوی اجساد قربانيان حادثه هستند
وی افزود: دهها امدادگر از زمان بروز حادثه در حال تلاش برای خارج کردن قربانيان هستند اما به دليل ساختار خاص زمين و رانش های مکرر زمان امداد طولانی شده است
وی تصريح کرد: امداد گران از سوی ديگر معدن اقدام به حفر تونلی به طول بيش از يکصد متر کرده اند و در روزهای ابتدايی رسيدن به محل حادثه با ريزش شديد در محل کارگاه مواجه شدند
وی گفت: طرح خروج اجساد معدنچيان مدفون در معدن بايد بگونه ای انجام شود که برای امداد خطر جانی نداشته بشد و ميزان تلفات در اين معدن افزايش نيابد
قطعاتی از بدن يکی از معدنچيان کشف شد/ انتشار بوی نامطبوع در محل معدن 
اين درحالی است که به گفته مسئولان طی روزهای گذشته قطعاتی از بدن يکی از معدنچيان در محل حادثه کشف شده است و در محل جستجوی امدادگران بوی نا مطبوع استشمام می شود
وجود اين بو در معدن نشان از نزديک شدن امدادگران به محل اجساد است که به دليل طولانی شدن زمان امداد، بوی نامطبوع از اجساد استشمام می شود
ريزشهای متوالی معدن موجب طولانی شدن طرح نجات است 
جواد کمالي، معاون استاندار کرمان با اشاره به اينکه طرح نجات در حال اتمام است گفت: ريزشهای متوالی معدن يکی از مهمترين دلايل طولانی تر شدن عمليات است اما گروههای فعال در منطقه با خارج کردن صدها واگن سنگ و خاک از اعماق معدن خود را به محل حادثه رسانده اند
وی ادامه داد: هم اکنون جستجو برای کشف اجساد سه معدنچی باقيمانده در معدن ادامه دارد
کمالی ابراز اميدواری کرد که طی ساعات آينده شاهد خروج اجساد از معدن باشيم
انتقال قسمتی از بدن يکی از قربانيان به پزشکی قانونی 
وی ادامه داد: قسمت پيدا شده از بدن معدنچيان مربوط به بالا تنه يکی از اين افراد است و هم اکنون نيز به پزشکی قانونی انتقال يافته است
وی با تاکيد بر لزوم افزايش ايمنی معادن زغالسنگ کرمان گفت: حادثه معدن هجدک به دليل ريزش متوالی و رانشهای زمين روی داده است و همين مسئله موجب بروز حادثه بوده است
معادن زغالسنگ کرمان بارها طی سالهای اخير شاهد بروز سوانح دلخراش برای کارگران معادن بوده است و اين درحالی است که اين افراد يکی از محروم ترين اقشار استان کرمان محسوب می شوند

اخراج کارگران به دلیل عقاید مذهبی 

در تاریخ 11 فروردین گزارش منتشره از اخراج 2 تن از کارگران شاغل در کارخانه ریسندگی "کرپ ناز" واقع در شهر کرمانشاه خبر می دهد.

"اکبر مرادی و شهرام فتحی‌ پور" از کارگران و تکنسین‌ های شرکت ریسندگی کرپ ناز کرمانشاه در دیماه سال گذشته به دلیل داشتن مذهب یارسان (اهل حق) و حاضر نشدن در نمازخانه شرکت "کرپ ناز" از سوی حراست و مدیریت این شرکت اخراج شده اند.

ادعای عجیب یک نماینده مجلس در رابطه با کودکان کار و خیابان

به نوشته سایت خبر آنلاین آمده است : یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، بدون اشاره به نابرابری های اجتماعی و وجود فقر و بیکاری در کشور، ادعا کرد امروز بسیاری از کودکان غیرایرانی در سر چهار راه ها به تکدی گری می پردازند تا چهره جمهوری اسلامی را لوث کنند. شبکه های خارجی برخی از اینها را اجیر می کنند تا در سر چهار راه ها بایستند و از آنها فیلم تهیه می کنند تا چهره کشور و نظام ما را خدشه دار کنند.

به گزارش خبرآنلاین، هادی مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم، در پاسخ به سوالی در مورد قانون هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر کاهش سطح رفاه در زندگی مردم گفت: مسئله معیشتی تنها ٣۰ % است. زیرا این ناهنجاری ها را در دهک های بالای جامعه به مراتب بیشتر دیده می شود. البته ما به عنوان متولی عدالت اجتماعی باید بر این ٣۰% متمرکز شویم. ما هم می پذیریم که این میزان حقوق ماهاینه کفاف یک خانواده را نمی هد. از سوی دیگر سوء مدیریت ها را نیز نباید نادیده گرفت.

وی همچنین افزود باید پذیرفت ما نتوانسته ایم درآمد لازم را برای گسترش عدالت و اجرای تعهداتی که مجلس برای ما در نظر گرفته است کسب کنیم. پس ضمن پذیرش این واقعیت ها سعی می کنیم نیازهای دهک های پائین جامعه را در نظر بگیریم. این ها مباحثی است که باید در کنار مباحث فرهنگی انجام دهیم.از سوی دیگر متولیان فرهنگی ما نتوانستند ارزش های فرهنگی ما را به نسلهای بعدی جامعه انتقال دهند. بحث حجاب و تحکیم مبانی خانواده، ارزش های مختلف اجتماعی و فردی، کرامت انسانی و دستگاه های فرهنگی به همان میزان که منفعلانه در پی سرگرم کردن هستند در پی بستر سازی ذهنی در نسل های آینده نیستند.

مقدسی اظهار عقیده کرد این یکی از ایرادات فعالان فرهنگی ما در این عرصه است. اگر زیرساخت های فرهنگی جدی نگیریم، مشکلات اقتصادی و اجتماعیمان در میان مدت نیز به سرانجام نمی رسد. امروز با چهل هزار تومان ممکن است یک خانم مجبور به اداره زندگیش شود اما اگر در کنار این چهل هزار تومان فرهنگ قناعت ، کرامت انسانی و انسان زندگی کردن را و فرهنگ توانمند کردن را به او ندهیم نمی توانیم از او توقع داشته باشیم.باید در این امر متولیان فرهنگی ،اقتصادی ،فرهنگی و نیز متولیان سیاسی نیز به شکل متمرکز وارد کار شوند.

نماینده بروجرد در ادامه این مصاحبه مدعی شد امروز به عنوان کودکان ایرانی بسیاری از کودکان غیر ایرانی در سر چهار راه ها به تکدی گری می پردازند تا چهره جمهوری اسلامی را لوث کنند! شبکه های خارجی برخی از اینها را اجیر می کنند تا در سر چهار راه ها بایستند و از آنها فیلم تهیه می کنند تا چهره کشور و نظام ما را خدشه دار کنند.بحث بحث ساده ای است اما مطالبات جدی پشت این قرار دارد. دستگاه های سیاسی و وزارت کشور و شهرداری ها و بهزیستی و یا.در این خصوص غفلت کرده است. آنها نمی داند که یک اراده فرامرزی و دشمنی با نظام پشت آن قرار دارد.

ادعای این نماینده مجلس در حالیست که گزارش های رسمی از سازمان بهزیستی و همچنین خبرگزاری های کشور حاکی از آن است که کودکان و نوجوانان زیادی در کشور، به دلیل فقر و تنگدستی مالی والدین و همچنین آسیب های اجتماعی، مجبور به ترک تحصیل و کار در مشاغل کاذب و طاقت فرسا هستند.

اخراج شماری از کارگران شاغل در شرکت "رافکو"  

بر پایه گزارش رسیده در تاریخ 11فروردین آمده است : گزارش منتشره از اخراج دسته جمعی 10 تن از کارگران شاغل در شرکت خدمات کامپیوتری "رافکو" در روزهای آغازین سال جدید خبر می دهد.

اخراج کارگران شرکت "رافکو" مجری و طراح ایجاد شبکه های کامپیوتری واقع در میدان 7 تیر شهر تهران در حالی صورت می گیرد، که کارفرما از پرداخت 7 ماه دستمزهای معوقه سال گذشته، عیدی و پاداش سال جاری آنان خودداری ورزیده است.

يک اعتراف: يک پنجم نقدينگی کشور در دست 41 نفر 

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ 11 فروردین آمده است : عزت‌الله يوسفيان‌ملا در آيين تجليل از مهندسان و مسئولان ديزل سنگين ايران در شركت دساى آمل گفت: مهندسان و فرهيختگان علمى كشور روز به روز در حال رونمايى از پروژه‌هايى بزرگ و كم‌نظير هستند كه در گذشته فكر داشتن چنين دستاوردهايى را حتى در فكر خود نمي‌گنجانديم
وى با بيان اينكه بايد از اين استعدادهاى درخشان حمايت شود، افزود: بايد زمينه‌هاى لازم براى شكوفايى و بروز طرح‌هاى نوين را در كشور مهيا كنيم
نماينده مردم آمل و لاريجان در مجلس شوراى اسلامى با اعلام اينكه از 220 هزار ميليارد تومان نقدينگى كشور، بيش از 50 هزار ميليارد تومان آن در دست بخش خاصى است، گفت: 50 هزار ميليارد تومان يك چهارم نقدينگى كشور است
يوسفيان ملا كه خود عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى كشور است در تشريح اين موضوع يادآور شد: 3 هزار و 400 ميليارد تومان در اختيار 43 نفر از يك بانك بوده و همچنين 2 هزار ميليارد تومان ديگر در اختيار 41 نفر است كه يا شخص خاص يا شركتى آن را در اختيار دارند 

گزارشی از بيکاری و فشار اقتصادی به اقشار تحصيل کرده در ايران 

به نوسته خبرگزاری دادنا در 11 فروردین آمده است : افزايش كسانى كه از طريق كار با موتور سيكلت به امرار معاش مشغول مي‌شوند باعث نگرانى است. تعداد بالاى تلفات موتورسوارها، ترافيك فزاينده ناشى از ازدحام موتورها، خطر حضور گاه و بي‌گاه آنان در پياده‌روها و كمى نزديك‌تر ليسانس و فوق‌ليسانس‌‌دارانى كه با موتور كار مي‌كنند و ... نگراني‌ها و وجوهات آن كم نيستند
به گزارش خبرنگار دادنا در حال حاضر بيش از دو ميليون موتور در سطح شهر تهران در حال رفت و آمد هستند که به گفته مسئولان امر در صورت ساماندهی و رعايت مقررات گنجايش دو ميليون موتور ديگر هم وجود دارد
بيکاری و فشار اقتصادی باعث شده که اين وسيله نقليه نسبتا ارزان به عنوان وسيله كسب درآمد بيش از گذشته مورد توجه قرار بگيرد
يكى از اين موتور سواران در گفتگو با خبرنگار دادنا مي‌گويد که از سر ناچارى به اين کار مشغول شده‌ و از طريق اين وسيله نقليه کسب درآمد مي‌کند
اين موتورسوار در عين حال از خطرات كسب و كارش آگاهی و اطلاع كافى دارد و به خاطر مي‌آورد كه چند موتور سوار مانند خودش جانشان را در همين خيابان‌هاى شلوغ و بى قاعده پايتخت از دست داده‌اند
بسياری از اين موتورسواران ابتدا در پيک های موتوري، رستوران‌ها، مراکز خدماتی و... مشغول به کار مي‌شوند اما به گفته آنها توافقى كه اين مراكز درباره سود كار به صورت درصدى مى كنند، بسيار يكطرفه وبه ضرر موتورسواران است. به همين دليل اكثر اين موتور سواران پس از مدتی ترجيح مي‌دهند که براى خودشان کار کنند و اينگونه حضور آنها را در مراکز خريد، چهارراهها و ديگر معابر اصلی رفت و آمد شهر محسوس‌تر از هميشه مي‌شود
اگرچه تهيه يك موتور هزينه چندانى ندارد اما خطرات و آسيب‌هاى ناشى از آن واقعا گزاف است. براساس آمارها عامل 22 درصد تصادفات جاده‌ای در کشور موتورسيکلت سواران هستند و 20 درصد کشته شدگان تصادف‌های شهر تهران و 45 درصد مجروحان آن را همين گروه تشکيل مي‌دهند.
اوضاع بدتر هم مي‌شود وقتى كه بدانيم كه در ميان اين موتور سواران، اقشار تحصيل کرده جامعه هم وجود دارند كه روزگارى در ميان جزوات و كتاب هاى دانشگاهى به دنبال آرزوهاى شغلى خود بودند اما امروز پا و دست بر پدال گاز و ترمز موتور مي‌فشارند تا آب باريكه‌اى براى زندگيشان داشته باشند. در صحبت‌های آنها سرخوردگی روزهای از دست رفته و آرزوهاى نابوده شده مشهود است
شايد بهتر باشد اين روزها كه به بهانه‌هاى مختلف موتورهاى متخلف از سطح شهر تهران جمع آورى مي‌شوند، نگاه دقيق‌ترى هم به علت‌هاى افزايش موتورسوران كاسب در سطح شهر از جمله بيكارى و افزايش فشارهاى اقتصادى وجود داشته باشد. اگر اين علت‌ها از سوى مسئولان ذى ربط برطرف شوند شايد احتياجى نباشد كه ماموران محترم راهنمايى رانندگى هر از چندگاهى در چهارراه‌ها براى ضبط موتورهاى متخلف دست به كار شوند. علت كه بر طرف شود، معلول هم رفتنى است

يک چهارم نقدينگی کشور توسط افرادی خاص در گردش است 

به نوشته عصر ايران در 12 فروردین آمده است / مهر: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: از حدود 220ميليارد تومان کل نقدينگی کشور متاسفانه همچنان حدود 50 هزار ميليارد تومان معادل يک چهارم نقدينگی کشور در دست عده ای خاص در گردش است
عزت الله يوسفيان ملا اظهار داشت: سه هزار و400 ميليارد تومان از اين نقدينگی از سوی يک بانک دولتی در اختيار 43 نفر از افراد خاص است که متاسفانه به عنوان معوقه چندين ساله اين بانک تبديل شده است
وی افزود: دوهزار ميليارد تومان نقدينگی ديگر توسط بانک ديگر دولتی در قالب تسهيلات بانکی به 41 نفرافراد صاحب نفوذ پرداخت شده که تاکنون ريالی ازآن مبلغ را بازگشت ندادند
نماينده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی تصريح کرد: در جلسه گذشته که با حضور تمامی اعضا و مديران بانک ها برگزارشد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور محروميت های جدی برای بدهکاران و کسانی که به شکل مشکوک الوصول دارند را تصويب کرد
يوسفيان ملا ادامه داد: لازم است آيين نامه ای در اين خصوص تصويب و لايحه ای برای وصولی ها به مجلس شورای اسلامی تقديم شود
اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با اشاره به اينکه جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور ازهر 15 روز يک بار به جلسات منظم هفتگی تبديل شده است اضافه کرد: اکنون سران سه قوه مصمم هستند تا مسئله معوقات بانکی و زمين خواری به سرانجام برسد
وی در خصوص اينکه چرا اسامی بدهکاران بانکی در جلسه اخير ستاد اعلام نشد، پاسخ داد: البته برای رسيدگی به معوقات ستاد مراحلی را پيش بينی کرد که در مرحله اول مذاکره با بدهکاران بود که عده زيادی از آنان نيز به ستاد آمدند
عضوستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشوراضافه کرد: در اين مذاکرات عده ای بدهکاران بانکی حاضر به پرداخت شدند و پرداخت هايی صورت گرفت
يوسفيان ملا ادامه داد: برخی از بدهکاران بانکی هم به محاکم قضايی معرفی شدند واکنون در زندان به سر می برند 

 

بيکار شدن بيش از 100 هزار صياد بوشهری به علت بالا رفتن بهای سوخت 

به نوشته سایت عصر ايران به نقل از سایت موج در 12 فروردین آمده است : عسگر جلاليان از بيکار شدن بيش از 100 هزار نفر از صيادان بوشهری به ‌واسطه افزايش قيمت گازوييل و بنزين و کمبود اين سوخت‌ها در اين منطقه خبر داد و گفت: متأسفانه کار در بوشهر به جايی رسيده که صيادهای بوشهری ماهی مورد نياز خود را با ماهي‌های وارداتی از نيوزلند تامين مي‌کنند
نماينده دير و کنگان در مجلس شورای اسلامي، همچنين افزود: بعد از افزايش قيمت بنزين و گازوييل، در منطقه بوشهر بنزين با قيمتی بيش از 400 تومان و گازوييل هم با قيمت 360 تومان به صيادها داده مي‌شود که اين موجب تعطيل شدن کار صيادی در اين منطقه شده است
وی با بيان اين که واردات بي‌رويه ماهی از نيوزلند موجب اشباع بازار بوشهر و متضرر شدن اندک ماهيگيران باقيمانده شده است، افزود: تعداد کمی از صيادان که با وجود قيمت بالای سوخت با جان سختی به صيادی ادامه مي‌دادند هم به واسطه اشباع بازار از ماهي‌های وارداتی نيوزلندی کاملا نااميد شده‌اند و جايی برای آنها در بازار باقی نمانده است
عضو کميسيون انرژی با تاکيد بر اين که اجرای قانون هدفمندی برای کشور مفيد و لازم است، تصريح کرد: مسئولان اجرايی کشور بايد آگاه باشند که اين قانون مهم در مناطق مختلف بسته به شرايط بايد انعطاف‌پذير باشد و در اجرای آن دقت نظر رعايت شود تا اجرای آن موجب متضرر شدن بخشی از مردم نشود
بندر بوشهر و شهرهای دير و کنگان از جمله مناطقی هستند که با قرار گرفتن در حاشيه خليج فارس و دارا بودن سواحل کم عمق و قابل دسترس، يکی از بهترين مناطق ساحلی کشور برای صيادی به شمار مي‌روند؛ شغل صيادی در بوشهر از مشاغل عمومی مردم اين منطقه به شمار مي‌رود و تعداد چشمگيری از مردم بوشهر از اين راه زندگی خود را اداره مي‌کنند

دولت هند تحريم تجاری ايران را تشديد کرد 

به نوشته سایت بخش فارسی بی بی سی در 12 فروردین آمده است : هند تحريم های تجاری عليه ايران را تشديد کرده است
به گزارش خبرگزاری "پرس تراست آو اينديا"، دولت هند با تغيراتی در سياست تجارت خارجی اين کشور، بازرگانان هندی را از داد و ستد با ايران در زمينه مواد و تجهيزات قابل استفاده در برنامه های هسته ای و موشکی منع کرده است
اين اقدام دولت هند در راستای اجرای دقيقتر قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل مبنی بر تشديد حريم بين المللی عليه ايران صورت گرفته است
تصميم دولت هند شامل ممنوعيت تجارت در کليه مواد، تجهيزات، کالاها و فن آوری های قابل استفاده مرتبط با غنی سازی اورانيوم و ساير فعاليت های هسته ای و سيستم های موشکی است
با اصلاحات جديد، بازرگانان هندی اجازه فروش اين اقلام به ايران را نخواهند داشت
در اين گزارش آمده است که اين تغييرات در پی صدور بخشنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد صدور برخی قطعات قابل کاربرد در سانتريفوژهای غنی سازی اورانيوم ضرورت يافته است
اصلاحات انجام شده در سياست تجاری هند همچنين شامل فعاليت در انتقال تجهيزات، مواد، نرم افزار و فن آوری های دارای کاربرد دوگانه هسته ای و غيرهسته ای به ايران است
دولت هند اقلام مرتبط با فعاليت های مرتبط با برنامه موشکی ايران را نيز در فهرست کالاهای "فوق العاده حساس" قرار داده و مشمول تحريم های تجاری کرده است
شورای امنيت سازمان ملل در ماه ژوئن سال گذشته، به منظور وادار کردن دولت ايران به توقف بخشی از برنامه های هسته ای خود، به خصوص غنی سازی اورانيوم، تحريم های جديدی را عليه اين کشور وضع کرد
اين قطعنامه برای کليه کشورهای عضو سازمان ملل لازم الاجراست اما دولت ايران آن را غيرقانونی دانسته و بر ادامه فعاليت های هسته ای خود تاکيد می کند

 

آيا بيکاری در اقتصاد ايران بيش از ۳۰ درصد است؟ 

به نوشته سایت آفتاب در 13 فروردین آمده است : آيا بيکاری در اقتصاد ايران بيش از ۳۰ درصد است؟ اين نرخ بيکاری بازهم از سوی کسانی عنوان مي‌شود که معتقدند تغيير تعريف اشتغال در سال ۸۵ باعث انحراف آمارهای بيکاری در کشور است. آمارهايی که در گزارش مرکز آمار ايران از سه ماهه اول سال جاری آخرين ارايه گزارش رسمی در موردش بايد دانست که در آن ميزان نرخ بيماری با بيش از ۲ درصد افزايش نسبت به سه ماهه اخر سال ۸۸ به رقمی حدد ۱۴٫۶ درصد رسيده است و رئيس مرکز آمار ايران به رغم آنکه عنوان کرده بود نرخ بيکاری شش ماهه تابستان و پاييز را باهم منتشر مي‌کند هنور در اين زمينه اقدامی صورت نداده است و نرخ بيکاری نيز به جمع آمارهای منتشر نشده دولت اضافه شده است
اما در حالی که دولت از انتشار آمارهای رسمی نرخ بيکاری خود داری مي‌کند وزير کار و معاون اول رئيس‌جمهوری تاکيد بر افزايش ايجاد اشتغال و تک‌رقمی شده نرخ بيکاری تا پايانی سال جاری صحبت مي‌کنند. در اين ميان گروه پژوهشی مجله اقتصاد ايران نرخ فعلی بيکاری را در حدود ۱۶٫۵ درصد برآورد و برای سال ۹۰ آمار در حدود ۱۷٫۳ درصد پيش‌بينی مي‌کنند
يکی از نکات جالب اينجاست که عبدالرضا شيخ‌الاسلامی وزير کار وامور اجتماعی در گفت‌وگو با سايت خبرآنلاين خود حاضر نيست در مورد نرخ بيکاری آمار داده به نقل از رئيس‌جمهوری نرخ بيکاری را اعلام کرده، مي‌گويد: طبق آخرين آماری که رييس‌جمهوری اعلام کرده‌اند، تعداد بيکاران کشور دو ميليون و ۴۰۰ هزار نفر است و تقريبا در حد ۱۰ درصد، نرخ بيکاری کشور ما را نشان مي‌دهد. چون اگر جمعيت فعال را ۲۵ ميليون نفر در نظر بگيريم، حدود ۲٫۵ ميليون بيکار به منزله ۱۰ درصد نرخ بيکاری است
از سوی ديگر احمدي‌نژاد در بهمن‌ماه طی سفر استانی خود استان هرمزگان مي‌گويد دولت برای سال ۹۰ بالغ بر ۳۰ هزار ميليارد تومان يا معادل ۳۰ ميليارد دلار برای اشتغال‌زايی در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ اختصاص مي‌دهد. ولی سئوال اينجاست در صورت اختصاص اين مبلغ که طی سی سال گذشته بي‌سابقه است آيا واقعا دولت مي‌تواند مشکل بيکاری را بر طرف کند
چرا کسی مسئوليت رشد اقتصادی را قبول نمي‌کند؟ 
آخرين آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول سال ۸۷ است که بر اساس اين آمارها در که در اين دوره رشد اقتصادی کشور بدون نفت حدود ۲٫۳ درصد و با نفت حدود ۲٫۷ درصد اعلام شد ولی بعد از آن بانک مرکزی در اين مورد سکوت کرده است
نکته قابل توجه آنکه در برنامه چهارم که به دليل عدم تصويب بروان پنجم برای سال ۸۹ نيز تمديد شد پيش‌‌بينی نرخ رشد اقتصادی متوسط بالغ بر ۸ درصد در دوره اجرای قانون پيش‌بينی شده بود که متاسفانه در اين دوره هيچگاه دولت به اين سطح از رشد دست پيدا نکرد و در مورد نرخ رشد اقتصادی سال ۹۰ نيز با توجه به آنکه در برنامه پنجم هيچ رقمی ذکر نشده است در واقع هيچ هدف کمی در اين زمينه وجود ندارد
در حال حاضر در مورد ميزان رشد اقتصادی ايران تنها منابع خارجی از جمله صندوق بين‌المللی پول است که برآوردهايی در مورد نرخ رشد اقتصادی ايران منتشر کرده اند. بر اساس گزارش صندوق بين المللی پول در سال ۸۸ نرخ رشد اقتصادی ايران به حدود يک درصد رسيده است و در سال ۸۹ در حدود ۱٫۵ درصد بوده است و البته در سال ۹۰ اين نرخ به حدود ۳ درصد خواهد رسيد اما اين پيش بينی قبل از اجرای قانون هدفمندسازی منتشر شده و هنوز هم صندوق بين المللی پول برآورد جديدی در اين زمينه انجام نداده است. البته آخرين برآوردهای بانک جهانی در مورد نرخ رشد اقتصادی در سال ۸۹ نيز در دی ماه گزارشی در مورد نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۰ ميلادی منتشر کرد و در آن ميزان رشد اقتصادی ايران را در حدود ۱٫۵ درصد عنوان کرد
در کنار اين ارقام برخی از کارشناسان اقتصادی برآوردهای خود را از رشد اقتصادی بر اساس شواهد شهودی از فضای اقتصادی کشور پايين تر از اين رقم دانسته و حتی برخی به نرخ رشد صفر و يا حتی منفی هم اشاره دارند که البته خود اين کارشناسان نيز تاکيد دارند چون منابع رسمی تهيه آمارهای اقتصادی در اين زمينه سکوت کرده اند اين برآوردها در حد حدس باقی می ماند
البته تنها اظهارنظر نيمه‌رسمی در اين زمينه از سوی احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس در دوم اسفند سال ۸۸ در گفت‌وگويی با سايت فرهيختگان صورت گرفته است که در آن گفت‌وگو عنوان کرد: رشد رکودی ما از سال ۸۷ آغاز شده و سال بعد اگر رشد اقتصادی منفی نشود نزديک به صفر خواهد بود. رشد اقتصادی ايران در پايان سال ۸۸ به‌عنوان سال پايانی برنامه چهارم بايد به سالانه ۸ درصد مي‌رسيد
اينهمه در حالی است که تمامی مسئولين دولتی از ارايه آمار طفره رفته و فقط عنوان مي‌کنند که رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ بسيار خوب بوده است ولی حاضر به اعلام هيچ رقمی در زمينه اين دستاورد نيستند و بايد ديد در سال ۹۰ آيا اين سکوت بالاخره شکسته خواهد شد؟ 


كارگران كارخانه پوشینه بافت قزوین حتی درایام عید هم نتوانستند حقوقی بگیرند

كارگران كارخانه پوشینه بافت واقع در شهر صنعتی البرز قزوین حتی برای ایام عید هم نتوانستند حقوقی بگیریند.
به گفته یكی از كارگران این شركت هریك از كارگران ١٠ ماه حقوق معوقه طلب دارند ، اگرچه حدود ٦ ماه قبل احمدی نژاد در سفر استانی وعده حل وفصل سریع مشكلات و پرداخت حقوقهای معوقه این كارگران را داده بود ولی بنا به گفته این كارگر تاكنون پیگیری ها و اعتراضات كارگران كارخانه پوشینه بافت بی نتیجه بوده و آنها حتی درایام عید قادر نبودند كه مایحتاج زندگی روزانه را تامین كنند

بازداشت بيش از هفتاد تن از معترضان به خشک شدن "درياچه اروميه" در تبريز 


به نوشته منابع خبری از آذربایجان ایران  در تاریخ 13 اسفند گزارش می دهد : خبر‌ها حاکی از آن است که در پی تجمع فعالين مدنی آذربايجان، در عصر امروز سيزدهم فرودين ماه، بيش از ۷۰ نفر در تبريز بازداشت شدند
جمعی از فعالين مدنی و محيط زيست آذربايجان در اعتراض به سياست‌های غلط دولت و افزايش خشکی درياچه اورميه مقرر کرده بودند که عصر امروز، همزمان با روز طبيعت، در اروميه و تبريز دست به تجمع بزنند
به گزارش منابع خبری آذري، در پی به خشونت کشيده شدن اين تجمع‌ها با دخالت نيروهای امنيتي، حدود ۷۰ نفر از شهروندان و تظاهر کنندگان در ميدان آذربايجان تبريز دستگير شده و به مکان نامعلومی انتقال يافته‌اند
هم چنين حدود ۲۰ نفر هم زخمی شده‌اند که حال ۴ نفر از آن‌ها وخيم مي‌باشد. مامورين نيروی انتظامی بدون توجه به حال افراد زخمی شده آن‌ها را به مکان نامعلومی انتقال داده‌اند
گفته مي‌شود نيروهای امنيتی- انتظامی حتی در ميان چادر‌ها و خانواده‌های عادی که در روز سيزده به در گرد هم آمده بودند نيز رعب و وحشت ايجاد کردند

 

افزايش ۳۰۰ درصدی قبوض گاز خانگی در آمل در پی اجرای طرح حذف يارانه ها 

به نوشته دانشجو نيوز در 13 فروردین آمده است : مصرف‌کنندگان گاز بخش خانگی در شهرستان آمل با دريافت اولين قبوض گاز مصرفی خود در سال 90، با توجه به افزايش حداقل حدود 300 درصدی بهای گاز، نسبت به چگونگی محاسبه مصرف دچار سردرگمی شده و اين موضوع اعتراض شديد آنان را به‌دنبال داشته است
به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، ساکنان بيشتر روستاهای منطقه هراز پی جنوبی از توابع شهرستان آمل با مشاهده قبوض جديدی که شرکت گاز برای آنان کنار گذاشته، اعتراض‌های شديدی به مسئولان شرکت گاز داشتند و خواستار پيگيری مسئولان استانی و نمايندگان مجلس نسبت به افزايش ناگهانی قبض‌های گاز مصرفی خود شدند
ساکنان روستايی اين مناطق با اشاره به اينکه در دوره‌های گذشته براساس ميزان مصرف، بهای آنان به کمتر از 200 هزار ريال در هر دوره تا دوماه گذشته بوده است، يادآور شدند: متاسفانه مسئولان شرکت گاز در اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها که پيش‌بينی افزايش پلکانی قيمت‌ها بوده بيش از حد عجله کردند
رئيس اداره گاز شهرستان آمل با تائيد قبض‌های صادر شده برای اين منطقه، صدور قبض‌های جديد را کاملا درست و به دور از هرگونه اشتباهی اعلام کرد
حشمت‌الله باوفا گفت: قبض‌هايی که قبل از 30 آذر 89 برای مشترکان صادر شده بود، مشمول يارانه بوده اما درقبض‌های جديد، قيمت‌های واقعی مصرف کننده اعمال مي‌شود
وی با بيان اينکه در شهرستان فقط قرائت کنتور مشترکان انجام و به شرکت گاز استان و سپس به شرکت گاز کشور ارسال مي‌شود، تصريح کرد: برای ادارات گاز شهرستان‌ها فقط پرينت قبوض گاز ارسال و توسط اداره پست توزيع مي‌شود
رئيس اداره گاز ناحيه آمل ادامه داد: در دوره جديد قبض‌های گاز برای مشترکان، به‌طور ميانگين از 300 تا 400 هزار ريال تا 10تا 12ميليون ريال هم صادرشد
باوفا، اين افزايش را حداقل تا 300 درصد اعلام کرد و گفت: اداره گاز برای مشترکانی که توان پرداخت مبالغ بالا را ندارند، 
مطابق با مصوبه مجلس؛ در 3 ماه نخست امسال نبايد افزايشی در قيمت گاز اعمال شود.  
با تقسيط دو يا سه دوره موافقت خواهد کرد
رئيس اداره گاز ناحيه آمل درحالی گفته‌های فوق را صراحتا اعلام کرد که طبق گفته مسئولان شرکت گاز کشوري، تعرفه جديد گاز بهای مشترکان خانگی برای دوره هفت ماهه نخست سال حداکثر تا پايان تعطيلات نوروزی در دولت تصويب و برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ خواهد شد، اما مطابق با مصوبه مجلس در سه ماه نخست امسال نبايد افزايشی در قيمت گاز اعمال شود
براساس فرمول جديد قيمت گذاری گاز خانگی 12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پايانی سال تقسيم بندی شده است که الگوهای مصرف اين حامل انرژی در هر يک از اين دو دوره زمانی تفاوتهايی با يکديگر دارند
از 28 آذر ماه سال گذشته همزمان با اجرای قانون هدفمندی يارانه ها محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوايی به پنج اقليم سرد يک، دو، سه، معتدل و گرمسيری تقسيم بندی شده و 12 دامنه جديد مصرف گاز در اين بخش مطابق با نوع اقليم تعريف و اعمال خواهد شد
از سوی ديگر همزمان با ورود سال جديد بايد تعرفه جديد گازبهای بخش خانگی در سطح کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت تعيين تکليف و برای اجرا به طور رسمی اطلاع‌رسانی شود
تاکنون جمع‌بندی نهايی در خصوص تعيين تعرفه جديد گازبهای مشترکان حاصل نشده اما به نظر می رسد تا 10 فروردين ماه و يا حداکثر تا پايان تعطيلات نوروزی اين تعرفه برای اجرا به طور رسمی به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شود
مدير عامل شرکت ملی گاز در روزهای پايانی اسفند ماه سال گذشته درباره تعيين تعرفه جديد گازبهای خانگی به رسانه‌ها گفته بود: تاکنون هيچ‌گونه تصميمی در مورد کاهش يا افزايش قيمت گاز گرفته نشده و کار کارشناسی بر روی نرخ جديد فروش گاز آغاز شده است
جواد اوجی تصريح کرده بود: تاکنون جلسات متعددی با حضور مسئولان دولتی برای تعيين نرخ فروش گاز درهفت ماهه ابتدايی سال آينده برگزار شده که پيش‌بينی مي‌شود تا 15 فروردين نرخ جديد گاز مشترکان تعيين تکليف و از سوی دولت اعلام شود
عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نيز در پاسخ به سئوال خبرنگار که از شنيدن اين افزايش بها مصرفی گاز مشترکان در آمل ناراحت شده بود، اعلام کرده اين موضوع را در گفت‌وگو با وزير نفت پيگير خواهد شد


انتقاد از بی‌مسئولیتی دولت و اعلام نشدن نرخ واقعی بیکاری و رشد اقتصادی

خبرآنلاین با اشاره به اینکه هیچ مرجع رسمی حاضر نیست نرخ بیکاری را در سال ۸۹ به صورت کتبی و رسمی منتشر کند، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی ایران بیش از دو سال است که توسط بانک مرکزی اعلام نشده است، سکوت در قبال این شاخص توسط بانک مرکزی طی این دوره حواشی بسیاری داشته است. 
انتقاد از بی‌مسئولیتی دولت و اعلام نشدن نرخ واقعی بیکاری و رشد اقتصادی
دو یادداشت کوتاه این سایت خبری درباره بی‌مسئولیتی دولت در اعلام نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در سال ۸۹ را بخوانید:
چرا نرخ بیکاری را هیچ کس کتبی اعلام نکرد؟
آیا بیکاری در اقتصادی ایران بیش از ۳۰ درصد است؟ این نرخ بیکاری بازهم از سوی کسانی عنوان می شود که معتقدند تغییر تعریف اشتغال در سال ۸۵ باعث انحراف آمارهای بیکاری در کشور است. آمارهایی که در گزارش مرکز آمار ایران از سه ماهه اول سال جاری اخرین ارایه گزارش رسمی در موردش باید دانست که در ان میزان نرخ بیماری با بیش از ۲ درصد افزایش نسبت به سه ماهه اخر سال ۸۸ به رقمی حدد ۱۴٫۶ درصد رسیده است و رئیس مرکز امار ایران به رغم آنکه عنوان کرده بود نرخ بیکاری شش ماهه تابستان و پاییز را باهم منتشر می کند هنور در این زمینه اقدامی صورت نداده است و نرخ بیکاری نیز به جمع آمارهای منتشر نشده دولت اضافه شده است.
اما در حالی که دولت از انتشار آمارهای